Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego

play fullscreen
1 / 20
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego
171 Views
Download Presentation
azure
Download Presentation

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 29 listopada 2007

 2. Wykaz podstawowych skrótów:

 3. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK)zapewnia: • określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału funkcji w obrębie każdego podmiotu, • zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie, • procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego, • wiarygodne, skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej, • system sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny powierza wykonie zadań innemu podmiotowi, • ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów, • systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu, • procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych.

 4. Instytucje zaangażowane w powstawanie OSZiK IZ PRZYGOTOWANIE KE PRZYJĘCIE OSZiK IK OPINIOWANIE PRZESŁANIE IC IZ ZATWIERDZENIE

 5. Podstawy prawne OSZiK: • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – art. 37, 58-62, 71-72, • Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/206 – art. 21-23, 25, • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 227, poz. 1658) – art. 5, 17, 26-27.

 6. OSZiK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: Informacje ogólne Szczegółowe informacje dotyczące: • IZ • IP/IP II • IC • IA Opis systemu informatycznego

 7. Funkcję IZ RPO pełni Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Instytucja Zarządzająca RPO określa ogólne zasady dotyczące kryteriów wyboru projektów do realizacji, które następnie przedkładane są do akceptacji Komitetowi Monitorującemu.

 8. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Zarządzająca RPO ZPRR O F P A ZP PR IP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IP II stopnia wyłoniona w drodze przetargu Biuro Monitoringu i Analiz Biuro Funduszy Strukturalnych Biuro Koordynacji Biuro Programowania Oś VI - Środowisko przyrodnicze Oś I - Przedsiębiorczość Biuro Kontroli Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (Oś I - Przedsiębiorczość) Beneficjent Beneficjent Beneficjent Biuro Monitoringu Biuro Projektów – Turystyka (Oś II - Turystyka) Beneficjent Biuro Płatności i Rozliczeń Biuro Projektów – Infrastruktura społeczna (Oś III - Infrastruktura społeczna) Beneficjent Biuro Projektów – Rewitalizacja (Oś IV - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast) Biuro Informacji i Promocji Beneficjent Biuro Projektów – Transport (Oś V - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna) Beneficjent Beneficjent ZPRR – Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego O – Departament Organizacyjny F – Departament Finansów i Skarbu P – Departament Prawny A – Biuro Audytu Wewnętrznego ZP – Biuro Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń PR – Departament Polityki Regionalnej Biuro Projektów – Informatyzacja (Oś VII - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) Beneficjent Biuro Pomocy Technicznej (Oś VIII – Pomoc techniczna) Beneficjent Komórki organizacyjne zaangażowane w realizację RPO WiM 2007-2013

 9. Funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania związane z wdrażaniem osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze powierzono WFOŚiGW (IP).

 10. Do głównych zadań WFOŚiGW należy przede wszystkim: identyfikacja projektów, mogących uzyskać dofinansowanie z EFRR, spełniających warunki określone w RPO WiM i jego uszczegółowieniu, przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WiM dla projektów z osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze.

 11. Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) będzie pełnił podmiot wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r , Nr 19, poz 177 z późn.zm.). Na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania związane z wdrażaniem wskazanych działań osi priorytetowej I Przedsiębiorczość zostaną powierzone IP II.

 12. IZ przekaże do wdrażania IP II stopnia następujące poddziałania w ramach Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw: 1.1.5. Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska; 1.1.6. Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw; 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii; 1.1.8. Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych; 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

 13. Funkcję instytucji odpowiedzialnej za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach wszystkich RPO pełni Departament Instytucji Certyfikującej w strukturze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucja Certyfikująca (IC).

 14. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikującej INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI Wojewoda Warmińsko-Mazurski Zespół ds. Certyfikacji w W-M UW – Delegatura w Elblągu (IPOC)

 15. Dla wszystkich RPO funkcję Instytucji Audytowej (IA) pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Zadania IA są wykonywane za pośrednictwem Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej.

 16. Zadania Instytucji Audytowej (IA): • zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego; • zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków; • przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty; • przedkładanie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, wydawanie opinii na podstawie kontroli i audytów, przedkładanie deklaracji częściowego zamknięcia wraz z oceną zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków; • przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia; • przedłożenie sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinię na temat ich zgodności – audyt zgodności.

 17. Schemat wskazujący rozmieszczenie Instytucji Zarządzającej RPO, Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE Zarząd Województwa Minister Rozwoju Regionalnego Wojewoda Warmińsko- Mazurski Minister Finansów Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podsekretarz Stanu IP WFOŚiGW IP II wyłoniona w drodze przetargu Sekretarz Stanu Dyrektor Generalny Departamenty pełniące funkcje IZ RPO Departament Koordynacji Programów Regionalnych Departament Instytucji Certyfikującej Zespół ds. Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim • Delegatura w Elblągu (IPOC) Departament Certyfikacji I Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Departament Instytucji Płatniczej Urząd Kontroli Skarbowej W Olsztynie

 18. OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 ( SIMIK 07-13), zwany dalej KSI będzie zapewniał gromadzenie danych, dotyczących realizacji poszczególnych operacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. KSI jest systemem scentralizowanym, niemniej zakłada możliwość transmisji danych w formie elektronicznej z lokalnych systemów informatycznych (LSI), utworzonych przez IZ, IP i IP II. System będzie umożliwiał gromadzenie danych w zakresie: • obsługi cyklu życia projektu, • ewidencji danych dotyczących programów operacyjnych, • prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot wycofanych (rejestru dłużników).

 19. Architektura KSI (SIMIK 2007-2013) Stacje robocze Użytkowników systemu Lokalne Systemy Informatyczne Krajowy System Informatyczny Sieć publiczna- Internet System Informatyczny Komisji Europejskiej

 20. Dziękujemy za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1 10-575 Olsztyn tel. 089 521 96 00 fax. 089 521 96 09 e-mail: prr@warmia.mazury.p