Download
hospod sk cykly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospodářské cykly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospodářské cykly

Hospodářské cykly

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Hospodářské cykly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospodářské cykly

 2. Historie • Charakteristiky cyklu • Potenciální produkt • Fluktuace domácího produktu kolem potenciálního produktu • Problematika měření potenciálního produktu • Odhady produkční mezery v ČR

 3. Monetární cykly • Předchůdci moderní teorie • Wiksell • Příčinou hospodářských cyklů jsou změny peněžní zásoby, které způsobí odchylku peněžní úrokové míry od přirozené úrokové míry • CB by měly hlídat stabilitu cenové hladiny, která indikuje vychýlení úrokovém míry. • Fridrich August von Hayek • Zdrojem nerovnováhy jsou peníze, zvláště bankovní úvěr

 4. Růst bankovních úvěrů sníží peněžní úrokovou míru pod úroveň odpovídající meznímu produktu kapitálu. Podnikatelé investují více do kapitálově náročnějších výrob. Dojde k růstu cen spotřebních statků a pokles jejich nákupu. • Inflační růst cen spotřebních statků vyvolá vynucené úspory, které financují zvýšené investice.

 5. Moderní monetární teorie • Příčinou jsou změny peněžní zásoby, které vyvolávají změny AD • CB nedokáže sladit růst peněžní zásoby s růstem poptávky po penězích. • Mechanismus šíření • Mechanismem šíření je přechodný pokles úrokové míry. • Snížení úrokové míry vyvolá růst investic a spotřeby • Tlak na pokles úrokové míry vyvolá depreciaci domácí měny a následně růst vývozu.

 6. AS P1 AD1 P2 AD AD2 Y2 Y1 Y*

 7. Hospodářská expanze zvyšuje důchody • To vyvolá růst poptávky po penězích • To vyvolá růst cen a růst úrokové míry • Po určité době firmy poznají, že udělaly špatné investice na základě přehnaných očekávání • Dojde k vlně dezinvestic a propouštění • Expanze a recese bývají zesilovány chováním finančních trhů –spekulační bublina • Bublina praskne, ceny aktiv klesají a dále roste úroková míra

 8. Reálné hospodářské cykly • Schumpeter – 1939 „Business Cycles“ • Nosná inovační vlna – Kondratěvova • Impulsem jsou radikální inovace – nové odvětví • 4 ukončené vlny • 1780-1842 průmyslová revoluce (parní stroj) • 1842-1989 expanze železnic a oceláren • 1898- 1997 elektroenergetika, elektrotechnika, automobily, letadla • pátá vlna ? mikrotechnologie

 9. Kyndland Prescott • Lidé tvoří racionální očekávání a trhy se vyčišťují • Výkyvy agregátní nabídky • Původ zejména v technologických změnách • Příčinou ekonomických fluktuací jsou nárazové změny produktivity • Mění potenciální produkt, jedná se o výkyvy potenciálního produktu • Mechanismus šíření • Mezičasová substituce práce

 10. Nabídka práce reaguje na změny mezd v krátkém období silněji nežli v dlouhém období • Intertemporální W/P = (1+r)W1/W2 • Ve fázi expanze pozorujeme pokles nezaměstnanosti a v recesi zase růst nezaměstnanosti. • Trh práce je stále vyčištěn. • Expanze ani recese jej nevychylují z rovnováhy, pouze mění jeho rovnováhu. • Peníze jsou neutrální v dlouhém a krátkém období

 11. D1 SL W/P D D2 Ss L2 L1 L0 expanze recese

 12. Noví keynesiánci • Racionální očekávání, ale trhy se nevyčišťují • Ceny a mzdy jsou rigidní, protože trhy (s výjimkou komoditních a burz) jsou nedokonalé • Změny poptávky mohou tedy vyvolávat hospodářské fluktuace • Řada teorií vysvětlující ztrnulost mezd a cen • Náklady jídelníčku (menu cost) • Neschopnost koordinace

 13. Stanovení cen a neschopnost koordinace

 14. Překrývající se kontrakty – pomalu se měnící mzdy a ceny • Jak často se mění ceny

 15. Nový keynesiánský model s fixními cenami a mzdami AD0 W/P AD1 P S E0 K K E0 AS0 S E1 AS1 L1 Y L0 L

 16. Finanční krize nové generace –Asijská krize • Krize na kapitálovém účtu

 17. Témata pro diskusi • Uveďte hlavní myšlenky, o kterých budete hovořit.

 18. První téma • Podrobnosti tématu • Doplňující informace a příklady • Vztah příběhu k účastníkům

 19. Druhé téma • Podrobnosti tématu • Doplňující informace a příklady • Vztah příběhu k účastníkům

 20. Třetí téma • Podrobnosti tématu • Doplňující informace a příklady • Vztah tématu k účastníkům

 21. Skutečný život • Uveďte příklad nebo příběhze skutečného života. • V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

 22. Co to znamená. • Důrazně shrňte váš názor na dané téma. • Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

 23. Další kroky • Shrňte, co se od účastníků očekává. • Shrňte, co se očekává od vás.