Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

play fullscreen
1 / 38
Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
130 Views
Download Presentation
tevy
Download Presentation

Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 2. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Priorytet I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

 3. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Cel działania: Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy

 4. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów -wsparcie i tworzenie nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo -technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów transferu wiedzy itp. -wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, - dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe, - budowa sieci komunikacji miedzy gospodarką i nauką .

 5. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Alokacja finansowa na działanie ogółem: 116 481 232 euro

 6. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Minimalna/maksymalna wartość projektu - Projekty w zakresie zakupu środków trwałych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 400 tys. pln - Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 4 mln pln Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 7. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Minimalna/maksymalna wartość projektu • Projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 40 mln pln Maksymalna kwota wsparcia 30 000 000 pln (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych)

 8. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki kwalifikowane w ramach działania 1.3

 9. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatki na prace przygotowawcze, w tym: • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i innych prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji – zgodnie z pkt. 3.9 niniejszego podręcznika, • wydatki na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej zgodnie z pkt. 3.12 i 3.13 niniejszego podręcznika, (w zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, kwalifikowalność wydatków wynikać będzie z przepisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego)

 10. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO c.d.: • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu – zgodnie z pkt. 3.8 niniejszego podręcznika, • wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową, adaptacją pomieszczeń, obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, • wydatki na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru i/lub nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego i geotechnicznego jeżeli ich konieczność zostanie wykazana na etapie składania wniosków,

 11. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO c.d.: • wydatki na nabycie, instalację nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu, w tym: maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie laboratorium, infrastruktura techniczna, • wydatki na spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

 12. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO c.d.: • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości), • koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług, wydatki na zakup nowego sprzętu ICT,

 13. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO c.d.: • wydatki na stworzenie i rozwój portali i stron www (jako element uzupełniający projektu), • wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu, • wydatki na wydawnictwa, opracowanie analiz i raportów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, • wydatki na krajowe podróże służbowe związane z realizacją projektu,

 14. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO c.d.: wydatki na pokrycie kosztów ogólnego zarządu zgodnie z pkt. 3.16 podręcznika kwalifikowania wydatków, • wydatki związane z nabyciem publikacji, dostępem do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, • wydatki związane z współpracą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowcami, w tym koszty tłumaczeń (jako element uzupełniający projektu), • wydatki na certyfikację rezultatów projektu, • wydatki na promocję projektu, tj. niezbędne wydatki na działania promocyjne i informacyjne zgodne z charakterem projektu(pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywane są informacje o wsparciu finansowym, pochodzącym z Unii Europejskiej).

 15. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki niekwalifikowane w ramach działania 1.3

 16. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatek poniesiony na wykonanie robót dodatkowych, • wydatek poniesiony na pokrycie kosztów robót zamiennych, w przypadku gdy zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia, a w ich miejsce zleca się wykonanie innych robót budowlanych o wartości nie powodującej przekroczenia ceny oferty, • opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, • wydatki na zakup środków transportu, • wydatki na zakup używanych środków trwałych.

 17. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Priorytet V Infrastruktura publiczna

 18. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • Cel nadrzędny osi: • Poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji

 19. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna, Schemat A-szkoły wyższe

 20. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Typy projektów: • roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego : dydaktycznych i naukowo-badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, obiektów sportowych o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego),

 21. Typy projektów c.d.: - roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 22. Alokacja finansowa na działanie: Schemat-A 30 453 050 euro Kwota przeznaczona na konkursy: ok. 13 000 000 euro UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 23. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 tys. pln Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku szkolnictwa artystycznego: mniejsza niż 4 mln pln, W pozostałych przypadkach nieokreślono limitu. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 24. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki kwalifikowane w ramach działania 5.1 Schemat - A

 25. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatki na prace przygotowawcze, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na środowisko, itp., • przygotowanie studium wykonalności, • zakup nieruchomości, • przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,

 26. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatki na prace związane z robotami budowlanymi, w tym: przygotowanie terenu, prac geodezyjnych, • prace ziemne, • prace budowlane, • prace montażowe, • nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, • roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowo – badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, obiektów sportowych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego i innych),

 27. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret, • roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji w zakresie poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu wymienionego w schemacie A, • wydatki na promocję projektu.

 28. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki niekwalifikowane w ramach działania 5.1 Schemat - A

 29. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatki na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do celów innych niż dydaktyczne, • wydatki związane z informatyzacją systemu zarządzania placówką, • zakup środków transportu, • wydatki związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów oraz wyposażenia, • wydatki na projekty zgodne z RSI związane z rozbudową lub tworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego (projekty te będą się kwalifikować do Osi priorytetowej 1, działania 1.3 Regionalny system innowacji),

 30. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatki na projekty znajdujące się na liście indykatywnej Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w planie inwestycyjnym Programu Rozwój Polski Wschodniej, • wydatki na obiekty sportowe nie służące szkołom wyższym do działalności edukacyjnej (wsparcie tego rodzaju obiektów przewidziane jest w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna),

 31. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO • wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, • podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, • wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta, • odsetki od zadłużenia, koszty kredytu.

 32. Jak uzyskać dotację unijną? UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 33. 1.Zapoznaj się z priorytetami RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 34. 2.Sprawdź, jakie są podstawowe zasady i warunki otrzymania unijnej dotacji Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 35. 3. Przygotuj projekt, opracuj studium wykonalności i wypełnij wniosek z załącznikami Regulamin konkursów Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 36. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 4.Złóż wniosek z załącznikami we wskazanym w regulaminie konkursu terminie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Ogłoszenie o naborze wniosków

 37. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl

 38. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę