Download
hospod sk cykly a ekonomick r st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospodářské cykly a ekonomický růst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospodářské cykly a ekonomický růst

Hospodářské cykly a ekonomický růst

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Hospodářské cykly a ekonomický růst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospodářské cykly a ekonomický růst 6

 2. O čem to bude? • Minule • Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky ) • Rozklad nominálního produktu na reálný produkt a cenovou hladinu • Dnes • Jednotlivé fáze hospodářských cyklů • Základní příčiny hospodářských cyklů

 3. Hospodářský cyklus „představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu.“

 4. Reálný produkt Trend Vrchol Vrchol Vrchol recese recese expanze expanze Dno Dno Čas Cyklus Fáze hospodářského cyklu • Trendem produktu je dlouhodobý vývoj potenciálního produktu. • Cyklické výkyvy mohou po určitou dobu probíhat nad nebo pod trendovou linií. • Cyklus je obdobím mezi dvěma stejnými body obratu.

 5. Přírůstek produktu + 0 Čas - Expanze Kontrakce Vývoj reálného produktu • Křivka zachycuje změnu produktu v daném období oproti předchozímu období (absolutně nebo v procentech).

 6. Vývoj reálného produktu • Receseje pokles (kontrakce) trvající dvě a více po sobě následujících čtvrtletí. • Deprese je zvlášť dlouhá a hluboká recese (krize, slump) delší než 3 roky při poklesu produktu o více jak 10 %. • Stagnaceje období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky. • Stagflace je stagnace provázená inflací.

 7. Příčiny hospodářských cyklů Způsoben ze strany: • Agregátní poptávka (poptávkový šok) • Agregátní nabídka (nabídkový šok)

 8. Poptávkový šok Pozitivní poptávkový šok • Poptávkové šoky (pozitivní a negativní změny AD způsobené změnou • C, I, G, NX vlivem monetárních (změny peněžní zásoby) či reálných faktorů (vypuknutí pesimismu spotřebitelů, pesimismus investorů, omezení vládních výdajů, pokles exportu z důvodu negativního vývoje v zahraničí).

 9. LRAS P SRAS P1 E1 E2 P2 AD1 AD2 Y2 Y* Y1 Y Cyklická fáze kontrakce(pokles AD) • Pokles AD (negativní poptávkový šok) vede k poklesu celkové cenové hladinyP.

 10. Nabídkový šok Negativní nabídkový šok • Nabídkové šokyjsou způsobené nominálními faktory (změny cen výrobních vstupů) a reálnými faktory (změny množství výrobních faktorů a jejich produktivity).

 11. LRAS P SRAS2 SRAS1 P2 E2 P1 E1 AD Y* Y Y2 Y1 Cyklická fáze kontrakce(pokles AS) • Pokles AS (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen vstupůjespojen s růstem celkové cenové hladiny P(stagflace).

 12. Multiplikátor a akcelerátor • Výdajový multiplikátor: • a = akcelerátor (koeficient investiční náročnosti, tj. přírůstkový kapitálový koeficient) udává změnu kapitálu potřebnou ke změně produktu o jednotku:

 13. Interakce multiplikátoru a akcelerátoru

 14. Ekonomický růst Potencionální produkt = produkt při využití všech zdrojů „Ekonomický růst znamená růst potencionálního produktu.“

 15. Ekonomický růst • Kritériem ekonomického růstu je růst potenciálního produktu Y*, v hospodářské praxi růst reálného HDP. • S růstem potenciálního produktu se posune křivka LRAS i křivka SRAS doprava.

 16. LRAS LRAS´ LRAS´´ P SRAS SRAS´ SRAS´´ Y Růst potenciálního produktu • Křivka krátkodobé agregátní nabídky SRAS se posouvá spolu s křivkou dlouhodobé agregátní nabídky LRAS vpravo. Spolu s růstem Y* roste i reálný produkt.

 17. Zdroje ekonomického růstu • Lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace) • Přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a jejich kvalita) • Kapitálové zdroje (množství strojů, zařízení, budov aj. a jejich technická úroveň) • Produktivita výrobních faktorů

 18. Zdroje ekonomického růstu • Kvantitativní (zvyšování objemu výrobních vstupů) - Při převaze kvantitativních faktorů růstu jde o extenzivní růst. • Kvalitativní (růst produktivityvýrobních faktorů) - Při převaze kvalitativních faktorů jde o intenzivní růst

 19. Tempo růstu reálného produktu (HDP) • g = tempo růstu reálného HDP v roce tYt = HDP v roce t (např. v roce 2009)Yt-1 = HDP předchozího roku (2010)

 20. Shrnutí 1/3 • Hospodářský cyklus znamená kolísání reálného produktu kolem svého trendu. • Trendem rozumíme potenciální produkt. • Hospodářský cyklus má dvě základní fáze – recesi a expanzi, které jsou od sebe dělené vrcholem a dnem. • Ve fází recese klesá reálný produkt pod svůj trend, roste nezaměstnanost, firmám se hromadí zásoby a omezují investice. Lidé snižují své spotřební výdaje. • Ve fázi expanze roste reálný produkt nad svůj trend, klesá nezaměstnanost, firmy zvyšují investice a svou produkci. Lidé zvyšují své spotřební výdaje.

 21. Shrnutí 2/3 • Déle trvající a hluboká recese se nazývá deprese. • Pokud produkt neroste ani neklesá, mluvíme o stagnaci. • Hospodářský cyklus nepostihuje ekonomiky izolovaně, častější je propojenost hospodářského cyklu mezi zeměmi. • Poptávkové a nabídkové šoku rozdělujeme na pozitivní, které vedou k expanzi, a negativní, způsobující recesi. • Poptávkové šoky mohou být monetární a reálné. • Nabídkové šoky mohou být nominální a reálné.

 22. Shrnutí 3/3 • Vývoj cenové hladiny v recesi a expanzi není jednoznačný, může klesat i růst. • Teorie politického hospodářského cyklu vysvětluje kolísání ekonomiky střídáním expanzivních a restriktivních politik vlád v závislosti na volbách. • Ekonomický růst znamená růst potenciálního produktu. • Základními zdroji ekonomického růstu jsou množství práce, kapitálu, přírodních zdrojů a produktivita těchto výrobních vstupů. • Produktivita výrobních vstupů v sobě zahrnuje mimo jiné vliv lidského kapitálu a technologického pokroku.