1 / 18

SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning

Ledningsprocesser. Stödprocesser Medarbetare/resurser, ekonomi, administration, IT stöd, kvalitet, intern service, friskvård/rehab. Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan. Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser. Nöjd Kund Uppdragsresultat.

berit
Download Presentation

SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ledningsprocesser Stödprocesser Medarbetare/resurser, ekonomi, administration, IT stöd, kvalitet, intern service, friskvård/rehab Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Nöjd Kund Uppdragsresultat Ständiga förbättringar Återföring av erfarenheter, korrigerande och förebyggande åtgärder SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer:operativa (kärnan), stöd och ledning

 2. Kvalitetssystem

 3. GRÖNROOS KVALITETSSYSTEM Förväntad tjänst Upplevd tjänst Upplevd kvalitet Profil Tekn lösningar Beteende Tjänstvillighet Kund- kontakt Funktionell kvalitet IT Tekn kvalitet Utseende Maskiner Tillgänglighet Miljö Sakkunskap Attityder ”Hur” = Leveransen ”VAD”

 4. Kvalitetslogik Organisation Informationoch analys Strategiskplanering Kund-tillfreds-ställelse Verksamhetensresultat Ledarskap Medarbetarnasutveckling Verksamhetensprocesser

 5. Kvalitetsarbete • Kvalitetspolicy • Kvalitetscertifiering • ISO 9001 • Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK)

 6. ISO • Serie internationella standarder som stödjer kvalitetsutveckling. Några är kravstandarder som måste uppfyllas för att leda till certifiering. • Syfte: säkra styrning av verksamheten så att kunden blir nöjd.

 7. ISO forts. • Krav på: • kvalitetspolicy och kvalitetsmål, dokumenterade ansvars- och befogenhetsbeskrivningar, regelbunden uppföljning genom revision och aktiv uppföljning av leverantörer. • utbildnings- och utvecklingsplanering,korrigerande och förebyggande åtgärder, förbättra intern kommunikation och information.

 8. Kvalitetsarbete • Vision • Övergripande mål • Delmål • Beskriva processer • Beskriva rutiner • Söka ständiga förbättringar • Interna och externa revisioner

 9. Kvalitetsarbete • Tre hörnpelare • Frågeställningar 2. Organisationsmodell 3. Grundläggande värderingar

 10. Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar • Kundorientering 2. Engagerat ledarskap 3. Allas delaktighet 4. Kompetensutveckling 5. Långsiktighet 6. Samhällsansvar 7. Processorientering

 11. Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar forts. 8. Förebyggande åtgärder 9. Ständiga förbättringar 10. Lära av andra 11. Snabba reaktioner 12. Faktabaserade beslut 13. Samverkan

 12. Kvalitetssystemet är i kvalitetshandbokenuppdelat i följande avsnitt: K01 Inledning K02 Kvalitetsdeklaration K03 Kvalitetspolicy, mål och visioner K04 Organisation K05 Befattningsbeskrivningar K06 Kvalitetsmanual K07 Processer/Rutiner K08 Övriga handläggningsrutiner K09 Blanketter och manualer K10 Lagar och förordningar K11 Ordlista/definitioner K12 Gränsdragningslistor

 13. SHBK Fastighets kvalitetsarbete skapar verksamhets- utveckling. Arbetet bygger på följande grundpelare: Systematik: ett medvetet, genomarbetat, metodiskt arbetssätt som stimulerar till förbättringsarbete. Angreppssätt: präglas av att det förebygger fel, problem och risker genom framsynthet, förutseende och planering. Tillämpning: för att uppnå avsedda resultat/effekter måste angreppssätten tillämpas i hela organisationen, i alla processer och alltid vid relevanta tillfällen. Resultat: Följer upp egna verksamheten mot målvärden. Utvärdering: Bedriver en systematisk uppföljning och utvärdering av det vi gör samt jämför oss med andra. Kulturen: Gemensamma värderingar stödjer angreppssätt, metoder och arbetsformer som organisationen tillämpar liksom de beslut och vägval som organisationen gör.

 14. Fastighets Processmål - Yttre kvalitet

 15. Processmål yttre kvalitet:Aktivitet

 16. Fastighets Processmål – Produktivitet/Ekonomi

 17. Fastighets Processmål – Produktivitet/Ekonomi

 18. Rutiner i Kvalitetshandboken Fastighet Förvaltning, Fastighetsförvaltare: • Lokalanskaffning FAFF-01 • Lokalanpassning FAFF-02 • Avveckling lokaler FAFF-03

More Related