Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”TUULIPUISTOJEN” VAIKUTUKSET LUONTOON - jyrääkö myllytys ympäristölainsäädännön? PowerPoint Presentation
Download Presentation
”TUULIPUISTOJEN” VAIKUTUKSET LUONTOON - jyrääkö myllytys ympäristölainsäädännön?

”TUULIPUISTOJEN” VAIKUTUKSET LUONTOON - jyrääkö myllytys ympäristölainsäädännön?

115 Views Download Presentation
Download Presentation

”TUULIPUISTOJEN” VAIKUTUKSET LUONTOON - jyrääkö myllytys ympäristölainsäädännön?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”TUULIPUISTOJEN” VAIKUTUKSET LUONTOON- jyrääkö myllytys ympäristölainsäädännön? monimuotoisuus eli biodiversiteetti lähtökohtana läpäisyperiaate (esim. kaavoituksessa) varovaisuusperiaate yva (ympäristövaikutusten arviointi) Natura-arvioinnit

 2. luonnonsuojelulainsäädäntöön sisältyy myös • maisemansuojelu • geologiset / geomorfologiset arvot • luontodirektiivi ja lintudirektiivi • Natura-alueet • SCI (Sites of Community Importance) • SPA (Special Protection Area) linnut • IV–direktiivilajien elinympäristöjä ei saa hävittää eikä heikentää!! • tärkeät lintualueet • FINIBA kansallisesti tärkeät lintualueet • IBA kansainvälisesti tärkeät lintualueet

 3. jatkoa • metsälaki: erityisen tärkeät elinympäristöt • vesilainsäädäntö: lähteet, pohjavesi • maankäyttö- ja rakennuslaki - maa-aineslaki (maan möyrintä – maarakennustyöt erittäin massiivista) • muinaismuistoja koskeva lainsäädäntö • löytämättömiäkään ei saa hävittää

 4. Kemijärvellä ja lähiseuduilla… Natura-alueita: Ottavaara Mustarinnantunturi (sekä SCI että SPA) Siikajoki-Juujoki Raateaapa Tynnyriaapa Askanaavan dialogialue Härkkivaaran lehdon suojelualue Pyytöuoma Pölkkykankaanniemi Korouoman rotkolaakso (myös Natura-alueita) Pyhätunturin kansallispuisto Riisitunturin kansallispuisto

 5. Itä-Lapin maakuntakaava • maakuntakaava säätelee yleiskaavoitusta • tuulivoima-alueita maakuntakaavan vasta tulossa olevassa maakuntakaavan ”päivityksessä” • kuinka Pöyryn tekemä Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys voi olla maakuntakaavan päivityksen pohjana, kun sama firma kumppaneineen tekee suunnittelua tuulienergiayhtiöille – keiden intressejä oikeastaan ajetaan? Kenen tahdon mukaan maakuntakaavaan tuulivoima-alueet tosiasiallisesti piirretään? Jääviydet? Mitä lainsäädäntö sanoo? • esim. Ailangan Natura-alueet selvityksessä voimala-alueiden ”naapurissa”, vaikka Mustarinnantunturi myös SPA

 6. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioon myös! • Tuulivoimaopas: Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. <-> esim. laajat yhtenäiset luontoalueet vs. pirstoutuminen • Tarastin selvitys: • ”Pyrkimyksenä tulisi Lapissa käsitykseni mukaan olla tuulivoiman sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan jo rakennettuun ympäristöön.” • Lapissa voimaloita ei luontoarvoja pilaamaan, teollisuusalueet ym. ok. • Huom. esimerkiksi vanhoilta kaivosalueilta, jotka yksinomaan maapohjan puolesta olisivat tarkoituksenmukaisia sijoituspaikkoja, voimalat kuitenkin pilaisivat valtakunnallisesti arvokkaita järvimaisemia esimerkiksi Kemijärvellä ja Savonlinnan seudulla.

