1 / 24

Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet

Presentationens namn. | 2. 2010-01-29. . Inneh?ll. Kort om CoorDaglig kontakt med Kunden BIM

ansel
Download Presentation

Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bestšllning och uppfŲljning av olika typer av tjšnster i en fastighet 2010-09-23

  2. Presentationens namn | 2 2010-01-29 InnehŚll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fŲr informations utbyte med kunden

  3. Presentationens namn | 3 2010-01-29 Kort om Coor Coor pŚ 1 minut Coor Service Management šr Nordens ledande aktŲr inom service management och facility management. Bolaget šr specialiserat pŚ att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner pŚ kontor, i fastigheter, i produktionsanlšggningar och i offentlig verksamhet. Helhetsansvar och stšndig fŲrbšttring Vi erbjuder all service, frŚn lŲsningar inom administration, logistik, drift av personalmatsalar och instrumentkalibrering till hyresadministration, tekniska sškerhetslŲsningar och lokaloptimering. VŚr fršmsta styrka ligger dock i att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner pŚ nya och effektivare sštt. Det šr detta vi menar med intelligent service och det šr detta som gŲr att vi kan garantera stšndiga resultatfŲrbšttringar fŲr vŚra kunder.

  4. Presentationens namn | 4 2010-01-29 Coor Service Management Ė ledning, utveckling och effektivisering av integrerade servicefunktioner Coor Service Management leder, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner hos andra bolag. Grovt sett indelar vi vŚra serviceleveranser i fyra kategorier: Arbetsplatsservice Vi kan erbjuda besvšrsfria arbetsplatser. Vi ser till att allt fungerar Ė frŚn Ö.. (exemplifiera enl bilden). Fastighetsservice Vi tillhandahŚller ocksŚ fastighetsservice, vilket innebšr allt frŚnÖ. tillÖ (exemplifiera frŚn bilden) Produktionsservice Vi kan ocksŚ ta hand om drift och utveckling av produktionsanlšggningar. ExempelÖ (se bild) Strategisk rŚdgivning Den stora besparings- och fŲrbšttringspotentialen ligger i strategiska och strukturella fŲršndringar av serviceverksamheten. Vi har hŲg kompetens inom affšrsutveckling och kan dšrfŲr vid behov erbjuda sšrskilda všrdeskapande insatser. Exempel pŚ tillšggstjšnster som vŚra kunder efterfrŚgar šrÖ. (se bild) Egen personal Ė externa samarbetspartnersÖ (se bild) Coor Service Management leder, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner hos andra bolag. Grovt sett indelar vi vŚra serviceleveranser i fyra kategorier: Arbetsplatsservice Vi kan erbjuda besvšrsfria arbetsplatser. Vi ser till att allt fungerar Ė frŚn Ö.. (exemplifiera enl bilden). Fastighetsservice Vi tillhandahŚller ocksŚ fastighetsservice, vilket innebšr allt frŚnÖ. tillÖ (exemplifiera frŚn bilden) Produktionsservice Vi kan ocksŚ ta hand om drift och utveckling av produktionsanlšggningar. ExempelÖ (se bild) Strategisk rŚdgivning Den stora besparings- och fŲrbšttringspotentialen ligger i strategiska och strukturella fŲršndringar av serviceverksamheten. Vi har hŲg kompetens inom affšrsutveckling och kan dšrfŲr vid behov erbjuda sšrskilda všrdeskapande insatser. Exempel pŚ tillšggstjšnster som vŚra kunder efterfrŚgar šrÖ. (se bild) Egen personal Ė externa samarbetspartnersÖ (se bild)

  5. Presentationens namn | 5 2010-01-29 InnehŚll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fŲr informations utbyte med kunden

  6. Presentationens namn | 6 2010-01-29

  7. Presentationens namn | 7 2010-01-29 Kundservicesystemet ska stŲdja de olika aktiviteterna i kundserviceprocessen

  8. Presentationens namn | 8 2010-01-29

  9. Presentationens namn | 9 2010-01-29

  10. Presentationens namn | 10 2010-01-29 ńrendehantering resurshantering FŲljande funktioner skulla kunna hanteras i helpdesk integrerade system. Nšrmsta resurs (positionering) pŚ en kartbild. Koppling ritnings (BIM) information Koppling mot aktuell resurs nuvarande šrende lista med prioritering, koppling mot flera databaser dšr objekts orienteringen sker via BIM baserade databaser Drag and Drop fŲr koppling av šrende/objekt och resurs, Allt šr sŲk- och kopplingsbart sŚ byte av šrende kan ske mellan utfŲrare utan informations fŲrluster. Fšrre resurser i helpdesken. Allt kan importeras via fil med mer kopplingar till drift & underhŚlls instruktioner bŚde med dokument och Web, gŚr registreringen fortare. Ňterkoppling Ňter kopplingen av šrendet kan ske i alla system samtidigt, kunden via mail, helpdesken, Śtgšrdsloggar och uppdateringar av fastighetsdatabaser

  11. Presentationens namn | 11 2010-01-29

  12. Presentationens namn | 12 2010-01-29 InnehŚll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fŲr informations utbyte med kunden

  13. Presentationens namn | 13 2010-01-29

  14. Presentationens namn | 14 2010-01-29 Database information form BIM for Information & Maintenance of the Building

  15. Presentationens namn | 15 2010-01-29

  16. Presentationens namn | 16 2010-01-29 User of the IT systems and BIM information

  17. Presentationens namn | 17 2010-01-29 InnehŚll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fŲr informations utbyte med kunden

  18. Presentationens namn | 18 2010-01-29 Communication set up to the customer

  19. Presentationens namn | 19 2010-01-29

  20. Presentationens namn | 20 2010-01-29 Interfaces to the Customer WEB cloud

  21. Presentationens namn | 21 2010-01-29

  22. Presentationens namn | 22 2010-01-29

  23. Presentationens namn | 23 2010-01-29 RFID Connections

  24. Presentationens namn | 24 2010-01-29 RFID Connections

  25. Presentationens namn | 25 2010-01-29 New communication opportunities

More Related