Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Översyn av dränering - en fördjupning i praktik och juridik. Charlotta Carlsson, Jordbruksverkets vattenenhet. Vattenenheten. Vattenenheten finns på tre platser Linköping Jönköping Alnarp. Juridik kring dränering/avvattning. Lagstiftningen kring avvattning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duscha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik

Översyn av dränering-en fördjupning i praktik och juridik

Charlotta Carlsson, Jordbruksverkets vattenenhet


Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik

Vattenenheten

 • Vattenenheten finns på tre platser

 • Linköping

 • Jönköping

 • Alnarp


Juridik kring dr nering avvattning
Juridik kring dränering/avvattning

 • Lagstiftningen kring avvattning

  • Vilka lagar finns när det gäller avvattning

  • Vilka förordningar kan röra avvattning

 • Markavvattningsföretag

 • Egenkontroll

  • Lagstiftning kring egenkontroll

  • Genomgång av mall för åtgärdsplan


Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik

90 000 mil diken

60 000 mil naturliga vattendrag

9 000 mil diken i jordbrukslandskapet


Ideal jordvolym ex 50 jord 25 luft och 25 vatten
Ideal jordvolym ex. 50% jord, 25 %luft och 25 % vatten


Markavvattning r vattenverksamhet dr nering r markavvattning
Markavvattning är vattenverksamhet -dränering är markavvattning

Miljöbalken främst 11 kap

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (Restvattenlagen)

Förordningen om vattenverksamhet


Definitioner
Definitioner

 • Vattenverksamhet

 • Gräva och bygga m.m i vattenområde

 • Bortleda eller tillföra grundvatten

 • Åtgärder som utförs för att avvattna mark…….sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål (markavvattning)

 • Vattenanläggning=Anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet

 • Vattenområde=område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd

 • Biotopskyddsområde=ex öppet dike, fuktigt eller vattenförande stor del av året


Markavvattning dikning
Markavvattning/dikning

2§ 4pkt 11 kap Miljöbalken

Åtgärder som utförs för att avvattna mark när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighet lämplighet för något visst ändamål .


Vattenverksamheter

Vattenverksamheter

Miljöbalken 11 kap 13§

Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Det är även förbjudet i stora delar av landet.

Undantaget från tillståndsplikten är dränering med upp till 300 mm dräneringsrör

För övriga vattenverksamheter finns det tre möjligheter

Tillstånd

Anmälan enligt förordningen om vattenverksamhet

Det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas


Tillst ndsans kan markavvattning
Tillståndsansökan Markavvattning

Bestämmelserna om vad en ansökan ska innehålla finns i miljöbalken 22 kap 1 och 2§§ Det är bla.

 • Sökanden och rådighet

 • Ritningar och teknisk beskrivning

 • Uppgifter om samråd

 • MKB

 • Vilka fastigheter som berörs av verksamheten

 • Oförutsedd skada

 • Arbetstid

  Det finns detaljerade beskrivningar på länsstyrelsernas och Mark och miljödomstolarnas hemsidor.


Underh ll rensning mb 11 kap 15 och 17
Underhåll/RensningMB 11 kap 15§ och 17§

Rättighet och skyldighet att rensa och underhålla vattenanläggningar


Milj balken 11 kap 15
Miljöbalken 11 kap 15§

Tillstånd behövs inte för att

 • Utföra rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge

 • För att återställa ett vattendrag som vikit ur sitt läge.

  Om arbetena berör en annan fastighet ska fastighetsägaren underrättas innan arbetet påbörjas.

  Om fisket kan skadas ska anmälan göras till länsstyrelsen.

  Finns det skyddade arter kan det behövas en dispens från artskyddsbestämmelserna.


Milj balken 11 kap 17
Miljöbalken 11 kap 17 §

Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada.

Hänsynsreglerna i kap 2 MB gäller, vilket innebär:

 • Kunskapskravet

 • Försiktighetsprincipen

 • Bästa kända teknik

 • Ansvar för den skada som kan uppstå

  Om arbetena berör en annan fastighet ska fastighetsägaren underrättas innan arbetet påbörjas.

  Kan fisket skadas ta kontakt med länsstyrelsen.

