Download
pravidlo 16 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 16 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVIDLO 16

PRAVIDLO 16

97 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 16 KOP OD BRÁNKY Výklad pravidla, platný od 1.7.2010 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. Základné ustanoveniapravidla Kop od bránky je spôsob nadviazania na hru. Nariaďuje sa, keď: - lopta prejde úplne za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu, - posledným hráčom, ktorý sa lopty dotkol bol hráč útočiaceho družstva, - nebol dosiahnutý gól, v súlade s pravidlom 10. Z kopu od brány môže byť dosiahnutý gól, ale iba do súperovej bránky. Procedúra kopu od bránky Kop od bránky je vykonaný v súlade s pravidlom, ak sú splnené nasledovné podmienky: - kop od bránky vykoná hráč brániaceho družstva z ľubovoľného miesta v bránkovom území - hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia brániaceho družstva, pokým sa lopta nedostane do hry - hráč, vykonávajúci kop od brány nesmie zahrať s loptou druhý raz prv, kým sa jej nedotkne iný hráč - lopta je v hre, ak priamo opustí pokutové územie.

  3. Sankcie za porušenie pravidla Ak lopta neopustí priamo pokutové územie smerom so hracej plochy, kop od bránky sa opakuje. Kop od bránky, zahrávaný hráčom (nie brankárom) Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu po druhý raz (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou) potom ako je v hre, ale prv ako sa jej dotkol iný hráč: - rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera, v súlade s pravidlom 13. Ak hráč, vykonávajúci kop od bránky, zahrá loptu po druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč: - rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera, v súlade s pravidlom 13. Môže tiež udeliť osobný trest, ak si to situácia vyžaduje (napríklad ,ak tak zmarí sľubnú akciu alebo vyloženú gólovú príležitosť súpera) - rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území hráča, ktorý vykonával kop od bránky. Kop od bránky zahrávaný brankárom Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky zahrá loptu po druhý raz (z výnimkou, ak zahrá loptu rukou) potom ako je v hre, ale prv ako sa jej dotkol iný hráč: - rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo nepriamy voľný kop v prospech súpera, v súlade s pravidlom 13. Ak brankár, vykonávajúci kop od bránky, zahrá loptu po druhý raz úmyselne rukou potom ako je v hre, ale prv, ako sa jej dotkol iný hráč: - rozhodca nariadi z miesta, kde bolo porušené pravidlo priamy voľný kop v prospech súpera, v súlade s pravidlom 13, - rozhodca nariadi z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, ak bolo porušené pravidlo v pokutovom území brankára, ktorý vykonával kop od bránky. V prípade iného porušenia pravidla sa kop od bránky opakuje.

  4. Odporúčania rozhodcom • Kop od bránky je jeden zo spôsobov nadviazania na hru. Zahráva sa do voľne a nehybne ležiacej lopty, z ľubovoľného miesta vo vnútri bránkového územia. • Kop od bránky sa často vykonáva tak, že brankár prihrá loptu spoluhráčovi, ktorý stojí mimo pokutového územia a ten loptu vráti znova brankárovi. Nie je to v rozpore s pravidlami, ak brankár nezahrá loptu úmyselne rukami. Keby sa však prihrávky medzi brankárom a spoluhráčom bezprostredne za sebou opakovali, pokladá sa to za taktizovanie, ktorého cieľom je premárniť hrací čas. Rozhodca hru preruší, brankára napomenie za nešportové správanie a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal, s výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla 13. • Pre hráča, preberajúceho loptu priamo z kopu od bránky, neplatí ustanovenie pravidla 11.