 7. Ympäristöhallinnon ohjeistus myös huomioitava! Tuulivoimararakentamisen suunnittelu: Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävätkulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. ENTÄ JOS JA KUN VIRANOMAISET EIVÄT OLEKAAN TEHTÄVIENSÄ TASALLA?!

 8. Save the Eagles International

 9. UHANALAISET PETOLINNUT Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -julkaisusta: Merikotka on luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettu lintulaji. Myös merikotkan säännöllisessä käytössä olevat ja selvästi nähtävissä olevat pesäpuut on rauhoitettu luonnonsuojelulain 39 §:n nojalla. Lisäksi merikotka on luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Kiellon voimaantulo edellyttää ELY-keskuksen rajauspäätöstä. Merikotkan suojelutarve on otettava huomioon tuulivoimarakentamista suunniteltaessa. Erityisiä vaatimuksia merikotkaa koskeville selvityksille tuulivoimarakentamisen suunnittelussa muodostuu silloin, kun suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin säteellä merikotkan pesäpaikoista ja vakiintuneista talvehtimisalueista. Tämä koskee soveltuvin osin myös muita suuria petolintuja, kuten maakotkaa, kiljukotkaa ja kalasääskeä.

 10. WWF:n ohjeet merikotkan huomioimisesta tuulivoimarakentamisessa pois suljettavia alueita ovat: • Merikotkan pesäpaikat ympäristöineen noin 2 km:n säteellä, mukaan lukien vaihtopesät. • Merikotkan pesien lähistöllä, noin 10 km:n säteellä olevat lintujärvet, matalat merenlahdet, lintuluodot ja allikkoiset suot sekä lentoreitit näiden ja pesien välillä. • Merikotkan potentiaaliset säännölliset kaartelualueet, joissa on voimakkaita nousevia ilmavirtauksia

 11. merikotkahavaintoja esim. • Juujärvellä • Seitakorvalla • Lehtolassa maakotkahavaintoja esim. • Lehtotunturilla • Mustarinnantunturilla • Korouomassa • Juujärvellä • Joutsijärvellä -> Ailangantunturin ja Murtotuulen hanke Posiolla sekä Joutsijärven suunnan voimalahankkeiden toteutettavuus epärealistista yksistään kotkien takia!

 12. BirdLife Suomen tuulivoimakanta: • maakuntakaavoitus perustana • ei-alueet määriteltävä maakuntakaavassa • törmäysvaikutukset Törmäykset ovat konkreettisia. Niissä havaitaan linnun kuoleminen [jos havaitaan…]. Tuulivoimalat ovat paikoin (esim. muuttoreiteillä) osoittautuneet vaarallisiksi isoille leveäsiipisille lintulajeille, kuten maakotkalle (Aquila chrysaetos) ja hanhikorppikotkalle (Gyps fulvus). Tuulivoimaloilla voi olla huomattavan kielteinen vaikutus näiden lajien populaatioihin, koska isoina lintuina ne ovat hitaita lisääntymään ja jo muutaman yksilön menetys voi olla kohtalokas. Tuulivoimalat myös valitettavasti keräävät usein petolintuja niiden tarjoamien tähystyspaikkojen runsauden vuoksi. Törmäysriskiä pidetään suurimpana kuikkalinnuille, joutsenille, hanhille, haikaroille ja erityisesti petolinnuille.

 13. häirintävaikutukset Häirintävaikutukset ovat populaatiotasolla merkittävämpiä, koska niiden kautta ruokailu-, pesimä- ja lepäilyalueiden pinta-ala ja määrä pienenevät, minkä vuoksi populaatio pienenee ilman suoria menehtymisiä. Esimerkiksi hanhet ja kurjet kerääntyvät suuriksi parviksi tietyille peltoalueille ruokailemaan, mutta yöpyvät järvillä tai merenlahdilla.

