Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pienpuhdistamoiden toimivuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pienpuhdistamoiden toimivuus

Pienpuhdistamoiden toimivuus

294 Views Download Presentation
Download Presentation

Pienpuhdistamoiden toimivuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pienpuhdistamoiden toimivuus Riikka Vilpas • Tutkimusinsinööri Riikka Vilpas, SYKE • Haja-asutuksen jätevesien käsittely • 1.6.2005 Pori

 2. Esityksen aiheet Riikka Vilpas • Puhdistustuloksen arviointi • Erilaisten järjestelmien toimivuus Ravinnesampo-hankkeessa • Pienpuhdistamoiden CE-testaus

 3. Puhdistustuloksen arviointi Riikka Vilpas • Aistinvarainen havainnointi • mieto ummehtunut haju normaali • voimakas haju merkki hapenpuutteesta • Puhdistetun jäteveden laadun arviointi • vedenkulutus vaikuttaa pitoisuuksiin • Puhdistustehon arviointi • Haja-asutuksen kuormitusluku, kuormituksen vähenemä ja päästöt ympäristöön

 4. Kahden samanlaisen puhdistamon puhdistustulos voi olla täysin erilainen eri kohteissa Hajasampo 107 ja 101 Riikka Vilpas

 5. Riikka Vilpas

 6. Riikka Vilpas

 7. Puhdistustehon laskeminen Riikka Vilpas • 100 x (tuleva pitoisuus - lähtevä pitoisuus) / tuleva pitoisuus % • Esimerkki • Tulevan jäteveden BHK7 = 200 mg / l • Lähtevän jäteveden BHK7 = 20 mg/ l • => puhdistusteho = 90 % • Ongelmana edustavan näytteeen saaminen tulevasta jätevedestä

 8. Tulevan jäteveden laadun vaihtelu Riikka Vilpas

 9. Haja-asutuksen kuormitusluku Riikka Vilpas = yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien keskimääräinen kuormitus (g/asukas/vrk) • Orgaaninen aine 50 g/asukas/vrk • Typpi 14 g/asukas/vrk • Fosfori 2,2 g/asukas/vrk

 10. Jätevesien käsittelyjärjestelmään johdettu kuormitusKatriina Kujala-Räty 2005 Riikka Vilpas

 11. Tarvittava puhdistustehoKatriina Kujala-Räty 2005 Riikka Vilpas

 12. Ympäristöön pääsevän kuormituksen laskeminen= päästö g/asukas/vrk Riikka Vilpas • 1. Selvitetään asuinkiinteistön keskimääräinen vedenkulutus asukasta kohti • 2. Otetaan puhdistetusta jätevedestä näyte, joka edustaa sen keskimääräistä laatua • 3. Lasketaan ympäristöön joutuva kuormitus • 4. Verrataan sitä haja-asutuksen kuormitusluvun mukaiseen ”tulokuormitukseen” • Esim. yhden asukkaan BHK7 -kuormitus: 100 l/as/vrk x 20 mg BHK7 /l = 2 g BHK7 /as/vrk => kuormituksen vähenemä 96 % (100 x (50 - 2) / 50) %

 13. Asetuksen mukaiset parametrit fosforille, typelle ja orgaaniselle aineelle Riikka Vilpas

 14. Näytteenotto Riikka Vilpas • pitkäjaksoiset kokoomanäytteet välttämättömiä • prosessiyksikön puhdistustehon määrittäminen • tuleva jätevesi • lähtevä jätevesi • ympäristöön pääsevän kuormituksen arviointi • lähtevä jätevesi • jäteveden määrä (vedenkulutus) • asukkaiden määrä

 15. Kertanäyte ei riitä ! Riikka Vilpas

 16. Puhdistustuloksen arvioinnissa käytettyjä parametreja Riikka Vilpas • BOD7 (BHK7) – asetus! • fosfori – asetus! • typpi – asetus! • kiintoaine • nitraatti- ja nitriittityppi • bakteerit

 17. RAVINNESAMPO 2002 - 2005Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Riikka Vilpas • Lähtökohta • kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistamoiden ravinteiden poiston kehittämistarve • Tavoitteet • selvittää mahdollisimman monen eri tyyppisen puhdistusmenetelmän kykyä vähentää talousjätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta • edistää puhdistusmenetelmien tuotekehitystä • selvittää minkälaisilla puhdistusmenetelmillä voidaan täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset

 18. RAVINNESAMPO 2002 - 2005Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Riikka Vilpas • Toteutus • Asumisjätevedet - SYKE: 43 koepuhdistamon seuranta • Maitohuoneiden pesuvedet – LSU: 15 koepuhdistamon seuranta • Adsorptiomassojen laboratoriokokeet – TTY • Rahoittajat • Tekes, MMM, SYKE, LSU, TTY sekä tutkimukseen osallistuvat yritykset (Kemira Oy Kemwater ja GrowHow, Nordkalk Oyj Abp, Maxit Oy Ab, Uponor Suomi Oy, Biolan Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Clewer Oy, Wavin-Labko Oy, Propipe Oy, Atomar Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Pomiltek International Oy, Raita Environment Oy, Teoplast Oy, PlanCof Oy, GreenRock Oy)

