Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 — rozpoczęcie debaty publicznej. 1. Jakub Szymański. Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020. Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

— rozpoczęcie debaty publicznej

1

Jakub Szymański


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020 Małopolskiego

 • Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia

 • Mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej – generującej obciążenia finansowe

 • Oparcie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych

 • Podejście terytorialne – zróżnicowane polityka wobec subregionów i wykorzystanie unikalnych potencjałów

 • Zwiększenie partycypacji społecznej w pracach nad kształtowaniem polityki rozwoju regionu – od Strategii poprzez Programy Strategiczne – aż do RPO


Schemat rpo 2014 2020 dwufunduszowy i zintegrowany

 • 1. MałopolskiegoWarunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

 • 2. Cyfrowa Małopolska

 • 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY

 • 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp.

 • 5. Ochrona środowiska naturalnego

 • 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

 • 8. Otwarty rynek pracy

 • 11. Pomoc Techniczna EFRR

 • 12. Pomoc Techniczna EFs

 • 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców

 • 9. Region spójny społecznie

OŚ PRIORYTETOWA 2-FUNDUSZOWA

OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Oś priorytetowa 1. Małopolskiego

Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji

  • Inwestycje w jednostki naukowe: infrastruktura i projekty badawcze

  • Wsparcie infrastruktury i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i klastrów przez IOB typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra B+R, itp.

  • Promocja innowacji i współpracy nauka-biznes: regionalne centrum nauki, regionalne targi innowacji

 • 1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw

  • Instrumenty finansowe dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie inwestycji podwyższonego ryzyka

  • Dotacje dla przedsiębiorstw w obszarze B+R

  • Bony na innowacje – projekty mikro i małych firm

 • 1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Oś priorytetowa 2 Małopolskiego.

Cyfrowa Małopolska

 • 2.1 Rozwój treści cyfrowych

  • rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki

 • 2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych

  • infrastruktura teleinformatyczna, w tym systemy zarządzania i aplikacje, służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych oraz integrowaniu zasobów informatycznych

  • regionalne i ponadlokalne systemy teleinformatyczne, zapewniające dostępność i poprawę jakości usług publicznych on-line w obszarze:

   • ochrony zdrowia / telemedycyny

   • edukacji i nauki

   • kultury i turystyki

   • transportu

   • administracji publicznej: samorządowej i rządowej


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 3.

Aktywna gospodarczo Małopolska

 • 3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości

  • Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej

  • Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości

  • Promocja gospodarcza regionu

  • Promocja turystyczna regionu

  • Powiązania kooperacyjne i klastrowe

 • 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR)

  • Inwestycje poprawiające konkurencyjność MŚP (dotacje/instrumenty finansowe/instrumenty mieszane)

  • Doradztwo na rzecz sektora MŚP (bony na doradztwo)

  • Rozwój instrumentów finansowych dla MŚP (m.in. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancyjne)


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 4.

Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

 • 4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa:

  • Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym

 • 4.2 Infrastruktura do dystrybucji energii

  • Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE oraz ograniczenia strat sieciowych

 • 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych

 • 4.4 Zrównoważony transport miejski

  • modernizacja/zakup środków transportu zbiorowego; inteligentne systemy transportu; usprawnienie działania transportu miejskiego (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, telematyczne systemy zarządzania ruchem i obsługą podróżnych)


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Oś priorytetowa 5. Małopolskiego

Ochrona środowiska naturalnego

 • 5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym

  • Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych oraz zapobieganie suszy

  • Systemy wczesnego ostrzegania

  • Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych

 • 5.2 Ochrona zasobów wodnych

  • Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

 • 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

  • Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów

  • Budowa instalacji do przetwarzania surowców wtórnych

  • Budowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych

  • Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

  • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zamkniętych i planowanych do zamknięcia


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 6.

Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

 • 6.1 Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego

  • Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach

  • Dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji użytkowych (turystycznych, kulturalnych), promocja dziedzictwa

 • 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego

  • Rozwój i promocja szlaków turystycznych, zagospodarowanie zbiorników wodnych, wsparcie dla parków krajobrazowych , rezerwatów przyrody

 • 6.3 Rewitalizacja miast

  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich

 • 6.4 Rewitalizacja uzdrowisk

  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna uzdrowisk

 • 6.5 Odnowa obszarów wiejskich

  • Odnowa fizyczna i społeczna obszarów wiejskich


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 7.

Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

 • 7.1 Infrastruktura drogowa

  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu regionalnym (w tym obwodnice)

  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym (w tym obwodnice)

 • 7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny

  • Rozwiązania integrujące różne środki transportu, w tym m.in.: węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych opłat za przewozy)

  • Zakupy taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów, w tym kolei aglomeracyjnej

 • 7.3 Transport lotniczy

  • Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniskowej (Nowy Targ)


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Oś priorytetowa 8. Małopolskiego

Otwarty rynek pracy

 • 8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu

  • Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia

 • 8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw

  • Szkolenia i doradztwo oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej

  • Kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej

 • 8.3 Rozwój kompetencji kadr

  • zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników (m.in. poprzez bony szkoleniowe)

 • 8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian

  • Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

 • 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego

  • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi, os. chorymi, starszymi)

 • 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

  • Wsparcie dla pracowników starszych (przekwalifikowanie/przyjazne środowisko pracy/programy dot. zdrowia)


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 9.

Region spójny społecznie

 • 9.1 Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej

 • 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

  • Inicjatywy na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych

  • Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych

 • 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

  • Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej (np. dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych)

  • Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i inicjatywy oddolne społeczności lokalnych

 • 9.4 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia

  • Specjalistyczna infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym

  • Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Interwencja Małopolskiego

subregionalna

Oś priorytetowa 10.

Wiedza i kompetencje mieszkańców

 • 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

  • Zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej

  • Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz osób z trudnościami

  • Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami

 • 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego

  • Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów

 • 10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego

  • Zindywidualizowane ścieżki kształcenia osób dorosłych (m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring, doradztwo w zakresie kształcenia)

 • 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

  • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie podangimnazjalnym i wyższym


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Oś priorytetowa 11 Małopolskiego.

Pomoc techniczna EFRR

 • wsparcie zarządzania RPO WM

 • działania informacyjne i promocyjne

Oś priorytetowa 12.

Pomoc techniczna EFS

 • wsparcie zarządzania RPO WM

 • działania informacyjne i promocyjne


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna Małopolskiego

 • nowy instrument rozwoju terytorialnego

  • realizacja zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych

  • wymaga wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej

 • zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE

 • rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast

 • obszary wsparcia ZIT w Małopolsce (wstępna propozycja)

  • zrównoważony transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym redukcja zanieczyszczenia powietrza

  • strefy aktywności gospodarczej (również dla turystyki) i inkubatory przedsiębiorczości


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Założenia finansowe dla RPO WM 2014-2020 Małopolskiego

 • 2,58 mld EUR – alokacja wynikająca z propozycji MRR

 • — po szacunkowym przeliczeniu na ceny bieżące: ok 2,915 MLD EUR

 • 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji

 • obejmuje wsparcie miasta wojewódzkiego wraz obszarem funkcjonalnym – zintegrowana inwestycja terytorialna

 • PROPOZYCJA ZWM PODZIAŁU ŚRODKÓW:

 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla subregionów: 661 MLN EURO - 22,7% alokacji RPO (środki EFRR i EFS)

 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 MLN EURO – 5,7 % alokacji RPO

Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

DALSZY HARMONOGRAM PRAC Małopolskiego


Za o enia regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa ma opolskiego na lata 2014 2020

Dziękuję za uwagę Małopolskiego