Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

play fullscreen
1 / 19
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
118 Views
Download Presentation
dyani
Download Presentation

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Unia Europejska Fundusz Spójności „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska…” Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”Działanie 3.3. „Monitoring Środowiska” Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 2. Podstawowe dane o projekcie • Beneficjent-koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska • Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska • Całkowita wartość projektu: 45 426 946 zł • Wartość dofinansowania z EFRR/FS: 38  612 904 zł • Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 • Preumowa podpisana w dniu 28.07.2008r. • Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.11.2008r. • Aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. podpisany w dniu 01.03.2010 r. 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 3. Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celówpozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 4. Cel projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywanego dla celów pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska …osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności substancji, odpowiedniego poziomu niepewności oraz kompletności serii danych pomiarowych określonych w stosownych przepisach prawa krajowego i UE 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 5. Zakres rzeczowy projektu • Sprzęt pomiarowy i badawczy do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych (w laboratoriach): • chromatografy gazowe (GC) – 34 szt. • chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym (GC-MS) – 13 szt. • chromatografy jonowe (IC) – 42 szt. • spektrometry absorpcji atomowej w zestawie z kuwetą grafitową (ASA) – 39 szt. • analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC) – 20 szt. • mikroskopy (stereoskopowe i odwrócone)– 20 szt. 2. Mobilny sprzęt pomiarowy, do wykonywania pomiarów bezpośrednio w środowisku: • automatyczne systemy mobilne monitoringu hałasu – 21 szt. • mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. • kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium wzorcującego – 2 szt. 3. Zestawy do poboru prób: • laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków – 48 szt. 4. Doposażenie istniejących stacji pomiarowych monitoringu powietrza: • poborniki pyłu PM10 – 2 szt. • poborniki pyłu PM2,5 – 16 szt. • automatyczne mierniki pyłu PM2.5 – 17 szt. • automatyczne analizatory rtęci gazowej - 4 szt. • urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. • analizator ozonu – 1 szt. 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 6. W 2009 r.opracowana została dokumentacja techniczna zakresu rzeczowego projektu, przeprowadzono 10 postępowań przetargowych, w wyniku których zakupiona została aparatura analityczno – pomiarowa: Automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM 2,5 – 17 szt. Mikroskopy stereoskopowe z wyposażeniem – 20 szt. Mikroskopy odwrócone z wyposażeniem – 20 szt. Mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – 16 szt. Poborniki HVS pyłu PM10 – 2 szt. Poborniki LVS pyłu PM2.5 – 16 szt. Analizatory rtęci gazowej – 4 szt. Chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym – 13 szt. Analizator ozonu – 1 szt. Urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej – 2 szt. Działania promocyjne (seminarium otwierające, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę 13 035 531 zł. Zadania realizowane w 2009 r. 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 7. Urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej - stacja pomiarowa w Borach Tucholskich 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 8. Miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem – WIOŚ Bydgoszcz 07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 9. Mikroskop odwrócony – laboratorium WIOŚ Łódź 08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 10. Mikroskop stereoskopowy – laboratorium WIOŚ Łódź 09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 11. Zadania realizowane w 2010 r. W 2010 r. zakończono 4 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy na realizację następujących przedsięwzięć: • Zakup 42 szt. chromatografów jonowych – 42 szt. • Zakup 20 szt. analizatora całkowitego węgla organicznego TOC • Zakup spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową – 39 szt. • Zakup laboratorium mobilnego do poboru prób wody i ścieków – 48 szt. ...na łączną kwotę 20 851 020 zł. 10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 12. Chromatograf jonowy – laboratorium WIOŚ Gdańsk 11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 13. Analizator całkowitego węgla organicznego TOC – laboratorium WIOŚ Warszawa 12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 14. Zadania realizowane w 2011 r. W 2011 r. zakończono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację następujących przedsięwzięć: • Zakup automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu – 21 szt. • Zakup chromatografu gazowego – 34 szt. • Zakup kalibracyjnego samochodu do obsługi laboratorium regionalnego – 2 szt. • Działania promocyjne (seminarium kończące, materiały promujące projekt) …na łączną kwotę 11 540 395 zł., w tym ok. 25 000 zł. na promocję projektu05w 13 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 15. Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu 14 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 16. Oszczędności w projekcie W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w projekcie zaoszczędzono kwotę w wysokości 6 682 652 zł. nie zmieniając zakresu rzeczowego projektu. Kwota pierwotna projektu wynosiła 52 109 600 zł. Ostateczna kwota projektu wynosi 45 426 946 zł. 15 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 17. Wnioski o płatność Do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) przekazano 16 wniosków o płatność na łączną kwotę 37 630 042 zł., w tym 2 wnioski informujące o stanie rzeczowym projektu. Końcowy wniosek o płatność zostanie przez Beneficjenta złożony na początku lipca - na kwotę 7 796 904 zł. 16 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 18. Rezultaty projektu • unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska (sprzęt pomiarowy i badawczy) pozwalające na sprawniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa • wzmocnienie systemu monitoringu jakości środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i technik prowadzenia badań • poprawa dokładności otrzymywanych wyników, a tym samym jakości i wiarygodności wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji lepsze wywiązywanie się przez Inspekcję ze zobowiązań Wspólnotowych, określonych w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE), 2000/60/WE (RDW), 2002/49/WE („hałasowa”) 17 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011

 19. Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! k.wiech@gios.gov.pl Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, 17.06.2011