html5-img
1 / 21

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. ANIMALE DOMESTICE. ANIMALE CRESCUTE ŞI ÎNGRIJITE DE OAMENI PENTRU ANUMITE FOLOASE. CALUL. Animal domestic, erbivor, graţios şi cu o coloraţie variată. Este folosit pentru tracţiune şi că- lărie. Sunt cunoscute mai multe rase de cai.

bunny
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ANIMALE DOMESTICE

  2. ANIMALE DOMESTICE • ANIMALE CRESCUTE ŞI ÎNGRIJITE DE OAMENI PENTRU ANUMITE FOLOASE.

  3. CALUL • Animal domestic, erbivor, graţios şi cu o coloraţie variată. • Este folosit pentru tracţiune şi că- lărie. • Sunt cunoscute mai multe rase de cai. • Îl găsim în curtea omului sau în herghelii.

  4. VACA • Animal domestic, erbivor, rume- gător, crescut pentru carnea,laptele şi pielea lui. • Prezintă o coloraţie variată.

  5. OAIA • Animal domestic, erbivor,rumegă- tor,crescut pentru lână, carne şi lap- te. • Berbecul are coarnele răsucite spre spate.

  6. CAPRA • Animal domestic, erbivor, crescut pentru lapte, carne şi piele. • Puiul caprei se numeşte ied.

  7. GĂINA • Pasăre de curte , crescută de om pentru carne,ouă,puf şi pene.

More Related