1 / 12

PRAVIDLO 1

PRAVIDLO 1. HRACIA PLOCHA Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung. Hracia plocha / 1. POVRCH Stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch, v súlade s pravidlami príslušnej súťaže. Farba umelých povrchov musí byť zelená.

michel
Download Presentation

PRAVIDLO 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PRAVIDLO 1 HRACIA PLOCHA Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

 2. Hracia plocha / 1 POVRCH Stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch, v súlade s pravidlami príslušnej súťaže. Farba umelých povrchov musí byť zelená. OZNAČENIE HRACEJ PLOCHY Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s vyznačenými čiarami. Tieto čiary sú súčasťou plochy, ktorú ohraničujú. Dve dlhšie ohraničujúce čiary sa nazývajú postranné čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú bránkové čiary. Hracia plocha je rozdelená na dve rovnaké polovice stredovou čiarou, ktorá spája stredy dvoch postranných čiar. Stredová značka označuje stred stredovej čiary. Okolo je vyznačený stredový kruh s polomerom 9,15m. Mimo hracej plochy môžu byť urobené značky 9,15m od rohového oblúka, kolmo na bránkové a postranné čiary, vyznačujúce dovolenú vzdialenosť brániacich hráčov pri zahrávaní kopu z rohu. Ak sa hrá na hracej ploche s umelým povrchom, čiary platné pre futbalové ihrisko musia byť vo farbe, jasne odlíšiteľnej od vyznačenia, ktoré sa na ploche používa pre iné druhy športu. ROZMERY HRACEJ PLOCHY Dĺžka postrannej čiary musí byť väčšia ako dĺžka bránkovej čiary. Rozmer postrannej čiary môže byť od 90 do 120 m. Rozmer bránkovej čiary môže byť od 45 do 90 m. Rozmery hracej plochy pre oficiálne medzinárodné stretnutia a pre súťaže SFZ sú 105x 68 m. Všetky čiary musia byť súvislé, nemôžu byť prerušované a musia mať rovnakú šírku, (najviac 12cm). Nesmú mať formu žliabku. Iné značky nie sú dovolené. Rozhodca musí pripravenosť hracej plochy pred stretnutím skontrolovať. Ak hráč vytvorí na hracej ploche iné značky, ako sú predpísané pre vyznačenie hracej plochy napríklad nohou, musí byť potrestaný ŽK za nešportové správanie. Ak sa hráč dopustí tohto priestupku v čase, keď je lopta v hre, rozhodca musí hráča napomenúť pri najbližšom prerušení hry.

 3. Hracia plocha / 2

 4. Hracia plocha / 3 BRÁNKOVÉ ÚZEMIE Vo vzdialenosti 5,5m od každej bránkovej žrde (merané z jej vnútornej strany), sú kolmo na bránkovú čiaru vyznačené dve čiary dovnútra hracej plochy , každá v dĺžke 5,5m. Sú vzájomne prepojené čiarou, rovnobežnou s bránkovým územím. Plocha, ohraničená týmito čiarami a bránkovou čiarou, sa nazýva bránkové územie. POKUTOVÉ ÚZEMIE Vo vzdialenosti 16,5m od vnútornej strany každej bránkovej žrde sú kolmo na bránkovú čiaru dovnútra hracej plochy vyznačené dve čiary. Tieto čiary sú smerom do hracej plochy dlhé 16,5m . Spája ich čiara, rovnobežná s bránkovou čiarou. Plocha, ohraničená týmito čiarami a bránkovou čiarou, sa nazýva pokutové územie. V pokutovom území, vo vzdialenosti 11m zo stredu medzi bránkovými žrďami, je vyznačená značka pokutového kopu. Mimo pokutového územia je s polomerom 9,15m zo stredu značky pokutového kopu vvyznačený pokutový oblúk . ROHOVÁ ZÁSTAVKA V každom rohu hracej plochy musí byť umiestnená zástavka na žrdi vysokej najmenej 1,5m s tupým zakončením. ROHOVÝ ŠTVRŤKRUH Na hracej ploche vo vzdialenosti 1 m od každej rohovej zástavky je vyznačený oblúk, ktorý spolu s časťami bránkovej a postrannej čiary vytvára rohový štvrťkruh. Vo vzdialenosti 9,15 m od rohového oblúka sa odporúča vyznačiť krátku čiaru (cca 50 cm) za bránkovou i postrannou čiarou. Je to značka, ktorá umožní rozhodcovi sledovať dodržanie predpísanej vzdialenosti brániacich hráčov pri vykonávaní kopu z rohu.

