1 / 4

Animale domestice

Animale domestice. Porcul , calul si veverita. Porcul.

dolan-wolfe
Download Presentation

Animale domestice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Animaledomestice Porcul ,calulsiveverita.

  2. Porcul • Porcul domestic (denumiretrinomială, Susscrofadomestica) este, alături de câine, celmaivechi animal domesticit de oameni. Se pare cădomesticirealui s-a produsacum 9.000 de ani. ÎnEuropașiOrientulÎndepărtat, carnea de porcestepreferată de consumatorii de carne. Numărulporcilordomesticieste de aproximativ 961 milioanecapete, din care 190 mil. înEuropași 489 mil. în China. Porculesteomnivor, putândfihrănitatât cu furaje de origineanimală, câtșivegetală. Gestația la scroafedurează 112-114 zile. Duratanaturală de viață a porculuieste de aproximativ 12 ani (înabsențasacrificării). • Unelereligii (islamul, iudaismulșicultuladventist de Ziua a Șaptea) interzicconsumulcărnii de porc.

  3. Calul • Calul domestic este un mamiferce face parte din ordinulPerissodactylia, FamiliaEcvideelor. Corpulestezvelt, iargâtulesteputernicșipoartă o coamă. Trunchiul, cu piept lat, se sprijinăpepatrumembrelungi, musculoase, puternice, terminate cu câte un degetînvelitîncopită. Incisiviisuntîndreptațioblicînainte. Deoarece se tocesc, pesuprafațaincisiviloraparornamentații, după care se apreciazăvârstaanimalului. Caniniisuntmici. Întrecaninișipremolari se aflabaracornoasă. Măselelesunt late, cu creste de smalț. Este folositpentrucălărie, dresaj (cai) șiconsum de carne. Conform ultimelorcercetări, se pare cădomesticireacailor s-a petrecutacum circa 6.000 ani, într-un vast perimetru care cuprindeastăzistepeleierboase din Ucraina, sud-estulRusieișivestulKazahstanului.[1] • Rasele de caisuntîmpărțiteîntreicategoriiînfuncție de temperament: cai cu „sângefierbinte” cu vitezășirezistență la oboseală; cu „sângerece”, caifolosițipentrumuncagreașianevoioasă; și cu „sângecald”, care au ieșit din încrucișăriîntrecai cu sângefierbinteșisângerece, având ca scopcreeareaunoranumiterasepentrucălărit, în special înEuropa. Înprezent, suntmaimult de 300 de rase de caiînlume, utilizațipentrudiferiteactivități. • Caișioameniiparticipăîntr-o mare varietate de competiții sportive șialtepreocupări, precumșiîndomenii de muncă, cum arfipolițiacălare, agricultură, divertisment, șiterapie. Caii au fostfolosiți de-a lungultimpuluiînrăzboaie, din care o mare varietate de tehnici de dresajșicălărit au fostdezvoltate, folosindmaimultefeluri de echipamenteșimetode de control. Multeprodusesunt derivate din cai, cum arficarnea, laptele, pielea, părul, oasele, și a produselorfarmaceuticeextrase din urinaiepelorgestante. Oameniiofericailordomesticialimente, apășiadăpost, precumșiatenție de la specialiști cum arfimediciveterinarișipotcovari.

  4. Veverita • Veverițaeste un mamiferrozător de taliemică, cu blanăroșcatăorineagrăpe spate șialbăpepiept, cu coadălungășistufoasă. • Pânăacum s-au identificatpeste 300 de specii de veverițe. Ceamaicunoscutășinumeroasăpopulație o reprezintăveverițelegri, care se întâlnescpeaproapeîntreagasuprafață a emisfereinordice (Europa, nordulAsiei, OrientulÎndepărtatșiJaponia).

More Related