1 / 7

Olika typer av sagor

Olika typer av sagor. Legenden om Kung Arthur. http://www.youtube.com/watch?v=X0XCxr3Wgok&feature=related. Legend. Ordet legend – latin: bör läsas. Berättelser om: - historiska och religiösa händelser. T.ex. Kung Arthurs försvar av Brittanien på medeltiden.

yazid
Download Presentation

Olika typer av sagor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Olika typer av sagor

  2. Legenden om Kung Arthur http://www.youtube.com/watch?v=X0XCxr3Wgok&feature=related

  3. Legend • Ordet legend – latin: bör läsas. • Berättelser om: - historiska och religiösa händelser. T.ex. Kung Arthurs försvar av Brittanien på medeltiden. - heliga personer och platser. T.ex. Lucia, Heliga Birgitta. • Person som blivit känt genom olika prestationer. T.ex. sportlegend.

  4. Myt • Berättelser som förklarar sånt som man inte riktigt förstod förr, t.ex. varför det blev åska eller varför skörden torkade. • Handlar ofta om gudar • Övernaturliga inslag • Skapelsemyter: berättelser om hur man tror att världen kom till • En samling myter från en kultur: mytologi • Exempel: myten om Odysseus (upprör de grekiska gudarna), Tor • Annan innebörd av ordet ”myt”: inte sant Exempel: ”Kyla kan göra dig förkyld”

  5. Sägen • Folksägen: - enkel och kort berättelse som utger sig för att vara sann och trovärdig (till skillnad från ex. folksagor). - anknyter till en viss plats - försöker ibland förklara konstiga naturfenomen, t.ex. att öar har uppstått genom att jättar har kastat grästuvor i vattnet - utspelar sig oftast i forntiden - ofta olyckligt slut - liknande sägner på olika orter - Jätten Finn

  6. Vandringssägen: - modern folksägen / skröna - handlar ofta om mystiska sjukdomar, grov brottslighet eller konstiga händelser - sägs vara sann, men det är svårt att säga exakt vem som varit med om händelsen (kan t.ex. handla om en kompis till en kompis pappas kusin) - berättas vidare från person till person - Exempel: Råttan i pizzan

  7. Sagalitteratur • Dikter eller berättande historier från det forntida (fram till 1000-talet) Norden, framförallt Norge och Island • Berättades först muntligt • Skrevs ner mellan 1100- och 1400-talet. Ofta okända författare • Handlar om släkters och personers öden och om strider och tvister. • Spännande och brutala • Öde, hämnd (öga för öga) och ära vanliga inslag • Exempel: Njáls saga

More Related