 5. Hracia plocha / 4

 6. Hracia plocha / 5

 7. Hracia plocha / 6 BRÁNKY Bránky musia byť umiestnené vždy v strede bránkovej čiary. Každá sa skladá sa z dvoch kolmých žrdí, rovnako vzdialených od rohových zástaviek, hore spojených vodorovne brvnom. Bránkové žrde a brvno môžu byť vyrobené z dreva, kovu alebo iného schváleného materiálu. Musia mať štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický profil a ich prevedenie nesmie byť nebezpečné pre hráčov. Vzdialenosť medzi bránkovými žrďami je 7,32m a výška medzi spodným okrajom brvna a zemou je 2,44m. Obe bránkové žrde a brvno musia mať rovnakú šírku a výšku, najviac 12cm. Bránková čiara musí mať takú šírku, ako bránkové žrde a brvno a jej vyznačenie musí zodpovedať obrázku, ktorý je uvedený v pravidle 1. Siete majú byť riadne upevnené na bránke a na zemi za bránkou tak, aby nerušili brankára. Bránkové žrde a bránkové brvno musia byť bielej farby. Bránky musia byť bezpečne ukotvené v zemi. Prenosné bránky môžu byť použité len, ak vyhovujú tejto požiadavke. Ak sa brvno alebo bránková žrď poškodí (posunie alebo zlomí), hra musí byť prerušená dovtedy, kým sa bránka nedá znovu do predpísaného stavu. Ak to nie je možné, stretnutie rozhodca musí predčasne ukončiť. Povraz nie je dovolené použiť ako náhradu. Ak sa bránka opraví, v hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá rozhodca loptu padnúť na tej čiare bránkového územia, ktorá prebieha rovnobežne s bránkovou čiarou a to v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde bola lopta v čase prerušenia hry. 

 8. Hracia plocha / 7

 9. Hracia plocha / 8 REKLAMA Reklamy, umiestnené v blízkosti hracej plochy musia byť v čase, odkedy družstvá nastupujú na hraciu plochu na začiatku stretnutia, až pokiaľ odídu z hracej plochy na polčasovú prestávku, rovnako aj od ich nástupu do druhého polčasu až do skončenia stretnutia, umiestnené od postrannej čiary vo vzdialenosti najmenej 1 m. Akákoľvek forma reklamy na hracej ploche, na zemi vo vnútri bránky alebo v technickej zóne, nie je dovolená. Reklamy sú zakázané na bránkach, bránkových sieťach a rohových zástavkách. Nie je tiež dovolené inštalovať žiadne externé zariadenia, ako sú kamery, mikrofóny alebo iné zariadenia na vybavení hracej plochy. LOGÁ A ZNAKY Ľubovoľná reprodukcia znakov a symbolov FIFA, konfederácii, národných futbalových zväzov, líg, klubov , či iných organizácií, je zakázaná počas stretnutia na hracej ploche, v bránkach, na bránkových sieťach, rohových zástavkách a aj iných územiach, patriacich k hracej ploche.

 10. Rozhodnutia SFZ • Šírka i hrúbka bránkových žrdí a brvna nesmú byť menšie ako 10 cm a väčšie ako 12 cm. 2. Bránková čiara musí byť rovnako široká, ako je hrúbka bránkových žrdí, aby sa vnútorné a vonkajšie okraje čiary kryli s prednými a zadnými stranami bránkových žrdí. 3. Ak sa pri súťažnom stretnutí bránka poškodí, musí ju usporiadajúci oddiel uviesť do požadovaného stavu v čase, ktorý stanoví rozhodca, najviac však 30 minút. Ak sa táto požiadavka nesplní, rozhodca súťažné stretnutie predčasne skončí a v zápise o stretnutí podá o tom podrobnú správu. Hrať súťažné stretnutie bez bránkového brvna nie je dovolené. 4. Príslušný riadiaci orgán je oprávnený povoliť súťažné stretnutia žiactva na hracích plochách menších rozmerov, než stanovujú pravidlá.

