Download
ekonomick univerzita katedra opera n ho v skumu a ekonometrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekonomick á univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekonomická univerzita Katedra operačného výskumu a ekonometrie Regulácia sieťových odvetví Teoretické základy regulácie sieťových odvetví Ing. Jan Matuský

 2. Obsah prednášky A. Hospodárska súťaž a regulácia B. Dôvody regulácie podnikania v sieťových odvetviach C. Regulačné metódy a ich vývoj Ing. Jan Matuský

 3. A: Trh, trhová rovnováha, trhové ciele • Trh: je mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú, aby určili ceny a množstvá tovarov alebo služieb • Trhová rovnováha nastáva vtedy, keď vyrovnaním všetkých trhových síl trhy nachádzajú trhovú rovnováhu medzi ponukou a dopitom • Trhové ciele každý podnikateľský subjektvnezávisle od svojej veľkosti a sféry pôsobennia má identický cieľ: „efektívne využívať svoje zdroje pri výrobe takej produkcie, ktorá sa bude dať úspešne predať na trhu“ Ing. Jan Matuský

 4. A: Trhová štruktúra dokonalej konkurencie • Pod dokonale konkurenčnou trhovou štruktúrou rozumieme trhovú štruktúru, ktorá vyhovuje nasledovným atribútom: (1) Na trhu pôsobí neohraničený počet výrobcov a spotrebiteľov. (2) Predmetom obchodovania je homogénny produkt, to znamená, že výrobky jednotlivých producentov majú z hľadiska spotrebiteľa rovnaké úžitkové vlastnosti. (3) Vo vzťahu k celkovému objemu trhových transakcií je podiel jednotlivých výrobcov ale i spotrebiteľov zanedbateľný. (4) Pre každého výrobcu i spotrebiteľa neexistujú bariéry pre vstup na trh, ale ani prekážky pre výstup z trhu. (5) Všetci výrobcovia i spotrebitelia disponujú dokonalými informáciami o stave trhového prostredia i o tendenciách jeho vývoja. (6) Výrobcovia a spotrebitelia medzi sebou neuzatvárajú dohody o kolúziách. (7) Výrobcovia hľadajú také výrobné stratégie, ktoré maximalizujú ich zisk a spotrebitelia hľadajú také spotrebné stratégie, ktoré maximalizujú ich užitočnosť Ing. Jan Matuský

 5. A: Trhová štruktúra nedokonalej konkurencie • Trhová štruktúra nedokonalej konkurencie o trhovej štruktúre nedokonalej konkurencie hovoríme, keď dochádza k porušeniu jednej alebo niekoľkých podmienok existencie trhu dokonalej konkurencie formulovaných v prechádzajúcej časti.  so značným zjednodušením, ale pravdepodobne najvýstižnejšie možno trhovú štruktúru nedokonalej konkurencie definovať nasledovne: K nedokonalej konkurencii dochádza na trhu za predpokladu, že jeden alebo niekoľko výrobcov majú dostatok ekonomickej sily na to, aby dokázali určitým spôsobom regulovať cenu tovaru na trhu. Ing. Jan Matuský

 6. A: Trhová štruktúra nedokonalej konkurencie: monopol • Monopol, resp. čistý alebo prirodzený monopol, predstavuje trhovú štruktúru, v ktorej z určitých dôvodov jeden výrobca produkuje celý objem výroby odvetvia, a teda úplne kontroluje ponuku určitej komodity a má výrazný vplyv na tvorbu ceny. Inými slovami, výrobca vytvára monopol, ak - je jediným dodávateľom homogénneho výrobku na trhu, - k tomuto výrobku neexistujú žiadne substitučné tovary, - dostatočný počet spotrebiteľov prejavuje o výrobok záujem, inými slovami dopyt po výrobku je postačujúci. Ing. Jan Matuský

 7. A: Definícia prirodzeného monopolu Ide o postavenie na trhu, ktoré má podnikateľ v dôsledku spravovania alebo vlastníctva technológie, ktorej produkcia pri danom dopyte je najefektívnejšie dosahovaná jediným hospodárskym subjektom. Ing. Jan Matuský

 8. A: Oligopol • Niekoľko výrobcov ovládlo trh s jednou alebo určitým počtom príbuzných komodít. • Vzájomné prepojenie investičných, výrobných a marketingových stratégií. • Nezávislé správanie subjektov v oligopole. • Vedomé potlačenie rivality medzi konkurentmi v odvetví, uzatváranie dohôd o kooperácii. Ing. Jan Matuský

 9. B. Dôvody regulácie podnikania v sieťových odvetviach Prečo a kedy vlády demokratických krajín regulujú niektoré druhy podnikania? Kedy? • Keď zlyháva trh • Ak trh neexistuje z dôvodu legálneho alebo prirodzeného monopolu Prečo? • Aby zabránili zneužitiu dominantného postavenia • Aby simulovali trhové prostredie • Aby chránili spotrebiteľov pred nadmernými cenami Ing. Jan Matuský

