Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

play fullscreen
1 / 19
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
123 Views
Download Presentation
kylia
Download Presentation

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 1 października 2010 r.

 2. Umowy o dofinansowanie stan na dzień 27 września 2010 r. 2

 3. Średnia wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na priorytety

 4. Płatności stan na dzień 27 września 2010 r. 4

 5. Średnia wartość wniosków o płatność

 6. Liczba i jakość złożonych wniosków o płatność • Podsumowując, (UMWŚ): • złożono ponad 2 300 wszystkich rodzajów wniosków o płatność (łącznie ponad 3 600 zweryfikowanych wersji wniosków o płatność) • do wniosków dołączono ok 23 000 dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, dokumenty księgowe itp.) • podpisano ponad 1000 aneksów do umów o dofinansowanie • zatwierdzono 187 wniosków o płatność o wartości ponad 1 mln zł (dofinansowanie EFRR) • zatwierdzono 366 wniosków o wartości poniżej 100 tys. zł (dofinansowanie EFRR) • Stan na 29.09.2009 r.

 7. Certyfikacja stan na dzień 30 września 2010 r. 9

 8. Liczbapłatności BGK (31 sierpnia)

 9. Kwota płatności (31 sierpnia)

 10. Ograniczenia prawne • Artykuł 193, ust. 1 nowej ustawy o finansach publicznych • Artykuł 9 ust. 23 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego • Artykuł 190 nowej ustawy o finansach publicznych

 11. Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 • Nowe wzory umów: • umowa - zakończone projekty • umowa - projekty duże • umowa - projekty w trakcie realizacji • umowa - inżynieria finansowa • „Tryb roboczy” dotyczący weryfikacji wniosku o płatność

 12. Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 • Składanie wybranych dokumentów dopiero na etapie podpisywania umowy: • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na wkład własny • pozwolenie na budowę • Krajowa Informacja Podatkowa • zaświadczenie NATURA 2000 • Rezygnacja z niektórych dokumentów na etapie podpisywania umowy: • oświadczenie dotyczące podstawy statutowej Beneficjenta • ankieta dotycząca PZP • harmonogram składania wniosków o płatność (obecnie wyłącznie w wersji elektronicznej)

 13. Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 (cd) • 5. IZ RPO WSL w wyjątkowych przypadkach dopuszcza na etapie weryfikacji wniosku o płatność pomniejszenie wydatków niespełniających przesłanek formalnych. W piśmie do Beneficjenta informującym o wypłacie środków w niższej kwocie IZ RPO WSL opisze powody pomniejszenia refundacji oraz opisze przesłanki konieczne do spełnienia, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane. • 6. IZ RPO WSL uruchomiła w systemie dodatkowe funkcje polegające na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów e-maili informujących o: • zbliżającym się terminie rzeczowego zakończenia realizacji projektu • zbliżającym się terminie złożenia wniosku o płatność końcową

 14. Planowane/wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 W zakresie wnioskowania o zaliczki oraz trybu rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL Uproszczenie tabeli F6 (montaż finansowy) we wniosku o dofinansowanie (rezygnacja z podziału wydatków na lata) Wprowadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego do systemu w formie elektronicznej Uproszczenie procedury związanej z wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie

 15. Planowane usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 Dobór próby projektów do kontroli na miejscu realizacji IZ RPO WSL uruchomi w systemie dodatkową funkcję polegającą na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów poczty elektronicznej informującej o zbliżającym się terminie rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL planuje umieścić na stronie internetowej najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów RPO WSL

 16. Audyt Instytucji Audytowej W przypadku gdy wartość błędów znajduje się powyżej progu istotności, Instytucja Audytowa zobowiązana jest do wydania negatywnej opinii o funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli co może skutkować wstrzymaniem płatności przez Komisję Europejską. Głównym źródłem korekt finansowych są uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych

 17. Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 2340-037 Katowice