Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

play fullscreen
1 / 43
Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006
98 Views
Download Presentation
shiro
Download Presentation

Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komponent Wojewódzki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 - aktualny stan prac Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego

 2. 31 XII 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fundusze Przedakcesyjne (Phare, Ispa, Sapard) Wybór projektów wydatki Kontrakt Wojewódzki Wybór proj. wydatki Fundusze Strukturalne Wybór projektów wydatki PAOW – Bank Światowy Wybór projektów wydatki Przyszłość Małopolski – finansowanie rozwoju regionalnego

 3. NARODOWY PLAN ROZWOJU FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY Inicjatywy Lista Lista Wspólnoty projektów - projektów - Ochrona Transport Środowiska modern.sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Wzrost konkurencyjności SPO Rozwój zasobów ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju SPO Restrukturyzacaj i PO Pomoc techniczna SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Regionalnego SPO Transport gospodarki Uzupełnienie Programu Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Wdrażanie NPR

 4. Wojewódzki komponent ZPORR - podział środków na priorytety programu

 5. Kryteria kwalifikowalności projektóww ramach Priorytetów 1, 2, 3. • zgodność ze strategią rozwoju województwa • zgodność ze ZPORR,ROP, • zgodność z celami szczegółowymi działania • zgodność z rodzajami kwalifikujących się projektów dla działania • uwzględnienie polityk horyzontalnych (ochrona środowiska, polityka zatrudnienia, równość szans, społeczeństwo informacyjne), • zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym • opracowana koncepcja projektu (w ujęciu rzeczowo-finansowym).

 6. Proponowana alokacja funduszy UE na działania programu operacyjnego dla Małopolski

 7. Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. • Drogi pomiędzy centrami gospodarczymi a pozostałymi obszaramiwwojewództwach, • poprawa dostępności do sieci dróg krajowych, • poprawa dostępności do ważnych węzłów transportu, • budowa i modernizacja mostów, wiaduktów, obwodnic miast, • wzmocnienia nawierzchni regionalnej sieci dróg, • integracja różnych środków transportu w aglomeracjach miejskich • zintegrowane systemy transportu publicznego, • poprawa dostępności do istniejących i planowanych obiektów przemysłowych, • odciążenie układów komunikacyjnych miast.

 8. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.1.1.) • wielkość projektu od 1 do 10 mln euro, • dokumentacja (dla projektów do realizacji w 2004 – pozwolenie na budowę) , • dostęp do korytarza TINA III, • zasięg (powiat, więcej niż 1 powiat), • poprawa dostępności do obszarów działalności gospodarczej, • obszar turystyczny, • kontynuacja zadania, • dla dróg wojewódzkich: wielkość natężenia ruchu, • w przypadku projektów z zakresu infrastruktury drogowej – umiożliwiające dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, oraz miejsc działalności gospodarczej, a także budowa, przebudowa lub modernizacja ulic w granicach miast na prawach powiatu i gmin pow. 25 tys. mieszkańców (z wyłączeniem dróg o oddziaływaniu lokalnym) • w przypadku projektów z zakresu systemów transportu publicznego – tylko miasta pow. 50 tys. mieszkańców oraz powiązane z nimi strefy podmiejskie (jednocześnie projekty muszą integrować co najmniej dwa środki transportu publicznego)

 9. Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. • Ochrona wód powierzchniowych, • ochrona powietrza, • gospodarka odpadami, • ochrona przeciwpowodziowa, • pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, • zarządzanie ochroną środowiska.