 11. Spôsobilosť hracej plochy O spôsobilosti hracej plochy na hru rozhoduje rozhodca. Kontrolou vyznačenia hracej plochy a jej náležitostí (bránky, siete, zástavky) môže poveriť asistentov rozhodcu, ale s konečnou platnosťou rozhoduje sám. Rozhodca nezačne hru, ak zistí, že stav hracej plochy je následkom nepriaznivých poveternostných podmienok alebo nedbanlivosti usporiadajúceho klubu taký, že neumožňuje regulárnu hru, prípadne by mohol spôsobiť zranenie, či úraz. Musí ale tiež prihliadať na to, aby zbytočne nepoškodil šport. Ak rozhodca po príchode na ihrisko zistí, že hracia plocha je na hru nespôsobilá, ale podľa jeho názoru ju možno uviesť do náležitého stavu, upozorní na to hlavného usporiadateľa. Požiada ho, aby dal nedostatky odstrániť. Konečné rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy rozhodca oznámi obidvom kapitánom až v čase, na ktorý je stanovený začiatok stretnutia. Urobí tak po splnení predpísaných formalít (vyplnenie zápisu, podpísanie zápisu kapitánmi obidvoch družstiev, prípadne až po kontrole totožnosti prítomných hráčov). Ak sa usporiadajúci klub snaží uviesť hraciu plochu do stavu, ktorý by bol spôsobilý na hru, vyčká rozhodca 20 minút a po uplynutí tohto času rozhodne s konečnou platnosťou. Ak ani potom neuzná hraciu plochu za spôsobilú na súťažné stretnutie, nesmie na nej viesť ani priateľské stretnutie. Na takej hracej ploche nesmie viesť stretnutie ani iný rozhodca. Ak rozhodca zistí, že na hracej ploche alebo v jej blízkosti sú predmety, ktoré prekážajú v hre, požiada o ich odstránenie. Ak sa tak nestane, odmietne viesť stretnutie.

 12. Odporúčania rozhodcom Pred stretnutím sa rozhodca presvedčí, či sú bránkové siete riadne upevnené a či nie sú potrhané. Ak zistí nedostatky, nariadi, aby boli odstránené. Ak nie sú k dispozícii bezchybné siete, rozhodca upozorní kapitánov obidvoch družstiev, že pri rozhodovaní o dosiahnutí gólu sa bude spoliehať len na svoj postreh. Vzhľadom na danú situáciu, vopred odmieta akékoľvek námietky, ktoré by z tohto dôvodu vznikli, pretože nemôže vylúčiť svoj omyl. Hrať súťažné stretnutie bez sietí je neprípustné, pokiaľ riadiaci zväz nerozhodne inak. Čiary ohraničujúce príslušné územie sú vždy jeho súčasťou. To znamená, že: a) porušenie pravidiel na čiare ohraničujúcej pokutové územie je priestupkom v pokutovom území, b) ak je lopta na bránkovej alebo postrannej čiare prípadne vo vzduchu nad postrannou, či bránkovou čiarou, ale ju neprejde úplne, zostáva v hre. Celá šírka stredovej čiary, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve rovnaké časti, je súčasťou oboch polovíc hracej plochy. Hráč, ktorý stojí na stredovej čiare, je na vlastnej polovici hracej plochy. Značka pokutového kopu musí mať tvar kruhu s priemerom 22 cm. Vzdialenosť 11 m na vyznačenie značky pokutového kopu sa meria od vonkajšieho okraja bránkovej čiary do stredu značky pokutového kopu. Odporúča sa, aby rohové a stredové zástavky mali rozmer 60x40 cm.

More Related