Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospodářské cykly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospodářské cykly

Hospodářské cykly

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Hospodářské cykly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospodářské cykly

 2. Úvod • V dlouhém období se ekonomika nachází neustále na svém potenciálním produktu (Y*). • Výše potenciálním produktu se může měnit. • Zvýší-li se Y* = ekonomický růst • Realita však v krátkém období – ekonomika se nenachází na úrovni Y* • V krátkém období charakteristické kolísání různé intenzity a různého trvání!!!!! • Období, kdy je ekonomika nad svým potenciálním produktem • Období, kdy je ekonomika pod svým potenciálním produktem

 3. Hospodářské cykly • Neustálé kolísání ekonomiky = HOSPODÁŘSKÉ CYKLY • Žádné hospodaření se nevyvíjí rovnoměrně • = kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem dlouhodobého trendu, kterým je potenciální produkt (Y*)

 4. Hospodářský cyklus - model Zdroj: Vlastní

 5. Hospodářský cyklus http://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-ii, 15.12.2013

 6. Fáze recese (kontrakce; poklesu; deprese) • Reálný produkt KLESÁ • Ekonomika se posouvá POD Y* = pod svůj dlouhodobý trend • Firmám se HROMADÍ zásoby začínají OMEZOVAT INVESTICE a svou PRODUKCI • ROSTE Nezaměstnanost • Lidé mají NIŽŠÍ PŘÍJMY omezují spotřebu • Nastává POKLES reálného produktu

 7. Recese • Poptávka se snížila • Firmy mají problém s prodejem, vyprodávají své produkce za nižší ceny • Některé firmy mají problémy se splácením svých dluhů a krachují • Bankám klesá počet poskytovaných půjček • Zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají existenční problémy • Ti, co mají práci, spoří, neutrácejí a krize se ještě prohlubuje • Hovoříme o ní, pokud reálný produkt klesá alespoň 6 měsíců (2 po sobě jdoucí čtvrtletí)

 8. Fáze recese ještě jednou: • množství produkce • míra inflace • míra nezaměstnanosti • investiční aktivity firem • spotřeba domácností

 9. Dno = sedlo • Bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje svého minima • Žít se musí a poptávka nikdy neklesne na nulu • Firmy minimalizují své náklady a ceny • Začínají zaměstnávat nové zaměstnance • Domácnosti mají vyšší příjmy, více spotřebovávají a znovu se rozbíhá cyklus

 10. Fáze expanze (růst; rozvoj; konjunktura) • Reálný produkt ROSTE • Ekonomika se posouvá NAD svůj Y* • Firmy nabírají nové pracovníky • Klesá nezaměstnanost • Firmy zvyšují výrobu a začínají investovat • Lidem rostou příjmy • Zvyšují se spotřební výdaje

 11. Expanze • Domácnosti i firmy disponují vyššími příjmy • Rostou zisky i platy • Roste spotřeba statků a služeb • Roste zaměstnanost, firmy více investují • Zvyšuje se výroba • Banky poskytují více půjček

 12. Fáze expanze ještě jednou: • množství produkce • míra inflace • investiční aktivity firem • míra nezaměstnanosti

 13. Vrchol • Bod, ve kterém reálný produkt dosahuje maxima • Firmy produkují statky a služby, ale poptávka začíná zaostávat, snižuje se • Všechny kapacity ekonomiky jsou zcela využity

 14. Recese a expanze (fáze) hospodářského cyklu jsou od sebe oddělené VRCHOLEM a DNEM • Cílem HOPO (hospodářské politiky státu) je, aby odchylka skutečného vývoje HDP od trendu byla co nejmenší. • Délka cyklů není vždy stejná, rovněž délka jednotlivých fází hospodářského cyklu se může lišit.

 15. Pokud se reálný produkt nemění (neklesá ani neroste), mluvíme o STAGNACI • Pokud je recese dlouhotrvající a hluboká = DEPRESE • Nejznámější deprese (krize) v historii v letech 1929-1933 • http://www.youtube.com/watch?v=JkHk128riEY • http://www.youtube.com/watch?v=-iLOWKaNeYU • Počátek deprese spojován s krachem na newyorské burze v říjnu 1929 • Během této deprese klesl reálný produkt USA o cca 30% a míra nezaměstnanosti dosáhla rekordní výše 25%!

 16. Recese a expanze NEPOSTIHUJÍ státy IZOLOVANĚ. • Ekonomiky jsou silně propojené mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu.

 17. ÚKOL • Využijte webové prezentace Českého statistického úřadu a zjistěte vývoj reálného HDP v ČR. • Rovněž se podívejte na vývoj spotřeby domácností a investic firem.

 18. Typy hospodářských cyklů

 19. Recese způsobená poptávkovými šoky • Vypuknutí pesimismu spotřebitelů a investorů (obavy z budoucnosti) • Omezení vládních výdajů • Pokles exportu z důvodu negativního vývoje v zahraničí • Monetárním faktorem = nižší peněžní zásoba vede k růstu úrokové míry. Firmy omezují investice, protože se jim zdražují zdroje!

 20. Expanze způsobená poptávkovými šoky • Po vypuknutí optimismu spotřebitelů a investorů • Zvýšení vládních výdajů • Světová poptávka se přesune na domácí zboží • Monetárním faktorem = růstem peněžní zásoby

 21. Recese způsobená nabídkovými šoky • Vzrůstem cen vstupů (nejčastěji ropy na světových trzích) • Negativním vlivem v důsledku přírodních katastrof

 22. Expanze způsobená nabídkovými šoky • Pozitivní šoky – technologické inovace např. • Poklesem cen VF

 23. Politický hospodářský cyklus • Ekonomika kolísá v závislosti na volbách • Každá vláda se chce udržet u moci a využívá populismu, líbivé politiky • Vláda zvyšuje své výdaje, tím roste reálný produkt a klesá nezaměstnanost = expanzivní politika na získání popularity voličů • Nadměrná expanze však vyvolává inflační tlaky, proto vlády po volbách přijímají restriktivní politiku = omezí své výdaje. Klesne sice míra inflace, ale také klesne produkce a vzroste nezaměstnanost. ;)

 24. Úkol – samostatné zamyšlení • Zkuste zauvažovat nad aktuální situací ekonomiky ČR.

 25. Shrnutí: • Závěrečný test • Číst: KOHOUT, Pavel. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87053-65-2. str. 141 – Prosperita jako nadstavba kultury

 26. Zdroje: • KOHOUT, Pavel. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87053-65-2. • PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN 978-80-86175-58-4. • PETRŽELOVÁ, Jana. Maturitní otázky - ekonomie. 1. vyd. Praha: Fragment, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0 • SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 179 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-807-2611-744. • Materiály Ing. Budilové • Vlastní výpisky z FM VSE • http://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-ii • http://www.youtube.com/watch?v=JkHk128riEY • http://www.youtube.com/watch?v=-iLOWKaNeYU