Download
ekonomick univerzita katedra opera n ho v skumu a ekonometrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ekonomická univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie Regulácia sieťových odvetví História regulácie sieťových odvetví Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach Ing. Jan Matuský

  2. Obsah prednášky A. História regulácie sieťových odvetví obecne B. História regulácie sieťových odvetví v zahraničí • História regulácie sieťových odvetví v SR • Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach Ing. Jan Matuský

  3. A:História regulácie sieťových odvetví obecne • Doktrína „laissez-faire“ „nechajte nás konať“ • Doktrína „štát blahobytu“. • Otázka, čo má štát riadiť, čo má štát regulovať Ing. Jan Matuský

  4. B:História regulácie sieťových odvetví v zahraničí • V USA • V Západnej Európe • Vo Východnej Európe Ing. Jan Matuský

  5. C: História regulácie sieťových odvetví v SR • Prvý návrh zákona o regulácii - 1994 • Druhý návrh zákona o regulácii - 2001 • Regulácia do vzniku ÚRSO • Regulácia po vzniku ÚRSO • Do 31.12.2002 • Po 31.12.2002 Ing. Jan Matuský

  6. D: Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach • Rovnováha medzi záujmami spotrebiteľov a investorov • Ochrana spotrebiteľov pred regulovanými podnikmi • Zaistenie návratnosti investícií do regulovaných podnikov • Stimuly pre efektívne fungovanie regulovaných podnikov Ing. Jan Matuský

  7. D: Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach • Zmena riadenia ekonomiky • Nezávislosť regulácie od výkonnej moci • Zabezpečenie spoľahlivého zásobovania energiami • Zvýšenie efektívnosti všetkých procesov v energetike • Zvýšenie atraktívnosti energetiky pre investorov • Príprava na vstup do EÚ Ing. Jan Matuský

  8. D: Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach • Odelenie vlastníka a regulátora • Nezávislý regulačný úrad • Liberalizácia energetických trhov Ing. Jan Matuský

  9. D: Dôvody a dôsledky zásahu štátu do podnikania v sieťových odvetviach • Personálna nezávislosť regulátora • Finančná nezávislosť regulátora • Úplný regulačný rámec Ing. Jan Matuský