 10. B. Dôvody regulácie podnikania v sieťových odvetviach Kedy a prečo zlyháva trh? • Pre problém asymetrickej informácie • Pre problém externalít • Pre problém monopolnej sily Ing. Jan Matuský

 11. C: Regulačné metódy a ich vývoj Predmet regulácie • Vecná regulácia - regulácia necenových parametrov • Cenová regulácia -regulácia cien, taríf a komerčných podmienok dodávky • Regulácia hospodárskej súťaže - regulácia fúzií, akvizícií, kartelizácie a zneužitia trhového postavenia Ing. Jan Matuský

 12. C: Regulačné metódy a ich vývoj • Neexistuje žiadny jediný model „najlepšej praxe“ Ing. Jan Matuský

 13. C: Regulačné metódy a ich vývoj Existujú dve štandardné regulačné metódy: a) Regulácia miery návratnosti (Rate of Return - ROR) b) Výkonovo zameraná regulácia (Performance Based Regulation – PBR) Ing. Jan Matuský

 14. C: Regulačné metódy a ich vývoj Charakteristika ROR Ceny sa môžu zmeniť kedykoľvek, na návrh podniku alebo regulátora, za účelom dosiahnutia “primeranej miery návratnosti.” Ceny, t.j., povolené príjmy, musia pokrývať oprávnené náklady a primeraný zisk = návratnosť na investície. Režim je zameraný na kontrolu zisku regulovaného podniku. Ing. Jan Matuský

 15. C: Regulačné metódy a ich vývoj ROR Formula RR = (V-D)*r + E + d + T V = Hrubá hodnota majetku D = Akumulované odpisy (V-D) =Regulovaná báza aktív (RAB) r = Dovolená miera návratnosti E = Prevádzkové náklady d = Ročné odpisy T = Dane Ing. Jan Matuský

 16. C: Regulačné metódy a ich vývoj Problémy ROR metódy Nedostatok motivácie na zvyšovanie efektívnosti a minimalizáciu nákladov. - Nízka predvídateľnosť cien. - Motivácia na nadmerné alebo nedostatočné investície (v závislosti na miere návratnosti). - Pomerne vysoké administratívne nároky, čo zvyšuje náklady na reguláciu. Ing. Jan Matuský

 17. C: Regulačné metódy a ich vývoj Čo je PBR metóda • Regulačný mechanizmus, ktorýviaže zmenu cien na externé faktory. • Podporuje inováciu, efektívnosť, a znižovanie nákladov. • Umožňuje rozdelenie prínosov dosiahnutých zvýšením efektívnosti medzi regulovaný podnik a odberateľov. • Dáva väčšiu flexibilitu v cenotvorbe. Ing. Jan Matuský

 18. C: Regulačné metódy a ich vývoj Fungovanie PBR metódy • Nastavenie paramerov regulacie • Ročné zmeny cien – návrh cien - ceny sa ročne menia na základe vopred určenej regulačnej formuly • Oddelenie skutočných a očakávaných zmien nákladov vytvára motiváciu na vyššiu efektívnosť • Regulačná revízia – na konci regulačného obdobia (3-6 rokov)regulátor určí nové ceny na základe previerky nakladov • Určenie nových cien stanovuje regulátor na základe jasných a transparentných metód a postupov Ing. Jan Matuský

 19. C: Regulačné metódy a ich vývoj Typická PBR regulačná formula Zmena cien = RPI - X + Z • RPI Index inflácie – vyjadruje očakávanú zmenu všeobecných nákladov • X Faktor efektívnosti – vyjadruje očakávanú mieru úspor nákladov regulovaného subjektu / sektoru • Z Zmeny nákladov vyvolané udalosťami mimo kotroly regulovaného subjektu (napr. katastrofy, zmeny daňového systému) Ing. Jan Matuský

 20. C: Regulačné metódy a ich vývoj ROR versus PBR • Regulačnú revízia v PBR = proces zmeny cien v ROR • V oboch prípadoch sa určujú oprávnené náklady a primeraný zisk Ale hlavné rozdiely sú: • ROR nemotivuje podniky na zvyšovanie efektívnosti • Zmeny cien sú pravidelné v PBR a nepravidelné (kedykoľvek) v ROR • PBR dáva podniku viac flexibility a predvítadeľnosti v cenotvorbe • PBR zväčša zahŕňa aj štandardy pre kvalitu služieb a pokuty pre ich nesplnenie Ing. Jan Matuský

 21. Proces regulácie PBR (príklad) Regulačná revízia Regulačná revízia Ročnéúpravy cien na základe reg. vzorca Určenie novej úrovne cien Povolená cenováúroveň Skutočná úroveň nákladov 2 1 3 4 Ing. Jan Matuský

 22. C: Regulačné metódy a ich vývoj Hlavné ciele regulácie • Rovnováha medzi záujmami spotrebiteľov a investorov • Ochrana spotrebiteľov pred regulovanými podnikmi • Zaistenie návratnosti investícií do regulovaných podnikov • Stimuly pre efektívne fungovanie regulovaných podnikov Ing. Jan Matuský