  Finns det skyddade arter kan det behövas en dispens från artskyddsbestämmelserna


Lag med s rskilda best mmelser om vattenverksamhet 1998 812
Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet(1998:812)

 • Rådighet över vatten (2 kap)

  • Vem äger vattnet, vem har rätt att utföra vattenverksamhet

  • Rätten att rensa på annans fastighet

 • Markavvattningssamfälligheter (3 kap)

  • Rättighet och skyldighet att delta

  • Kostnadsfördelning

  • Avloppsintresset

 • Prövning av viss vattenverksamhet (7 kap)

  • Omprövning, ändrade förhållande i samfälligheter


F rordningen om vattenverksamhet 1998 1388
Förordningen om vattenverksamhet (1998:1388) vattenverksamhet(1998:812)

4 § Hur ansökan om markavvattning till länsstyrelsen ska utformas.

19§ Här finns listat vilka vattenverksamheter som är anmälningspliktiga.

20§ Hur en anmälan ska se ut.

Bilaga I vilka län, kommuner och övriga områden där det råder markavvattningsförbud.


Omr desskydd 1998 1252 och artskyddsf rordningen 2007 845
Områdesskydd ( vattenverksamhet(1998:812)1998:1252)och Artskyddsförordningen(2007:845)

Biotopskydd behandlas i MB 7 kap och i förordningen om områdesskydd (1998:1252)

Öppna diken som under stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta räknas som biotopskyddsområde. Dispens behövs vid rörläggning.

Arter som skyddas av artskyddförordningen får inte skadas vid underhåll. Dispens kan behövas.


Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik

A vattenverksamhet(1998:812)

Df

B

C

Avrinningsområde

Båtnadsområde


Markavvattningsf retag
Markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Markavvattningsföretag är ett samlingsbegrepp för alla samfälligheter inom markavvattning idag.

Äldre begrepp

 • Vattenavledningsföretag Större åar, sjöar

 • Dikningsföretag Diken

 • Invallningsföretag Skydd med vallar

 • Vattenregleringsföretag Dämning

  Syfte: Förr: Skapa mer odlingsbar mark

  Idag: I samband med bebyggelse av vägar, industrier och liknade


Vad r ett markavvattningsf retag
Vad är ett markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Ett markavvattningsföretag omfattar gemensamma diken och rörledningar och andra anordningar för att möjliggöra avvattningen på en eller flera fastigheter

Företaget har tillkommit genom förrättning, tillståndsbeslut eller dom

Delägare i ett företag är markägarna till berörda fastigheter

Ett tillståndsbeslut eller dom avseende markavvattning är gällande för framtiden, vad gäller rätt och skyldighet till underhåll och kostnadsfördelning mellan berörda fastigheter


Versyn av dr nering en f rdjupning i praktik och juridik
Förvaltningsform vattenverksamhet(1998:812)Dikningsföretag, torrläggningsföretag, invallningsföretag, sjösänkningsföretag, vattenavledningsföretag

Av landets alla dikningsföretag, ca 25-40 000 st är:

 • en stor del är bildade enligt dikningslagen 1879-1918

 • den allra största delen är bildade enligt äldre vattenlagen 1918-1984.

 • ett fåtal är bildade enligt vattenlagen 1984-1998

 • endast några få är bildade enligt miljöbalken 1998-


Handlingar till markavvattningsf retag
Handlingar till markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

 • Slutbesiktningsintyg som visar att företaget är utfört inom fastställd tid och till fastställda dimensioner

 • Plan och profilritningar

 • Textdel


Handlingar till ett markavvattningsf retag
Handlingar till ett markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Ritningar

Plankarta i skala 1:4000

 • Båtnadsområde (vilket område som har nytta)

 • Ägofigurer

 • Vilka dikesträckningar som ingår

 • Öppet eller rörlagt dike

 • Markhöjder

  Profiler och sektioner

 • Vilken lutning har diket/rörledningen

 • Hur djupt under omkringliggande mark ligger bottennivån

 • Vilken släntlutning och bottenbredd diket har


Plankarta
Plankarta vattenverksamhet(1998:812)


Profil
Profil vattenverksamhet(1998:812)


Profil och sektion
Profil och sektion vattenverksamhet(1998:812)


Handlingar till dikningsf retag
Handlingar till dikningsföretag vattenverksamhet(1998:812)


Handlingar till ett markavvattningsf retag1
Handlingar till ett markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Utlåtande

