Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

play fullscreen
1 / 8
Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
137 Views
Download Presentation
shiloh
Download Presentation

Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta Żabska-Cichoń Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  2. Plan Komunikacji - podstawy • Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR

  3. Plan Komunikacji - przygotowanie Strategia Komunikacji Komitet Koordynujący NSRO -18.12.2007 Komisja Europejska – 2 miesiące na uwagi Projekt Planu Komunikacji – opracowuje IZ na podstawie projektu Strategii Komunikacji oraz Wytycznych MRR nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zaakceptowania projektu Strategii przez Komitet Koordynujący NSRO (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6) –do 18.02.2008 Plan Komunikacji – IZ opracowuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia akceptacji przez KE Strategii Komunikacji (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6)

  4. Plan Komunikacji - akceptacja Plan Komunikacji przygotowanie przez Wydział Zarządzania RPO we współpracy z jednostkami zaangażowanymi Konsultacje Grupy Roboczej RPO Zarząd Województwa -przyjęcie Instytucja Koordynująca NSRO – konsultacje w zakresie zgodności ze Strategią w ciągu 21 dni IK NSRO przekazuje uwagi IZ RPO ma 21 dni na wprowadzenie ew. poprawek Komitet Monitorujący –akceptacja lub ew. uwagi

  5. Plan Komunikacji - akceptacja • Plan Komunikacji zawiera min.: • Cele działań informacyjno-promocyjnych RPO • Grupy docelowe • Ogólny opis planowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych oraz ich spodziewane rezultaty • Opis działań IZ, IP i innych partnerów zaangażowanych w proces informowania i promocji • Ramowy harmonogram działań • Indykatywny budżet • Sposób ewaluacji działań • Co najmniej raz w roku IZ dokonuje weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby stosownej aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące (w szczególności budżetowe), wymagają akceptacji Komitetu Monitorującego.

  6. Sprawozdawczość z Planu Komunikacji • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji

  7. Sprawozdawczość - terminy • Instytucja Zarządzająca przedkłada do Instytucji Koordynującej NSRO sprawozdania: • Okresowe –nie później niż po upływie 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego • Roczne –nie później niż po upływie 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego • Końcowe –nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r.

  8. Dziękuję za uwagę! Jolanta Żabska-Cichoń Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tel. 776-94-54 www.rpo.dolnyslask.pl rpo@dolnyslask.pl jolanta.zabska-cichon@dolnyslask.pl