 14. http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml • yksikin mylly voi olla merkittävästi haitallinen, jos sijaitsee lintujen kannalta pahassa paikassa

 15. Alueet, joihin BirdLife Suomen mukaan ei voi rakentaa tuulivoimaa • kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) • kansallisesti (FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät kosteikko-, vesi-, lokki- ja kahlaajalintujen vakituiset pesimä- levähdys- ja ruokailualueet. • luonnonsuojelualueet mukaan lukien Natura 2000 ja erämaa-alueet[vaikutukset suojelualueille voi kohdistua jopa kymmenien kilometrien päästä, usean ’tuulipuiston’ yhteisvaikutukset] • erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikat • suurikokoisten uhanalaisten petolintujen pesien lähiympäristöt

 16. suurikokoisten lintujen muuton pullonkaula-alueet [Kemijärvi ja jokivarsi muuton ohjaajina] Muuton pullonkaula-alueet ovat alueita, joissa maanmuodot ohjaavat lintujen muuton tiivistymään kapealle alueelle. Niemet, saariryhmät ja vesistöt toimivat usein muuton ohjaajina. • suurikokoisten lintujen ruokailu-, lepäily ja yöpymispaikkojen väliset vakiintuneet lentoreitit • suurikokoisten lintujen vakituiset kaartelupaikat, erityisesti avokallioalueet Petolinnut, kuten kotkat sekä kurjet käyttävät usein tiettyjä alueita, kuten kallioiden lakialueita ja rinteitä, joihin kehittyy hyviä nousevia ilmavirtauksia, kaarteluun, missä ne nostavat korkeutta. Kaartelussa törmäysriski on suurin. • luonnontilaiset suot, metsät ja tunturit

 17. TUULIVOIMALOIDEN JA TUULIVOIMA-ALUEIDEN VAIKUTUKSISTA ELÄIMIIN: • melu (välillä enemmän, välillä vähemmän…) • varjojen välke ulottuu pitkälle, pahimmillaan useita kilometrejä • lentoestevalojen vaikutukset ulottuvat tosi pitkälle (useita kymmeniä km), vaikutukset eläimiin ja ”yöeläimiin”? • jäämurikoiden sinkoutuminen • jättimäiset hahmot ja roottorien liike LIIKKUVAT JA YLLÄTTÄEN VAIHTELEVAT ILMIÖT OVAT ”PAHA PAIKKA” ELÄIMILLE…

 18. elinympäristöt käyvät vähiin, maanmöyrinnän takia esim. porojen laidunalueet vähenevät -> ravinnon saanti • ekosysteemitasolla kaikki vaikuttaa kaikkeen • voimalat ja voimala-alueet myös leviämisesteinä • vasomisaikana porot häiriintyvät, myös muut eläimet herkkiä etenkin lisääntymisaikoina • karttavatko eläimet myllyalueita, jos voivat… • jos jotkut yksilöt sopeutuvat, mikä on ”hintana”? (geneettinen monimuotoisuus vähenee…)

 19. Luontomatkailu – luontoon perustuvasta matkailusta Muonio hylkäsi Mielmukkavaaran myllyt: Maisemien ja laajojen yhtenäisten luontoalueiden säilyttämistä pidettiin myllytystä tärkeämpänä!!

 20. METLA:n tutkimukset: esim. Selvitys matkailijoiden suhtautumisesta Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen syyskuu 2011

