Download
cykly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cykly PowerPoint Presentation

Cykly

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Cykly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cykly Lukáš Ratkovský Tomáš Veselý IT4B

  2. Cykly • Cyklus: určitá opakující se smyčka • Rozdělení: • Se známým počtem opakování • S podmínkou na začátku • S podmínkou na konci • Pojmy: • Nekonečný cyklus

  3. Cykly Se známým počtem opakování • Předem známe počet průchodů • Slouží pro opakování určité činnostinapříklad : - Procházení pole - Generování časové prodlevy • Cyklus může obsahovat jeden i více příkazů • Ukázka kódu v jazyce C++

  4. Cykly S podmínkou na začátku • Předem neznáme počet průchodů • Slouží pro opakování určité činnosti na základě námi stanovené podmínky • Cyklus může také obsahovat jeden čí více příkazů • Ukázka kódu v jazyce Java • Ukázka kódu v jazyce VBA

  5. Cykly S podmínkou na konci • Předem neznáme počet průchodů • Slouží pro opakování určité činnosti na základě námi stanovené podmínky ,kteráse ovšem kontroluje až po provedení těla cyklu • Cyklus může také obsahovat jeden čí více příkazů • Ukázka kódu v jazyce C

  6. Cykly Nekonečný cyklus • Je cyklu, který nikdy neskončí. • Někdy je to cílený efekt, ovšem někdy to může být efekt nechtěný, jehož příčinou je špatně napsaný kód. • Využití například při blikání LED. (8051) • Příklady:

  7. Cykly Dotazy??? Konec