Download
kehu viisivuotis arviointi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI

KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI

656 Views Download Presentation
Download Presentation

KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI Lastenneuvolat ja päivähoito 2008

  2. KESKEISET TAVOITTEET • Vanhemmuuden tukeminen / kasvatus- kumppanuus • Varhaisten kouluvalmiuksien arviointi • Tuen tarpeen löytäminen ja joustava saanti • Yhteistyö/ vanhemmat/ neuvola • Arviointi siellä, missä lapsi tunnetaan • Tukitoimet osaksi päivittäistä toimintaa • Syrjäytymisen ehkäiseminen • Joustavaa asiakaspalvelua

  3. MITÄ ARVIOIDAAN • Päivittäistoimintoja • Tunneilmaisu- ja yhteistoimintoja • Liikuntaa, silmän-käden yhteistoimintaa • Minäkäsitystä • Kielellisiä toimintoja • Moraalikäsityksiä • Muistia ja tarkkaavaisuutta • Työskentelytyyliä

  4. ARVIOINTI PÄIVÄKODISSA • Vanhempien lomake • Havainnointilomake • Tiedonkäsittelytoiminnot– tehtävistö • Koonti- ja yhteenvetolomakkeet • Palautekeskustelu ja tukitoimien suunnittelu yhdessä vanhempien kanssa • Tiedon siirto neuvolaan( lähete pt, ft, psykologi) • Tukeminen päiväkodin arjessa

  5. PÄIVÄHOIDON TUKITOIMET • Ryhmän pienennys tai avustaja ( resurssil. ) • Integroitu erityisryhmä • Tavallinen pienryhmä • Toiminnan eriyttäminen pienryhmiin( Vuoro- vaikutusleikki- ja Tähtikerhot) • Konsultoivan erityisopettajan ohjaus • Erityispäiväkoti / ostopalvelu • OK -ryhmätoiminta / työnohjaus • Perusharjaannuttamiskansio

  6. TUKITOIMIEN SEURANTA • Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (Vasu,e-vasu) tavoitteet • Tavoitteiden toteutumisen seuranta • Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö • HALI, KEHU, TSEMPPI-ryhmäkouluvalmiusarviointi ja koulutulokastiedote • Huolilomake • Ollaan Kavereita- ryhmät vanhemmille ja lapsille • Moniammatillinen yhteistyö / terapiat

  7. ARVIOINTI NEUVOLASSA • Vanhempien lomake täytettynä • Tiedonkäsittelytoiminnot- tehtävistö • Fyysisen terveyden tarkastus • Palautekeskustelu ja ohjanta • Tarv. lähetteet jatkotutkimuksiin • Luvanvarainen tiedonsiirto pk/nla

  8. TUTKITTUA TIETOA • Ennustaa hyvin varhaista kouluvalmiutta • Antaa luotettavaa tietoa lapsesta • Toimii esiopetuksen perustana • Ohjaa yksilöllistä kasvatustoimintaa • Lapset ja vanhemmat pitävät • Otettu käyttöön lukuisissa kunnissa ja kaupungeissa

  9. HISTORIIKKIA • Kehitystyö alkoi 1991, koekäyttö 1992 ja henkilökunnan koulutus • Udelleenmuokkaus , käyttöönotto 1994 • Kursseja ja koulutusta muualle Suomeen • Uusin ns. myyntiversio valmistui 1999 • Perusharjaantumiskansio tukitoimien suunnitteluun avuksi / eltot 1995  kansio päivitetty 2007