 19. TUTKITUT PUHDISTAMOT Riikka Vilpas • Yhteensä 46 asumisjätevesiä käsittelevää puhdistamoa • kaikki jätevedet 40 • harmaat vedet 3 • harmaat vedet + virtsa 2 • harmaat vedet + kompostikäymälän suotovedet 1 • Yhden kotitalouden jätevesien käsittely muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

 20. PUHDISTAMOTYYPIT Riikka Vilpas • Maasuodattamot • Maasuodattamo + Jälkisuodatin (-saostus) • Panospuhdistamot • Biosuotimet • Muut menetelmät

 21. Selkeytyskaivo Pumppaamo Fosforia sitova kerros Saostuskaivot Purkukaivo Asuinrakennus NP 1 NP 2 Imeytysputket Kokoomaputki Maasuodattamo Jakokaivo Kokoomakaivo Saostuskaivot Asuinrakennus NP 1 NP 2 1 MAASUODATTAMOT Riikka Vilpas • Yhteensä 8 kpl (+ 4 kpl) • Tavalliset maasuodattamot 2 + 4 kpl • Fosfilt -maasuodattamo 1 kpl • Biotiitti –maasuodattamo 3 kpl • Vaakavirtausmaasuodattamot 2 kpl

 22. Riikka Vilpas

 23. Maasuodattamo Jälkisuodatus Kokoomakaivo Jakokaivo Saostussäiliö Asuinrakennus NP 1 NP 2 NP 3 2 MAASUODATTAMO + JÄLKISUODATIN Riikka Vilpas • Kaikissa esikäsittelynä saostussäiliöt ja tavallinen maasuodattamo • Yhteensä 7 kpl • Biotiitti –jälkisuodatin 2 kpl • Propipe 1400 Filt –jälkisuodatin 3 kpl • Nordkalk Filtra P – jälkisuodatin 1 kpl • AlSO4 -jälkisaostus 1 kpl

 24. Riikka Vilpas

 25. NP 1 (käsiohjauslaitteen avulla) Purkuun Tarkastuskaivo Upoclean 5 Asuinrakennus Purkuun Purkuun Tarkastuskaivo Tarkastuskaivo BioKem Wehoputs 6 Asuinrakennus NP 1 Asuinrakennus NP 1 3 PANOSPUHDISTAMOT Riikka Vilpas • Yhteensä 11 kpl • Upoclean 5 -panospuhdistamo 5 kpl • Wehoputs 6 -panospuhdistamo 3 kpl • BioKem 6 -panospuhdistamo 2 kpl • BioKem 10 -panospuhdistamo 1 kpl

 26. Riikka Vilpas

 27. Riikka Vilpas

 28. Riikka Vilpas

 29. Riikka Vilpas

 30. Jälkisuodatus (Propipe) Clewer Bio 5 1-linjainen maasuodatin (Indrän) Bio-PP5 Purkuun Purkuun Asuinrakennus Asuinrakennus NP 2 NP 1 NP 3 NP 1 NP 2 4 BIOSUOTIMET Riikka Vilpas • Yhteensä 6 kpl • Clewer Bio 5 –puhdistamo 2 kpl • Clewer Bio 5 + Propipe 1400 Filt –jälkisuodatin 1 kpl • Bio-PP5 –puhdistamo + InDrän –maasuodatus 1 kpl • Bio-PP5 fosforin jälkisaostuksella 1 kpl • Green Pack Sako Plus 1 kpl

 31. Riikka Vilpas

 32. Vaakavirtaus-maasuodattamo Tarkastuskaivo Harmaavesisuodatin Harmaat vedet + virtsa Esisuodatus NP 2 Saostussäiliöt NP 1 Kivipesäimeytys Asuinrakennus Asuinrakennus NP 1 Erottelevan kuivakäymälän käymäläjäte 5 MUUT KÄSITTELYMENETELMÄT Riikka Vilpas • Yhteensä 9 kpl • Biolan –harmaavesisuodattimet 5 kpl • Filtralite –kevytsorasuodattimet 2 kpl • Green Pack Sako –kivikuitusuodattimet 2 kpl

 33. Riikka Vilpas

 34. NÄYTTEENOTTO Riikka Vilpas • kesä 2003 – kesä 2004 • SYKEn sertifioitu näytteenottaja – 27 kohdetta, loput alihankintana • 2–4 osanäytteestä koottu kokoomanäyte • normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet sallittuja, ei rakenteellisia muutoksia • näytteiden määrät • 6-8 lähtevän jäteveden näytettä • 1 tulevan jäteveden näyte, jos mahdollista • 2-4 mahdollista välinäytettä

