Download
pravidlo 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVIDLO 13

PRAVIDLO 13

99 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 13 VOĽNÉ KOPY Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. Základné ustanovenia / 1 Voľné kopy rozdeľujeme na priame a nepriame. Priamy voľný kop Dosiahnuť gól z priameho voľného kopu je možné len do súperovej bránky. Ak sa lopta takto priamo dostane do vlastnej bránky, je nariadený kop z rohu pre súpera. Nepriamy voľný kop Rozhodca pri nariadení nepriameho voľného kopu zdvihne ruku nad hlavu. Drží ju vo zvislej polohe pred vykonaním kopu až dovtedy, kým sa po jeho vykonaní hráčom nedotkne lopty ďalší hráč, prípadne kým nie je lopta mimo hry. Gól po vykonaní nepriameho voľného kopu môže platiť len vtedy, ak sa lopty dotkne iný hráč, predtým ako sa dostala do bránky. Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane priamo do súperovej bránky, rozhodca nariadi kop od bránky. Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane do vlastnej bránky, rozhodca nariadi kop z rohu.

  3. Základné ustanovenia / 2 Ak brániace družstvo zahráva priamy alebo nepriamy voľný kop zo svojho pokutového územia, musia byť splnené nasledovné podmienky: - všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty, - všetci hráči súpera sa musia zdržovať mimo pokutového územia až pokiaľ lopta nie je v hre, - lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a priamo opustí pokutové územie, - voľný kop, nariadený v bránkovom území sa môže vykonať z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia. Ak útočiace družstvo zahráva nepriamy voľný kop v súperovom pokutovom území, musia byť splnené nasledovné podmienky: - všetci hráči súpera musia byť najmenej 9,15 m od lopty, až dovtedy kým lopta nie je v hre, s výnimkou, keď stoja na vlastnej bránkovej čiare v priestore bránky, - lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe, - nepriamy voľný kop, nariadený v bránkovom území sa musí vykonať z čiary bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou, z miesta najbližšie k priestupku. Ak družstvo zahráva voľný kop mimo pokutového územiamusia byť splnené nasledovné podmienky: - všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty, až pokým nie je v hre, - lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe, - voľný kop sa zahráva z miesta, kde sa stal priestupok.

  4. Procedúra voľných kopov Správne zahraný voľný kop Pri zahrávaní akéhokoľvek voľného kopu musí byť lopta bez pohybu. Lopty sa môže hráč, ktorý ho vykonal dotknúť znova, len ak sa jej dotkol už iný hráč. Voľný kop je zahraný správne a lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe. Možno ho tiež zahrať podkopnutím lopty alebo obomi nohami súčasne. Naznačenie zahrania lopty s úmyslom oklamať súpera možno považovať za súčasť hry. Ak je však vykonané spôsobom, ktorý rozhodca považuje za nešportové správanie, musí hráča napomenúť. Ak hráč, zahrávajúci správne voľný kop, kopne loptu do súpera s úmyslom znova hrať s loptou, rozhodca to neposúdi ako priestupok a nechá pokračovať v hre, pokiaľ nebol vykonaný neopatrným alebo bezohľadným spôsobom, prípadne spoužitím nadmernej sily. Rozhodca musí nechať opakovať nepriamy voľný kop, z ktorého bol dosiahnutý priamo gól a on chybne predtým nesignalizoval zdvihnutou rukou, že ide o nepriamy voľný kop. Chyba rozhodcu neruší pôvodný priestupok, za ktorý bol nepriamy voľný kop nariadený. Ak hráč vykoná voľný kop napriek tomu, že ho rozhodca vyzval, aby počkal, kým dá signál na vykonanie kopu, rozhodca vinníka napomenie a voľný kop sa opakuje. Vzdialenosť Ak sa hráč rozhodne zahrať voľný kop okamžite a nečaká, kým sú súperovi hráči v predpísanej vzdialenosti 9,15 m anásledne súperov hráč zachytí rozohrávku, rozhodca nechá pokračovať v hre. Ak sa hráč rozhodne zahrať voľný kop okamžite a súper, ktorý nie je v predpísanej vzdialenosti mu v tom úmyselne zabráni, rozhodca ho musí napomenúť za zdržovanie hry. Ak hráč okamžite zahrá voľný kop z vlastného pokutového územia aj napriek tomu, že všetci hráči súpera nestihli ešte opustiť pokutové územie súpera, rozhodca nechá pokračovať v hre.

  5. Sankcie za porušenie pravidla • Ak je zahraný voľný kop a súper je bližšie ako je vyžadovaná vzdialenosť, voľný sa opakuje. • Ak je vykonaný voľný kop brániaceho družstva z vlastného pokutového územia a lopta neopustila priamo pokutové územie, voľný kop sa opakuje. • Ak hráč, ktorý zahrával voľný kop (s výnimkou brankára), potom ako je lopta v hre, opäť úmyselne zahrá rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč: - rozhodca nariadi v prospech súpera priamy voľný kop z miesta priestupku , - rozhodca nariadi pokutový kop v prospech súpera, ak sa stal priestupok vo vnútri vlastného pokutového územia. • Ak brankár, ktorý zahrával voľný kop, potom ako je lopta v hre, zahrá loptu inou časťou tela ako rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč, rozhodca nariadi v prospech súpera nepriamy voľný kop z miesta priestupku. • Ak brankár, ktorý zahrával voľný kop, potom ako je lopta v hre, zahrá loptu úmyselne rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč : - rozhodca nariadi priamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal mimo pokutového územia brankára, - rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal v pokutovom území brankára.