Download
pravidlo 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 2 PowerPoint Presentation

PRAVIDLO 2

127 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 2 LOPTA Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. Vlastnosti a rozmery lopty Lopta musí byť : • (sférického) guľového tvaru • vyrobená z kože alebo iného vhodného schváleného materiálu • v obvode nesmie byť väčšia ako 70 cm a menšia ako 68 cm • hmotnosť nesmie byť vyššia ako 450 g a nižšia ako 410 g v čase začiatku zápasu • tlak musí spĺňať hodnoty od 0.6 – 1.1 atm (600 – 1,100 g/cm2) na hladine mora

  3. Rozhodnutie Medzinárodného výboru IFAB Rozhodnutie 1 V súlade s pravidlom 2, každá lopta, s ktorou sa hrajú stretnutia oficiálnych súťaží, organizovaných pod záštitou FIFA alebo niektorej konfederácie, musí mať jedno z nasledovných označení: •“FIFA APPROVED” logo • “FIFA INSPECTED” logo • “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” logo Takéto logo je dôkazom, že lopta bola oficiálne testovaná a je v súlade si požiadavkami, stanovenými Medzinárodným výborom IFAB. Organizácie, vykonávajúce testy, majú na to poverenie FIFA. Členské národné futbalové zväzy musia taktiež používať lopty s označením jedného z týchto troch typov loga. Rozhodnutie 2 V stretnutiach oficiálnych súťaží, organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských asociácií, nie je na lopte dovolené používať žiadne komerčné reklamy, s výnimkou znakov súťaží, organizátora súťaže a autorizovanej značky výrobcu. Rozpis príslušnej súťaže môže určiť veľkosť a počet takých značiek.

  4. Aplikácia pravidla Poškodená lopta Ak rozhodca v priebehu hry zistí, že lopta je poškodená: - hru preruší a dá loptu vymeniť - na hru znovu nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste kde pôvodná sa lopta poškodila. Výnimkou je situácia, ak bola hra prerušená v čase, keď sa lopta nachádzala vnútri bránkového územia. V takom prípade rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie miestu, kde sa pôvodná lopta nachádzala v čase prerušenia hry. Ak lopta praskne alebo sa poškodí počas vykonania pokutového kopu alebo počas kopu zo značky pokutového kopu. predtým ako sa jej dotkne iný hráč alebo narazí na bránkové brvno, či bránkovú žrď, pokutový kop alebo kop zo značky pokutového kopu sa opakuje. Ak rozhodca zistí, že lopta sa poškodila v čase, keď nie je v hre: - loptu dá vymeniť a na hru nadviaže spôsobom, ktorý vyplynul z pôvodného prerušenia hry O spôsobilosti lopty rozhoduje s konečnou platnosťou vždy rozhodca. Náhradné lopty Môžu byť umiestnené okolo hracej plochy a pripravené pre hru v prípade, že spĺňajú požiadavky pravidla 2. Využívanie náhradných lôpt počas hry musí byť pod kontrolou rozhodcu. Ďalšia lopta na hracej ploche V prípade, že sa na hraciu plochu dostane druhá lopta v čase, keď je lopta a hra sa tým ovplyvní, rozhodca musí prerušiť hru. V hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou z miesta, kde bola lopta s ktorou sa hralo, v čase prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá ju rozhodca padnúť na tej čiare bránkového územia, ktorá prebieha rovnobežne s bránkovou čiarou a to v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde bola lopta v čase prerušenia hry. Ak sa na hraciu plochu dostane druhá lopta v čase, keď je lopta v hre, ale hra sa tým neovplyvní, rozhodca zabezpečí okamžité odstránenie druhej lopty z hracej plochy bez prerušenia hry.

  5. Rozhodnutie SFZ V stretnutiach žiackych celkov je dovolené hrať s loptou, ktorej obvod je 64 až 68 cm a hmotnosť pred začiatkom stretnutia 360 až 400 g. V stretnutiach ženského futbalu sa hrá s loptou o obvode 62 - 66 cm a hmotnosti 340 - 390 g

  6. Odporúčania rozhodcom Pred stretnutím Pred začiatkom stretnutia sa rozhodca v kabíne pre rozhodcu presvedčí, či lopta i náhradné lopty, pripravené na stretnutie, majú tvar, obal, hmotnosť i rozmery, ktoré zodpovedajú ustanoveniam pravidla. Ak nie je po ruke prístroj na meranie tlaku, rozhodca sa podľa vlastného uváženia presvedčí o tom, či sú lopty správne nahustené. Počas stretnutia Lopta, ktorú rozhodca uznal za spôsobilú na hru, zostáva do konca stretnutia, teda i v polčasovej prestávke, pod jeho dohľadom. Náhradné lopty majú byť počas stretnutia uložené pri tej stredovej zástavke prípadne za tou časťou stredovej čiary, ktorá je bližšie k hráčskym lavičkám. Ak v priebehu stretnutia rozhodca zistí, že sa lopta stala nespôsobilou na hru alebo nebezpečnou pre hráčov, požiada kapitána usporiadajúceho klubu o náhradnú loptu, zodpovedajúcu ustanoveniam tohto pravidla. Na základe upozornenia kapitána družstva je rozhodca povinný prezrieť loptu. Ak zistí chybu, požiada o náhradnú loptu. Usporiadajúci klub musí na pokyn rozhodcu dodať náhradnú loptu ihneď. Ak sa tak nestane, rozhodca stanoví primeraný čas. Ak nie je náhradná lopta k dispozícii ani po uplynutí stanoveného času, rozhodca stretnutie predčasne skončí a uvedie to v zápise o stretnutí.