Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomick á kriminalita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomick á kriminalita

Ekonomick á kriminalita

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekonomick á kriminalita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekonomická kriminalita Lukáš Dzurja, Matúš Sakala

 2. Čo to je? • Predstavuje súhrntrestnejčinnosti pri • ktorej je páchateľ a poškodený v právnom vzťahu • Právny vzťah je založený na obchodnom, občianskom, • pracovnom a inom práve • Dochádza k porušovaniu ekonomických vzťahov upravených všeobecne • záväznými právnymi predpismi • A k zabezpečeniu prospechu pre páchateľa alebo iný subjekt

 3. Z makroekonomického pohľadu je výsledkom nerovnováhy na trhu • Ide najmä o činnosti vykonávané za účelom nelegalného zisku • Ekonomická kriminalita svojímprejavompoškodzujealeboohrozuje • hospodárskyporiadok v proceserealizáciekonkrétnehodruhutrhu • Najväčšízásah do verejnýchfinancií je spôsobenýnárastomdaňových • podvodova únikovnajmä v oblastivyberania DPH

 4. EKONOMICKÁ Kriminalita na SLOVENSKU • Boj s ekonomickou kriminalitou : • Finančná spravodajská jednotka(finančná polícia) • Národná jednotka finančnej polície • Finančná správa • Kriminálny úrad finančnej správy • Colná správa • Podľa najnovších správ ekonomická kriminalina na Slovensku rastie • Má nepriaznivývplyvnavývojverejnýchfinancií, nastraty v štátnomrozpočte

 5. Finančná spravodajská jednotka,Národná jednotka finančnej polície

 6. Finančná správa

 7. Kriminálny úrad finančnej správy

 8. Colná správa

 9. Ekonomická kriminalita 1996-2009

 10. Škody spôsobené celkovou, majetkovou a ekonomickou kriminalitou v Slovenskej republike 1996-2008

 11. Ďakujeme za pozornosť Zdroje : www.google.sk/... www.minv.sk/... www.wikipedia.sk/...