1 / 9

Fokus på sex typer av vårdskador

Fokus på sex typer av vårdskador. Urinvägsinfektioner i samband med vård Infektioner vid centrala venösa infarter Postoperativa sårinfektioner Läkemedelsfel i vårdens övergångar Fallskador i samband med vård Trycksår i samband med vård. 22 procent av ca 8000 läkemedelsrelaterade

talisa
Download Presentation

Fokus på sex typer av vårdskador

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fokus på sex typer av vårdskador • Urinvägsinfektioner i samband med vård • Infektioner vid centrala venösa infarter • Postoperativa sårinfektioner • Läkemedelsfel i vårdens övergångar • Fallskador i samband med vård • Trycksår i samband med vård

  2. 22 procent av ca 8000 läkemedelsrelaterade problem var överföringsfel. Sjukhusfarmaci 1; 2006b: 59-61 På akutmedicinsk vårdavdelning vid Universitetssjukhuset i Lund hade 27 av 47 patienter fel i läkemedelslistan. Sjukhusfarmaci 1; 2006b: 59-61 På kardiologisk vårdavdelning vid sjukhuset i Varberg hade 10 av 21 patienter fel i läkemedelslistan. E. Johansson, referens 15

  3. Expertgrupp Christel Beckman biträdande verksamhetschef, distriktssköterska verksamhetsstöd vård och patientsäkerhet Lisebergs vårdcentral/Stockholms läns sjukvårdsområde Anders Bergström leg. apotekare läkemedelsstrateg, ordförande i Läkemedelskommittén Sunderby sjukhus, Luleå Tommy Eriksson docent, forskningsapotekare Sjukhusapoteket, Universitetssjukhuset i Lund Apoteket AB/Avtal/Syd Svante Lifvergren utvecklingschef, doktorand specialist intermedicin och lungmedicin Skaraborgs Sjukhus Sven-Olov Lindahl distriktsläkare, informationsläkare Eksjö vårdcentral Peter Mattsson docent, överläkare ordförande i Läkemedelsrådet Akademiska sjukhuset, Uppsala Birgitta Olsson leg. Apotekare läkemedelskommittén Örebro läns landsting anställd av Apoteket, Universitetssjukhuset ÖrebroMaria Palmetun-Ekbäck överläkare Hudkliniken USÖ och Läkemedelskommittén ÖLL  Universitetssjukhuset Örebro

  4. Korrekt läkemedelsavstämning Korrekt läkemedelsavstämning har skett om • En kartläggning av patientens läkemedel har skett vid inskrivning • En aktuell läkemedelslista har upprättats vid inskrivning • Läkemedelslistan vid utskrivning är ett resultat av listan vid inskrivning (så som den har avstämts under det första dygnet av vårdtiden) och gjorda läkemedelsförändringar under vårdtiden • Läkemedelsförändringar är dokumenterade (vilka, varför och hur länge) • Läkemedelsförändringar är kommunicerade med patienten

  5. Uppföljning av följsamhet till åtgärderna Mätetal Andel patienter för vilka korrekt läkemedelsavstämning utförts. Hur mäta? Granska minst tio patientjournaler/patienter en gång i månaden varvid kontroll görs mot checklista som innehåller de rekommenderade åtgärderna. Hur följa upp över tid? Följ mätetalet och analysera data varje månad. Redovisa enligt diagram nedan andel patienter där samtliga åtgärder utförts.

More Related