 35. NÄYTTEENOTTO Riikka Vilpas • näytteenoton tärkeys • luotettavat tulokset  oikeat johtopäätökset • satunnainen kertanäyte ei anna riittävää tietoa puhdistamon toiminnasta • vuoden mittainen näytteenottojakso minimi

 36. TULOSTEN KÄSITTELY 1/2 Riikka Vilpas • Analysoitiin mm. • kokonaisfosfori (mg/l) • kokonaistyppi (mg/l) • BOD7 (mg/l) • kiintoaine (mg/l) • fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml) • Kohteiden keskimääräinen vedenkulutus oli 110 l/asukas/vrk • vesimittarit • panoslaskurit • vedenkulutuskysely

 37. TULOSTEN KÄSITTELY 2/2 Riikka Vilpas • Tulokset esitetty ympäristöön johdettavana päästönä g/asukas/vrk = pitoisuus (mg/l) x vedenkulutus (l/asukas/vrk) • Haja-asetuksen mukaiset sallitut enimmäispäästöt • Fosfori 2,2 g/asukas/vrk & 85 % -> 0,3 g/asukas/vrk • Typpi 14 g/asukas/vrk & 40 % -> 8,4 g/asukas/vrk • Orgaaninen aine 50 g/asukas/vrk & 90 % -> 5 g/asukas/vrk

 38. PUHDISTAMOIDEN FOSFORIPÄÄSTÖJEN (g/asukas/vrk) VAIHTELUVÄLIT Riikka Vilpas Yhden asukkaan vuorokaudessa aiheuttama keskimääräinen fosforikuormitus ASETUKSEN SALLIMA ENIMMÄISPÄÄSTÖ Maasuodattamo + fosforin jälkisuodatus Biosuotimet Muut 10 7 Panospuhdistamot Maasuodattamot 10 15 15 22 13 11 16 35 7 20 15 7 6 7 6 6 7 19 6 18

 39. PUHDISTAMOIDEN TYPPIPÄÄSTÖJEN (g/asukas/vrk) VAIHTELUVÄLIT Riikka Vilpas Yhden asukkaan vuorokaudessa aiheuttama keskimääräinen typpikuormitus ASETUKSEN SALLIMA ENIMMÄISPÄÄSTÖ Panospuhdistamot Maasuodattamot Biosuotimet Maasuodattamo + fosforin jälkisuodatus Muut 7 11 6

 40. PUHDISTAMOIDEN ORGAANISEN AINEENPÄÄSTÖJEN (g/asukas/vrk) VAIHTELUVÄLIT Riikka Vilpas Yhden asukkaan vuorokaudessa aiheuttama keskimääräinen BOD7-kuormitus ASETUKSEN SALLIMA ENIMMÄISPÄÄSTÖ Panospuhdistamot Maasuodattamo + fosforin jälkisuodatus Biosuotimet Muut Maasuodattamot

 41. PUHDISTAMOIDEN KIINTOAINEPÄÄSTÖJEN (g/asukas/vrk) VAIHTELUVÄLIT Riikka Vilpas Panospuhdistamot Muut Maasuodattamo + fosforin jälkisuodatus Biosuotimet Maasuodattamot

 42. PUHDISTETUN VEDEN FEKAALISET ENTEROKOKIT (kpl/dl) Riikka Vilpas UIMAVEDEN LAATULUOKITUS (STM) Panospuhdistamot Maasuodattamo + fosforin jälkisuodatus Muut Biosuotimet Maasuodattamot

 43. Johtopäätökset Riikka Vilpas

 44. Riikka Vilpas Lähes kaikilla puhdistamoilla mahdollista saavuttaa asetuksen vaatimukset, jos niitä käytetään ja huolletaan oikein

 45. Riikka Vilpas Käytännön olosuhteissa puhdistamon hyvä toimivuus edellyttää monien puhdistamoiden kohdalla käyttäjältä tietämystä omasta puhdistamostaan, jotta puhdistamo toimisi vaaditulla tavalla

 46. Riikka Vilpas Puhdistamon valinta  Oikea puhdistamo oikeaan paikkaan

 47. Pienpuhdistamoiden CE-testaus Riikka Vilpas

 48. Standardi ja CE-merkintä Riikka Vilpas • Pienpuhdistamostandardi • harmonisoitu tuotestandardi CEN Ilmoitettu laitos ja valmistaja Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valmistaja kiinnittää CE-merkintä

 49. Harmonisoitu tuotestandardi Riikka Vilpas • vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menetelmät • tuotteelta vaadittavat ominaisuudet • tuotteelta vaadittavat testaukset • laadunvalvonnan ohjeistus • eri osapuolten tehtävät (valmistaja / ilmoitettu laitos) • ei yleensä vaatimustasoja ominaisuuksille • annetaan edelleen kansallisella tasolla, esim. hajajätevesiasetus

 50. Ilmoitetussa laitoksessa tehtävät testaukset Riikka Vilpas