1 / 9

KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI

KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI. NOKIAN KAUPUNKI Lastenneuvolat ja päivähoito 2008. KESKEISET TAVOITTEET. Vanhemmuuden tukeminen / kasvatus- kumppanuus Varhaisten kouluvalmiuksien arviointi Tuen tarpeen löytäminen ja joustava saanti Yhteistyö/ vanhemmat/ neuvola

garren
Download Presentation

KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEHU! VIISIVUOTIS-ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI Lastenneuvolat ja päivähoito 2008

  2. KESKEISET TAVOITTEET • Vanhemmuuden tukeminen / kasvatus- kumppanuus • Varhaisten kouluvalmiuksien arviointi • Tuen tarpeen löytäminen ja joustava saanti • Yhteistyö/ vanhemmat/ neuvola • Arviointi siellä, missä lapsi tunnetaan • Tukitoimet osaksi päivittäistä toimintaa • Syrjäytymisen ehkäiseminen • Joustavaa asiakaspalvelua

  3. MITÄ ARVIOIDAAN • Päivittäistoimintoja • Tunneilmaisu- ja yhteistoimintoja • Liikuntaa, silmän-käden yhteistoimintaa • Minäkäsitystä • Kielellisiä toimintoja • Moraalikäsityksiä • Muistia ja tarkkaavaisuutta • Työskentelytyyliä

  4. ARVIOINTI PÄIVÄKODISSA • Vanhempien lomake • Havainnointilomake • Tiedonkäsittelytoiminnot– tehtävistö • Koonti- ja yhteenvetolomakkeet • Palautekeskustelu ja tukitoimien suunnittelu yhdessä vanhempien kanssa • Tiedon siirto neuvolaan( lähete pt, ft, psykologi) • Tukeminen päiväkodin arjessa

  5. PÄIVÄHOIDON TUKITOIMET • Ryhmän pienennys tai avustaja ( resurssil. ) • Integroitu erityisryhmä • Tavallinen pienryhmä • Toiminnan eriyttäminen pienryhmiin( Vuoro- vaikutusleikki- ja Tähtikerhot) • Konsultoivan erityisopettajan ohjaus • Erityispäiväkoti / ostopalvelu • OK -ryhmätoiminta / työnohjaus • Perusharjaannuttamiskansio

  6. TUKITOIMIEN SEURANTA • Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat (Vasu,e-vasu) tavoitteet • Tavoitteiden toteutumisen seuranta • Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö • HALI, KEHU, TSEMPPI-ryhmäkouluvalmiusarviointi ja koulutulokastiedote • Huolilomake • Ollaan Kavereita- ryhmät vanhemmille ja lapsille • Moniammatillinen yhteistyö / terapiat

  7. ARVIOINTI NEUVOLASSA • Vanhempien lomake täytettynä • Tiedonkäsittelytoiminnot- tehtävistö • Fyysisen terveyden tarkastus • Palautekeskustelu ja ohjanta • Tarv. lähetteet jatkotutkimuksiin • Luvanvarainen tiedonsiirto pk/nla

  8. TUTKITTUA TIETOA • Ennustaa hyvin varhaista kouluvalmiutta • Antaa luotettavaa tietoa lapsesta • Toimii esiopetuksen perustana • Ohjaa yksilöllistä kasvatustoimintaa • Lapset ja vanhemmat pitävät • Otettu käyttöön lukuisissa kunnissa ja kaupungeissa

  9. HISTORIIKKIA • Kehitystyö alkoi 1991, koekäyttö 1992 ja henkilökunnan koulutus • Udelleenmuokkaus , käyttöönotto 1994 • Kursseja ja koulutusta muualle Suomeen • Uusin ns. myyntiversio valmistui 1999 • Perusharjaantumiskansio tukitoimien suunnitteluun avuksi / eltot 1995  kansio päivitetty 2007

More Related