Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz sprawozdawczość z Planu Komunikacji Jolanta Żabska-Cichoń Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  2. Plan Komunikacji - podstawy • Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR

  3. Plan Komunikacji - przygotowanie Strategia Komunikacji Komitet Koordynujący NSRO -18.12.2007 Komisja Europejska – 2 miesiące na uwagi Projekt Planu Komunikacji – opracowuje IZ na podstawie projektu Strategii Komunikacji oraz Wytycznych MRR nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zaakceptowania projektu Strategii przez Komitet Koordynujący NSRO (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6) –do 18.02.2008 Plan Komunikacji – IZ opracowuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia akceptacji przez KE Strategii Komunikacji (Wytyczne MRR, podrozdział 3.2, str. 6)

  4. Plan Komunikacji - akceptacja Plan Komunikacji przygotowanie przez Wydział Zarządzania RPO we współpracy z jednostkami zaangażowanymi Konsultacje Grupy Roboczej RPO Zarząd Województwa -przyjęcie Instytucja Koordynująca NSRO – konsultacje w zakresie zgodności ze Strategią w ciągu 21 dni IK NSRO przekazuje uwagi IZ RPO ma 21 dni na wprowadzenie ew. poprawek Komitet Monitorujący –akceptacja lub ew. uwagi

  5. Plan Komunikacji - akceptacja • Plan Komunikacji zawiera min.: • Cele działań informacyjno-promocyjnych RPO • Grupy docelowe • Ogólny opis planowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych oraz ich spodziewane rezultaty • Opis działań IZ, IP i innych partnerów zaangażowanych w proces informowania i promocji • Ramowy harmonogram działań • Indykatywny budżet • Sposób ewaluacji działań • Co najmniej raz w roku IZ dokonuje weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby stosownej aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące (w szczególności budżetowe), wymagają akceptacji Komitetu Monitorującego.

  6. Sprawozdawczość z Planu Komunikacji • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji

  7. Sprawozdawczość - terminy • Instytucja Zarządzająca przedkłada do Instytucji Koordynującej NSRO sprawozdania: • Okresowe –nie później niż po upływie 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego • Roczne –nie później niż po upływie 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego • Końcowe –nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r.

  8. Dziękuję za uwagę! Jolanta Żabska-Cichoń Kierownik Działu Informacji i Promocji Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tel. 776-94-54 www.rpo.dolnyslask.pl rpo@dolnyslask.pl jolanta.zabska-cichon@dolnyslask.pl