 10. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.1.2.) • Dokumentacja(dla projektów do realizacji w 2004 – pozwolenie na budowę) • obszar terenów wrażliwych /np. obszar chroniony, źródliska rzek, obszar turystyczny/, • efekt synergii (projekty komplementarne do innych projektów), • dopełnienie systemu /kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań lub domknięcie obsługi obszaru przez system/, • ponadlokalny charakter przedsięwzięcia, • liczba jednostek zaangażowanych w projekt, • dla projektów dot. gospodarki odpadami: zgodność z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami • wielkość projektu od 0,5 do 10 mln euro (co najmniej 2 mln euro w przypadku projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co najmniej 1 mln euro w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych, co najmniej 0,5 mln Euro w przypadku projektów w zakresie zarządzania ochroną środowiska)

 11. Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna. /infrastruktura społ.-eduk. do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym/ • pomieszczenia dydaktyczne, • biblioteki, • laboratoria dydaktyczne, inne obiekty służące prowadzeniu działalności naukowo-badawczejw powiązaniu z dydaktyką, • obiekty infrastruktury społeczno-edukacyjnejw campusach uczelni wyższych.

 12. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.1.3.) • Dokumentacja(dla projektów do realizacji w 2004 – pozwolenie na budowę), • ponadlokalny charakter inwestycji, • współfinansowanie /wysokość udziału własnego/, • znaczenie beneficjenta (ranking uczelni), • znaczenie profilu (np. projekty umożliwiające lub zwiększające udział/zaangażowanie uczelni w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych • znaczenie dla rozwoju gospodarczego (np. projekty ułatwiające wykorzystanie dorobku naukowego we wdrożeniu w gospodarce – tworzenie nowych technologii).

 13. Działanie 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego. • Rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektówo podstawowym znaczeniu dla kultury regionui służących celom publicznym, • rewitalizacja historycznych obiektów i obszarów mających potencjał turystyczny, • Poprawa infrastruktury służącej działalności kulturalnej, modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej • Rozpowszechnienie informacji o kulturzez wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

 14. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.1.4.) • Dokumentacja(dla projektów do realizacji w 2004 – pozwolenie na budowę), • ponadlokalny charakter inwestycji, • lokalizacja projektu (preferencja dla dużych miast i obszarów atrakcyjnych turystycznie) • kompleksowość projektu (np. rewaloryzacja obiektu wrazz otoczeniem) • historyczna wartość obiektu (m.in. wpis do rejestru zabytków).

 15. Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. • Rozbudowa sieci infrastruktury informacyjnej, • upowszechnianie i wykorzystanie technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, • promowanie wykorzystania rozwiązań techniczno-organizacyjnych z zakresu nowych technologii komunikacyjnych do działań samorządowej administracji publicznej, • zapewnienia dostępu do internetu w miejscach publicznych.

 16. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.1.5.) • sieciowość, • dostępność do usług publicznych, • ponadlokalny zasięg oddziaływania projektu, • preferencje dla obszarów wiejskich oraz małych miast, • dokumentacja (dla projektów do realizacji w 2004 – pozwolenie na budowę).

 17. Zatwierdzanie projektów do realizacji (Priorytet 1 oraz 3) projekt RegionalnyKomitet Sterujący Panel ekspertów Zarząd Województwa umowafinansowa Wojewoda

 18. Proponowana alokacja funduszy UE na działania w ramach priorytetu nr 2wojewódzkiego komponentu ZPORR

 19. Działanie 2.1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy. • Szkolenia w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz osób dorosłych, • szkolenia osób dorosłych, • praktyki zawodowe dla studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, • stypendia dla absolwentów szkół wyższych, • stypendia na kontynuowanie nauki przez najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (obszary wiejskie, inne obszary zagrożone marginalizacją społeczną), • usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej.

 20. Działanie 2.2. Reorientacja zawodowa. • szkolenia i kursy w zakresie zmian kwalifikacji zawodowych, • staże związane z programem przekwalifikowania, • subsydiowanie miejsc pracy umożliwiających praktycznąnaukę nowego zawodu, • usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodui osiągnięcia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 21. Działanie 2.3. Rozwój kadr regionalnej gospodarki. • szkolenia i kursy w zakresie podwyższania i dostosowywania kwalifikacji do potrzeb lokalnychi kierunków rozwoju regionu (szkolenia ogólne jaki związane ze zmianami technologicznymi), • staże związane z poznaniem specyfiki działania nowoczesnych przedsiębiorstw, • szkolenia w zakresie promocji i marketingu, zarządzania, • specjalistyczne kursy dla kadry zarządzającej, • studia podyplomowe, • nowe informacje w zakresie innowacji - seminaria, warsztaty dla kadry zarządzającej.