 21. H3M4Bel: Halusimme kokea jotakin erilaista ja nähdä saasteettoman, koskemattoman luonnon ja laajat erämaat, joita on enää vähän jäljellä. Belgia on tiheään asuttu, joten tälläisiä erämaita ei siellä voi kokea. Olimme huskyajelulla tänään ja se oli upeaa: avoin maisema ja näkymät kauas, välillä mentiin metsässä. Menemme vielä moottorikelkkailemaan ja porosafarille. • H7M8Bel: (…) luonto, johon ihminen ei ole juuri kajonnut, se miten ihmiset elävät näissä olosuhteissa, miltä ilma tuoksuu (...) • H7N7Hol: Tämän voi kokea kerran elämässään. Luonto, kulttuuri, lämpötila, ilmasto – kaikki. Eläimet. Tehdä monia hienoja asioita. • H10M13Sak: Syinä olivat luonto, halusimme tänne mahdollisimman pohjoiseen, ja siksi valitsimme Lapin. Emme ole olleet aiemmin täällä. (...) Ihan ensiksi halusin nähdä revontulet ja liittää siihen muutamia talviaktiviteetteja – huskyajeluja, moottorikelkkailu ja porot. Mutta alunperin halusin nähdä revontulet, koska en voinut oikein kuvitella, millaisia ne ovat. • H3N2Bel: Pakkanen on hienoa ja meillä on riittävästi varusteita eli emme palele. Haluaisimme nähdä revontulet.

 22. H8N8Bel: Täällä on myös hyvin hiljaista, ei paljon ihmisiä ja rauhallista. • H10M13Sak: Periaatteessa matkailupaikkakunnan, jolla on tuulivoimaloita, pitää ilmoittaa se esitteissään. Matkailijan pitää tietää, että välittömässä läheisyydessä seisoo sanotaan vaikka 20-30 sellaista jättimäistä tornia, ja silloin hän ei voi valittaa siitä. Mutta aina on muutama joka sanoo, että se on luonnon häpäisemistä, merkittävä haitta, ja haluan rahani takaisin. Se ei ole se puhdas luonto, jota odotin – sehän on teollisuutta.

 23. H2M2Bel: Asun parin kilometrin päässä tuulivoimalasta. Niitä on meillä Belgiassa paljon ja lähinnä teollisuuslaitosten yhteydessä tuottamassa niille energiaa. Aluksi niihin suhtauduttiin positiivisesti, mutta niistä on haittaakin ja ihmiset ovat alkaneet protestoida niitä vastaan. En pidä niistä. Ne eivät ole kauniita maisemassa ja aiheuttavat melua sekä varjostavat ja propellin varjo liikkuu koko ajan asunnossasi, jos asut lähellä. • H3M4Bel: Tuulivoimaloita on Belgiassa paljon. Mekin asumme noin kahden, kolmen kilometrin päässä merellä olevista tuulivoimaloista. Ne näkyvät selkeällä säällä. Eivät ne kovin kauniita ole. • H7N7Hol: Se on vihreää energiaa, mutta se voi häiritä maiseman kauneutta. Mutta se voi olla myös harmoniassa maiseman kanssa, riippuen siitä, mihin se on sijoitettu.

 24. H10M13Sak: Periaatteessa se on puhdasta tekniikkaa, mutta se täytyy toteuttaa luonto hyvin huomioon ottaen erityisesti lintujen suojelun osalta. Saksassa on nähty siellä rakennetuissa tuulivoimapuistoissa, että erityisesti isommat linnut kuten kurjet ja joutsenet lentävät aina silloin tällöin propelleihin. Mutta muuten se on vaihtoehto, kuten vesivoima (…) Mutta maisema kärsii siitä, sillä jotakin tuhotaan aina, kun niitä torneja on lähistöllä. Siitä lähtee myös melua, kun se on liian lähellä kylää (…) Lähellämme on tuulivoimaloita, ja siellä on jatkuvasti valituksia, että ne on rakennettu liian lähelle asutusta. Meluhäiriöitä, minkä vuoksi niitä on Saksassa alettu rakentaa merelle. Tornit rakennetaan noin 30 kilometriä rannikolta merelle, etteivät ne pilaa maisemaa ja ettei niitä näe niin selvästi. Siinäkin kajotaan luontoon, mereen ja muuttolinnut lentävät sielläkin myllyihin, mutta ehkä ne oppivat ajan mittaan. Imago … Ei, siinä tilanteessa uskon matkailijoiden ajattelevan toisin. Matkailija ajattelee, että on hienoa kun täällä on tuulivoimaloita, mutta pitääkö niitä olla siellä, missä lomailen.

