I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

play fullscreen
1 / 17
I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
113 Views
Download Presentation
molimo
Download Presentation

I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Radosław Tkaczyk Z-ca Dyrektora LAWP

 2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lubliniezostała powołana do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013 Cel RPO WL który realizuje LAWP:Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje – 242,73 mln euroOś Priorytetowa II Infrastruktura Ekonomiczna – 75,13 mln euro

 3. I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 4. Stan realizacji I i II Osi RPO WL 2007-2013 • Łącznie wpłynęło: 1692 wnioski • Do realizacji zatwierdzono: 611 wniosków • Wartość wnioskowanego wsparcia: 533 629 333,52 zł –około 40% zakontraktowanych środków

 5. Przedsiębiorcy – beneficjenci I i II Osi RPO WL 2007-2013

 6. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniach 1.1; 1.2; 1.3. 1. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji, 2. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę w celu wprowadzenia nowych produktów/usług, 3. Budowa, rozbudowa przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego), 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii .

 7. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.4 schemat A • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, • Uzyskanie lub utrzymanie pozwolenia zintegrowanego, • Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza, • Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, • Budowa i przebudowa istniejących sieci ciepłowniczych,

 8. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.4 schemat B • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej oraz umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, • Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, • Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie w zakresie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych,

 9. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.5 • Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz rozbudowy istniejących produktów turystycznych, • Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, 3. Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej, 4. Budowa i rozbudowa obiektów gastronomicznych , 5. Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

 10. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.6 • Inwestycje w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenie laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, • Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych, • Zakup usług badawczych od jednostek naukowych,

 11. Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.7 W szczególności będą wspieranie projekty z zakresu doradztwa w zakresie: • Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, • Jakości, • Innowacji i nowych technologii, 4. Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 5. Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw .

 12. Warunki uzyskania wsparcia: Do złożenia wniosku uprawniony jest przedsiębiorca, który: • Rozpoczął działalność gospodarczą przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie • Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie jednego z kodów PKD objętych wsparciem : www.lawp.lubelskie.pl • Będzie realizował projekt na terenie województwa lubelskiego • Spełni warunki dotyczące wartości projektu oraz dofinansowania • Złoży w określonym terminie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami • Otrzyma co najmniej 51 punktów na 100 możliwych

 13. Poziomy dofinansowania: • Mikroprzedsiębiorstwa: max 70 % • Małe przedsiębiorstwa: max 70% • Średnie przedsiębiorstwa: max 60% • Duże przedsiębiorstwa: max 50%

 14. Koszty kwalifikowalne: • Prace przygotowawcze • Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej • Materiały i roboty budowlane • Prace konserwatorskie • Koszt inspektora nadzoru • Zakup nowych lub używanych środków trwałych i środków transportu • Zakup wartości niematerialnych i prawnych • Raty spłat wartości początkowej nieruchomości, środków trwałych i transportu • Podatek od towarów i usług (VAT)  - gdyBeneficjent nie ma prawnych możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT • Zakup usług badawczych, wiedzy technicznej, patentów i ekspertyz • Nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji • Zakup usług doradczych • Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy • Koszty uczestnictwa w targach i misjach gospodarczych

 15. Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok

 16. Harmonogram ogłaszania konkursów na 2010 rok

 17. www.lawp.lubelskie.pllawp@lubelskie.pl ul. Graniczna 4 20-010 Lublin tel. 081 462 38 00 fax. 081 462 38 40 Punkt informacyjny tel. 081 462 38 31