Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder Ulf Fredriksson,Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet

 2. Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder ELFE projektet Hur IKT används på skolorna: Hur påverkas eleverna Hur förändras lärarnas arbete Vad som har underlättat för skolorna att utveckla en innovativ IKT användning

 3. ELFE projektet -European eLearningForum for Education Finansierat av EU-kommissionen Organiserat av ETUCE (European Trade Union Committee for Education) Genomfört i samarbete mellan lärarorganisationer och forskare ELFE1 (2004 – 2005): Danmark, Norge, Portugal, Storbritannien och Tyskland ELFE2 (2008 – 2009): Danmark, Lettland, Polen, Slovenien och Storbritannien

 4. Syfte Att bättre förstå styrkor och svagheter med användning av IKT i undervisningen. Att identifiera sätt att använda IKT i undervisningen som stöder ett bättre lärande. Att identifiera faktorer som stöder och hindrar den pedagogiska användningen av IKT

 5. Urval av skolor Urvalet i respektive land gjordes av lärarorganisationen i landet. Besöket kunde endast ta en dag. Det skulle vara “normala” skolor – alltså inte skolor som fått särskilda medel för IKT. Skolorna skulle ha ett rykte om sig att ha en avancerad användning av IKT. Avancerad användning av IKT måste förstås i respektive nationell kontext.

 6. Data samlades in från: Intervjuer: rektorer, lärare, elever Enkäter: rektorer, IKT samordnare Dokument: handlingsplaner och andra relevanta dokument Observationer: rundvandringar på skolorna, besök i klassrum och på lektioner

 7. Vad kan vi säga utifrån dessa data? Fallstudier Litet antal skolor, men skolor med avancerad användning av IKT Resultaten kan inte generaliseras. Erfarenheterna ifrån de besökta skolorna kan ge en vink om de risker och möjligheter som andra skolor kan möta när de utvecklar sin IKT-användning

 8. Sätt att använda IKT i undervisningen (ELFE 2) Internet PowerPoint, Smart boards / interaktiva skrivtavlor Pedagogiska program

 9. Hur påverkas eleverna?(ELFE 1) • Eleverna har inga “instrumentella” problem att arbeta med datorer och IKT. • I allmänhet tycker eleverna om att arbeta med datorer. • Nya kompetenser så som förmåga att arbeta självständigt i projekt, att söka information, att samarbeta och kommunicera lyftes fram av skolorna. • Eleverna verkar ha mer självförtroende och bättre motivation att lära. • Inga tydliga bevis för hur IKT användning påverkar elevernas lärande.

 10. Hur har lärarnas arbete förändrats? (ELFE 1) • Projektbaserad undervisning • Läraren - organisatör • Mer varierade resurser • Mer individualiserad undervisning • Nya kompetenser • Några lärare- pionjärer - entusiaster • Några lärare- ogillar förändringarna

 11. Steg i utvecklingen av IKT i skolan Plomp, Brummelhuis, & Rapmund (1996) : • IKT som ett stöd av traditionell undervisning (de flesta skolorna) • IKT som en del av en mer innovativ undervisning så som arbetslag, ämnesövergripande projekt och arbete i en takt anpassad efter varje elev – individualisering (några försök) • Användning av IKT för att stödja aktivt, kreativt och gemensamt lärande (några få försök)

 12. Viktiga punkter för att utveckla IKT användning (ELFE 1 och 2) • En gemensam vision om lärande och undervisning • Skolors deltagande i andra projekt • Skolledningens stöd • Integrering av IKT som en del av skolans kultur • Lärares fortlöpande utbildning • Lärarsamarbete • Skolpolitik och annat stöd ifrån det omliggande samhället

 13. För kontakt: Ulf Fredriksson,Stockholms universitet, ulf.fredriksson@usos.su.se Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet, gunilla.jedeskog@liu.se Mer information om ELFE projektet: www.elfe-eu.net Fredriksson, U., Gajek, E. & Jedeskog, G. (2009) Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning. Acta Didactica NapocensiaVolume 2, Number 4, December 2009 Fredriksson, U., Jedeskog, G. & Plomp, T. (2008) Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project Education and Information Technologies Volume 13, Number 2 / June, 2008