Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
…en del av vård och behandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
…en del av vård och behandling

…en del av vård och behandling

148 Views Download Presentation
Download Presentation

…en del av vård och behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. …en del av vård och behandling

 2. Hjälpmedelsförskrivning… en del av vård och behandling • Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för förskrivning av hjälpmedel • Betydelsen av samverkan

 3. Principen för hur författningar och styrdokument relaterar till varandra • Lag • Förordning • Föreskrift • Handbok • Avtal mellan vårdgivare • Lokala rutiner

 4. Ett urval av lagar och föreskrifter relevanta för förskrivning av personliga hjälpmedel

 5. Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Vården skall bygga på respekt för patientens/brukarens självbestämmande och integritet, vården skall vara lättillgänglig och kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

 6. Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Etisk plattform som styr prioritering i hälso- och sjukvården • Människovärdet • Behov och solidaritet • Kostnadseffektivitet December 2012

 7. Bedömning av hjälpmedelsbehov Lägsta effektiva hjälpmedelsnivå. • Eget ansvar, konsumentprodukt • Förskrivet hjälpmedel inom sortiment. • Förskrivet hjälpmedel utanför sortiment • Specialanpassning December 2012

 8. Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Hjälpmedelsförskrivning ska vara säker och vårdskador ska undvikas Risker och avvikelser ska rapporteras

 9. Förskrivarens yrkesansvar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

 10. Personliga hjälpmedel är medicintekniska produkter • LMTP - Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

 11. Hjälpmedelsförskrivning ska dokumenteras • Patientdatalag (SFS 2008:355) • Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)

 12. Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling Kräver samverkan av vårdgivare och förskrivare Politiska beslut på regional och lokal nivå styr också, inte bara lagar och författningar

 13. Varför samverkan inom hjälpmedelsområdet? • Hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och behandling och hjälpmedel ska kunna följa patienten i en obruten vårdkedja • Likvärdig tillgång till säkra hjälpmedel för patienten, oavsett vilken vårdgivare som ansvarar för förskrivningen • Kostnadseffektivitet och mindre administration

 14. Gemensamma politiska beslut Likalydande beslut i 49 kommuner och Västra Götalandsregionen: Alla verksamheter/förskrivare ska följa riktlinjer och produktanvisningar i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”.

 15. Hjälpmedels-försörjning Sortiment Handbok …en del av vård och behandling Förskrivnings-processen Lokala rutiner Exempel