 22. Działanie 2.4. Regionalne Strategie Innowacyjne. • wsparcie tworzenia inkubatorów akademickich, • wsparcie dla regionalnych instytucji naukowo-badawczych w zakresie usług doradczych i szkoleniowych oraz monitorowania transferu technologii do przedsiębiorstw, • wsparcie rozwoju sieciowania małych firm.

 23. Działanie 2.5. Mikroprzedsiębiorstwa. • Dotacje na wspófinansowanie utworzenia i dalszego rozwoju mikroprzedsiębiorstwa (budynki, wyposażenie, materiały), • dotacje do usług doradczych dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

 24. Działanie 2.6. Rozwój turystyki. • inwestycje materialne (budowa, rozbudowa, adaptacjai modernizacja), • usługi dla sektora turystycznego, w tym MŚP, • inwestycje niematerialne, w tym wsparcie dla rozwojui świadczenia usług turystycznych, • monitorowanie ruchu turystycznego w województwie.

 25. Zatwierdzanie projektów do realizacji (Priorytet 2) Instytucja Wdrażająca (WUP, RIF) Konkursy naprojekty program umowafinansowa RegionalnyKomitet Sterujący ZarządWojewództwa Wojewoda

 26. Proponowana alokacja funduszy UE na działania programu operacyjnego dla Małopolski

 27. Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna. • Kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje, • gospodarka wodno-ściekowa, • gospodarka odpadami, • pozyskiwania energii poprzez tworzenie lokalnych systemów odnawialnych źródeł energii, • lokalna infrastruktura drogowa, • podstawowa lokalna infrastruktura społeczna.

 28. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.3.1.) • Obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys.mieszkańców • Projekty stanowiące element Programów Rozwoju Lokalnego • realizacja w gminach o dochodach w przeliczeniu na mieszkańca poniżej 60% średniej województwa oraz o stopie bezrobocia przekraczającej 150% średniej województwa(Małopolskie gminy nie spełniają tego warunku) • wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia • komplementarność z innymi działaniami realizowanymi na obszarze gminy • ilość osób korzystających z danego projektu

 29. Propozycja kryterium dodatkowego – gminyo dochodach na mieszkańca poniżej średniej dla regionui bezrobociu wyższym od średniej wojewódzkiej

 30. Działanie 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. • Rewitalizacja społeczno-gospodarcza i odnowa dzielnic mieszkaniowych w miastach, • rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowychi powojskowych.

 31. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.3.2.) Poddziałanie 3.2.1.: Rewitalizacja obszarów miejskich • projekty stanowiące element kilkuletniego, lokalnego planu rewitalizacji obszarów miejskich, • kompleksowe projekty, które będą przyczyniały się do tworzenia nowych lub utrzymania stałych miejsc pracy, • przystosowujące istniejące obiekty do nowych funkcji: handlowo-usługowych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i kulturowych, • mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.

 32. Proponowane kryteria dodatkowe wyboru projektów (Dz.3.2.) Poddziałanie 3.2.2.: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych • projekty stanowiące element kilkuletniego, lokalnego planu rewitalizacji obszarów po-przemysłowych lub po-wojskowych, • przystosowujące istniejące obiekty do nowych funkcji: handlowo-usługowych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i kulturowych, • powiązane z działaniami na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, • preferowane będą projekty mające lokalizację w pobliżu osi komunikacyjnych • preferowane będą projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenach rewitalizowanych

 33. Nabór projektów w ramach Uzupełnienia Programu 2 lipca 2002 roku Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił WSTĘPNY NABÓR PROJEKTÓW DO PROGRAMU 16 września 2002 roku – podsumowanie wstępnego naboru projektów.