 • Avrinningsområde

 • Dimensioneringskriterier

 • Höjdsystem

 • Fixpunktsbeskrivningar

  Värderingslängd

 • Ägofigurerna har värderats, värde de har innan åtgärden och nytt värde efter åtgärden. Ägofigurerna kommer i nummerordning och är anpassade till marken och ägoslaget inte efter fastigheten


Handlingar till markavvattningsf retag1
Handlingar till markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Kostnadsfördelningslängd

 • Uppdelad på fastigheter och ägofigurer

 • Varje fastighet har en procentandel i företaget

 • Används för fördelning av kostnader vid underhåll


Ompr vning av markavvattningsf retag
Omprövning av markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

 • Företaget omprövas i samband med ansökan om ny vattenverksamhet kan tex vara vid anläggning av våtmark, exploatering.

 • Förhållanden i företaget har ändrats, deltagarkretsen eller kostnadsfördelningslängden stämmer inte längre. Kan vara dagvattenutsläpp, ny väg har anlagts genom båtnadsområdet.

 • För att tillgodose allmänna intressen. Då ansöker Naturvårsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Verksamheten ska kunna fortsätta

 • Ny deltagare vill ansluta sig. Tex avloppsutsläpp


Aktivera ett markavvattningsf retag
Aktivera ett markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Alla medlemmar kallas till en allmän stämma

En styrelse väljs. Styrelsen registreras hos länsstyrelsen eller lantmäteriet om markavvattningsföretaget kommit till efter 1984.

För att företaget ska fungera som juridisk person ska det också ha ett organisationsnummer.


Egenkontroll mb 26 kap 19
Egenkontroll MB 26 kap 19§ vattenverksamhet(1998:812)

Syftet med egenkontrollen är verka för en god och uthållig miljö.

Verksamhetsutövaren ska hålla sig underrättad om hur verksamheten eller åtgärderna kan påverka miljön

Den som bedriver verksamhet sak lämna förslag på kontrollprogram eller förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller vattenverksamhet.


Egenkontroll tg rdsplan f rslag
Egenkontroll-åtgärdsplan/-förslag vattenverksamhet(1998:812)

 • Kontollprogram och förslag till förbättringar utgår från hänsynsreglerna i 2 kap MB d.v.s.

 • Kunskap ex natura 2000, skydd av biotoper, påverkan, teknik

 • Försiktighet ex grumling, fisk, musslor, biotoper, bästa teknik, slåtterskopa, sedimentationsbasäng, fiberduk

 • Lokalisering

 • Hushållning

 • Produktval

 • Omvänd bevisbörda gäller för verksamheten d.v.s. verksamhetsutövaren måste visa att miljöbalkens bestämmelser uppylls. Detta kan göras om man följer ett upprättat kontroll- eller åtgärdsprogram.


Egenkontroll i markavvattningsf retag
Egenkontroll i markavvattningsföretag vattenverksamhet(1998:812)

Ordnade ansvarsförhållanden (ordförande o styrelse)

Kunskap om fixar, bottenlägen mm

Känna till ev områdeskydd tex biotopskydd, Natura2000, artskydd, fisk

Ha kunskap om till vilket djup och läge ett underhåll får göras

Ha kunskap om hur negativa effekter av underhållet kan begränsas

Ha kunskap om hur underhållet av dikena ska genomföras för att

förebygga påverkan på miljön (tidpunkt, delar som är särskilt

skyddsvärda mm


Egenkontroll t ckdikning
Egenkontroll täckdikning vattenverksamhet(1998:812)

Ha kunskap om var ledningar finns och var de mynnar. En täckdikningsplan är till stor hjälp.


Sammanfattning milj balken
Sammanfattning Miljöbalken vattenverksamhet(1998:812)

 • 2 kap Hänsynsreglerna

 • 7 kap Områdesskydd

 • 8 kap Skydd för djur och växter

 • 11 kap Vattenverksamhet

 • 22 kap Tillståndsansökan

 • 26 kap Tillsyn och egenkontroll


Vrig lagstiftning
Övrig lagstiftning vattenverksamhet(1998:812)

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet(1998:812)

Förordningen om vattenverksamhet (1998:1388)

Förordningen om områdesskydd (1998:1252)

Artskyddsförordningen (2007:845)