Download
ekonomick cykly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomické cykly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomické cykly

Ekonomické cykly

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekonomické cykly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekonomické cykly • Ekonomický cyklus • Príčiny EC • Typy EC • Fázy a indikátory EC • Veľká depresia, cyklický vývoj v 20. st. v SR a vo svete • Stabilizačné politiky

 2. Ekonomický cyklus = striedanie rastu a poklesu HDPr okolo trendovej dráhy (dráha vývoja potenciálneho produktu) • štrukturálne výkyvy • cyklické výkyvy • HDP r < potenciálny produkt  medzeravýstupu • HDP r > potenciálny produkt  medzeravýstupu

 3. Príčiny vzniku EC zmena AD alebo AS ENDOGÉNNE EXOGÉNNE Monetarizmus: Ekonómia strany ponuky: T. racion. očakávaní: T. polit. cyklu: Schumpetrovskáinovač. teória: T. reálneho EC Keynes:

 4. Typy EC • Krátkodobé cykly – Kitchinove (2-4 r.) • Strednodobé – Jouglarove (6-10 r.) • Dlhodobé – Kuznetsove (20 r.) - Kondratievove(30-50 r.)

 5. Fázy EC vrchol -konjunktúra HDPr expanzia potenc. p. recesia dno - depresia t - synchronizácia cyklov

 6. Indikátory EC – konjunkturálne indikátory

 7. Vývoj vybraných indikátorov EC v jednotlivých fázach konjunktúra • Začína prevažovať nedôvera - skepsa expanzia recesia Prevláda dôvera – optimizmus • Málo istoty – pesimizmus depresia • Skľučujúca atmosféra – depresia

 8. Stabilizačné politiky = politiky zamerané na ovplyvňovanie AD a AS s cieľom eliminovať medzery výstupu • nie je potrebná regulácia: • regulácia AD: • regulácia AS:

 9. Veľká depresia (VHK 1929-1933) • Po 1.sv.vojne – rast výroby v USA, masívny predaj účastín  nadhodnotené, rast úverov, nadvýroba • 24.10.1929 – čierny piatok (štvrtok – USA) krach na NY burze cenných papierov • pokles AD, krach podnikov, nedôvera a panika, banky zastavili úvery, menová kríza + devalvácie spojené s opustením zlatého štandardu, pokles ZO  nezamestnanosť Pokles výroby: Nezamestnanosť:

 10. Riešenie veľkej depresie (VHK) • J. Keynes – v • USA - F. Roosevelt – New Deal (1933-37) • VB – • Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Taliansko – • ČSR –

 11. oživenie - 40-60-te roky • recesie – • oživenie - 90-te r.

 12. Hypotekárna kríza (2007)  Finančná kríza (2008)   Ekonomická recesia (od 2008) Návrhy na riešenie: (Keynes↔ liberáli, AD ↔ AS)