 34. Wyniki wstępnego naboru projektów Liczba projektów ogółem: 1 083 Wartość projektów: 9 523,3 mln zł

 35. Do czego już wykorzystano wyniki wstępnego naboru • Oszacowano zapotrzebowanie na środkiw ramach poszczególnych priorytetów i działań/IV kwartał 2002/ • Zgłoszono duże projekty z bazy do dofinansowaniaz pomocy technicznej (środki z pomocy technicznejmają być dostępne w roku 2003 z funduszywydzielonych w ramach programu PHARE)/luty-marzec 2003/ • Wytypowano grupę projektów, dla których pomocdoradczą świadczyć będą eksperci francuscy/czerwiec 2003/

 36. Nabór projektów do pomocy technicznej • Luty 2003 – MGPiPS planuje wsparcie opracowywaniadokumentacji dla projektów zgłaszanych do ERDF*o wartości dofinansowania pow. 1 mln EURO. • Nabór projektów przez Urzędy Marszałkowskiew standardzie ISEKP** – preferencje dla projektów zgłoszonych do końca lutego 2003. • Marzec 2003 – zniesienie limitu dolnej wartości projektów składanych do ERDF i rejestrowanychw ISEKP. * ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ** ISEKP – Internetowy System Ewidencji Kart Projektów

 37. Ilość i wartość projektów zarejestrowanychw ISEKP /stan na dzień 8 maja 2003/ Jaka jest funkcjonalność i wiarygodność ISEKP ? Czemu będzie służyć baza ISEKP w przyszłości ?

 38. Nabór projektów do pomocy technicznej Środki z pomocy technicznej mają być dostępnew roku 2003 z funduszy wydzielonych w ramachprogramu PHARE. Kiedy, i na jakich zasadach województwa mogą otrzymać środki z pomocy technicznej?

 39. Co dalej ... Harmonogram przygotowań Województwa Małopolskiego do wdrażania Programu Regionalnego w okresie maj – grudzień 2003 • Ogłoszenie uzupełniającego naboru projektów/17 maja – 5 września/ • Pomoc dla potencjalnych beneficjentów/od czerwca do końca roku/ • Warsztaty dla skarbników JST/1-3 lipca/ • Prace nad kryteriami szczegółowymi/czerwiec – sierpień/ • Zatwierdzanie wstępnych list rankingowych/wrzesień – październik/ • Przyjęcie wstępnych list rankingowych/koniec października/ • Beneficjenci wprowadzają projekty do budżetu na rok 2004/listopad-grudzień/ • Początek kwalifikowalności wydatków współfinansowanych/1 stycznia 2004/

 40. Wstępne listy rankingowe Wstępny ranking ZWM /październik 2003/ Projekty w pełniprzygotowane do realizacji Projekty „niedojrzałe” Beneficjent wprowadza środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania do budżetu na rok 2004 Beneficjent wprowadza środki na realizację zadania do budżetu na rok 2004 ? TAK Dofinansowanie z funduszy europejskich,oraz ew.montaż innych źródeł

 41. Wymagania dotyczące projektów zgłaszanych w ramach naboru uzupełniającego • Formularz fiszki • Karta zbiorcza projektów zawierająca ranking projektów • Formularz obejmujący wieloletnią prognozę finansową budżetu beneficjenta Wszystkie formularze zostaną udostępnione na stronie województwa oraz wysłane drogą pocztową do JST

 42. Zestawienie dostępnych źródeł finansowania Wydatki inwestycyjne, poziom zadłużenia, poziom dofinansowania projektów przez WFOŚiGW i NFOŚiGW w roku 2002 w gminach i powiatach Województwa Małopolskiego

 43. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnychtel.: (012) 29 90 700fax.: 726bjan@malopolska.mw.gov.plhttp://www.malopolskie.pl