 25. H2M2Bel: En missään nimessä halua vierailla tuulivoimalassa lomalla. • H9M12Hol: Vierailla?! Me näemme niitä kotona ehkä 150, joten ei, en ole kiinnostunut. • H7M8Bel: En vierailisi tuulivoimalassa. Kotimaassa ehkä voisin vierailla katsomassa, miten se toimii, mutta en tekisi sitä lomallani. • H8M9Bel: Kotona kyllä, mutta lomalla en. • H3M4Bel: Emme ehdottomasti halua vierailla tuulivoimalassa, koska näemme niitä kotimaassa jatkuvasti.

 26. H9M12Hol: En tunne aluetta. Minusta ne eivät sopisi tänne maisemaan, koska kaikkialla on luontoa ja se, mikä ei ole luontoa, ei sovi sinne. Voit maalata ne vihreiksi tai valkoisiksi, mutta se ei ole luontoa. Tämä on luontoa (näyttää kuvaa ilman tuulimyllyjä). • H3M4Bel: Tuulivoimaloista on lähinnä visuaalinen haitta ja ne pilaavat maiseman, ”saastuttavat” koskemattoman luonnon, koska siitä tulee rakennettua ympäristöä. Laajat, avoimet maisemat ja näkymät kauas ovat upeita. Tuulivoimalan näkyminen pilaisi ne. • H9M12Hol: Olin varmaan moottorikelkkasafarilla ja katselin ympärilleni, huomasin että tuolla on yksi, tuolla yksi ja tuolla yksi. Ei se haitannut minua, mutta en pitänyt näkymästä. Minä näin ne ja se sattui silmään. • H2M3Bel: Minusta sillä olisi lähinnä visuaalinen vaikutus, joka ei haittaa minua. En kuitenkaan haluaisi nähdä niitä huskyajelulla ollessani reitin varrella. • H2M2Bel: Se pilaisi koskemattoman maiseman. Minusta ne pitäisi rakentaa muualle kuin tänne. Lisäksi niistä kuuluu aina ääntä.

 27. H9M12Hol: Teillähän on jo tuulimyllyjä, en pidä niistä maisemassa, mutta ehkä jos siihen on taloudellisia tai energiaan liittyviä syitä – en osaa kertoa kumpi on tärkeämpää, mutta kun näen, en pidä tuulimyllyistä (…) Meillä on niitä Hollannissa myös, mutta koska tulemme tänne luonnon vuoksi ja pidän maisemista, erityisesti kaukonäkymistä. Katson maisemaa - ja näen tuulimyllyjä… Mutta ehkä se on tarpeen – en osaa arvioida sitä. Meillä niitä on Pohjanmerellä ja järvillä ja niitä halutaan yhä lisää, joten siellä on käynnissä sama keskustelu kuin täällä luullakseni. Tuulimyllyt ovat hyviä yleensä ottaen. Minusta vihreä energia voi olla myös aurinkoenergiaa, tuulienergiaa… Kaikenlaista energiaa, joka on mahdollista saada luonnosta. Mutta tiettyyn rajaan asti, kun kysytään, että pitääkö tuulimyllyjä olla näin kauniissa ympäristössä. Minusta siitä on kysymys ja keskustelu.

 28. Logiikka voimaloiden ja tuulivoima-alueiden sijoittamisessa? …tarvitaan luotettavaa ja objektiivista tietoa vaikutuksista… Mitä seikkoja otetaan huomioon milläkin painoarvolla? …vai määräkö sattuma ja kovinta ”ääntä pitävät”, mihin tuulivoima-alueita sijoitetaan ja mihin niitä ei sijoiteta... tarve suojavyöhykkeiden määrittämiseksi lainsäädännössä Kyseessä valtava ympäristömuutos koko Lapin, Itä-Lapin, Kemijärven osalta etenkin jos sijoittamisessa ei ole mitään logiikkaa…

 29. Kiitos mielenkiinnosta!