Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009

play fullscreen
1 / 21
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009
94 Views
Download Presentation
oni
Download Presentation

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, listopad 2009

 2. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Podstawa prawna tworzenia komitetów monitorujących • Rozporządzenie Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczące Komitetów Monitorujących (MRR/H/09/2007) KM RPO WD powołany został uchwałą ZW z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania i określenia zadań KM RPO WD

 3. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Komitet Monitorujący RPO działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej. Udziela on rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi. Celem działania KM jest monitorowanie programu operacyjnego, które służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania.

 4. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Sprawozdania Kryteria Ewaluacje Inne

 5. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zasady uczestnictwa w pracach KM RPO WD • Członkowie Komitetu pełnią swoją funkcję osobiście • Członek Komitetu ma obowiązek poinformować pisemnie Przewodniczącego KM o swojej nieobecności (deklaracja uczestnictwa) • W przypadku braku możliwości wzięcia przez członka osobistego udziału w posiedzeniu Komitetu, bierze w nim udział jego stały zastępca (deklaracja uczestnictwa) • W spotkaniach umożliwia się również uczestnictwo innej osoby niż członek Komitetu czy jego stały zastępca zwaną osobą upoważnioną, maksymalnie 2 razy w roku kalendarzowym, na podstawie jednorazowego upoważnienia.

 6. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Tryby podejmowania uchwał przez KM RPO WD Zmiany w Regulaminie można dokonać uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 liczby składu Komitetu

 7. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zwoływane przez Przewodniczącego KM RPO WD z własnej inicjatywy (nie rzadziej niż raz na pół roku) Zwoływane przez Przewodniczącego KM RPO WD na pisemny i uzasadniony wniosek 5 członków Komitetu, złożony do Sekretariatu Komitetu

 8. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura zwoływania posiedzeń KM RPO WD Zaproszenie na posiedzenie Zmiany w porządku obrad Zatwierdzenie porządku obrad

 9. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skład Komitetu Monitorującego według Wytycznych MRR

 10. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 11. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W pracach KM RPO WD dodatkowo mogą uczestniczyć: • obserwatorzy- bez prawa do głosowania, przedstawiciele: -MRR jako instytucji ds. koordynacji strategicznej, -Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego -Urzędu Kontroli Skarbowej, -Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, -Krajowej Jednostki Oceny, -inne osoby według potrzeb. • Przedstawiciel Komisji Europejskiej (z inicjatywy własnej lub na wniosek KM) z głosem doradczym • Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – z głosem doradczym , w pracach związanych z tymi programami operacyjnymi, w finansowanie których EBI i EFI wnoszą wkład.

 12. Rola i funkcje Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura powoływania członków KM

 13. Rola i funkcje Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura powoływania członków KM c.d

 14. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura powoływania członków KM c.d Organizacje pracowników i pracodawców • Przedstawiciele wskazywani są przez Wojewódzką Komisje Dialogu Społecznego (dot. m.in. izb rzemieślniczych; cechów oraz związków zawodowych). • Kandydaci rekomendowani przez podmioty zrzeszające • Przedstawiciele wyłaniani spośród zgłoszonych kandydatów Samorząd gospodarczy i izby rzemieślnicze

 15. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przyczyny utraty członkostwa w KM RPO WD

 16. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura wprowadzania zmian w składzie KM RPO WD

 17. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wymagania wobec kandydatów na członków KM RPO WD

 18. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Procedura wprowadzania zmiana w składzie KM RPO WD na skutek nieobecności

 19. Rola i funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Koszty organizacyjne • Członkowie Komitetu i ich zastępcy/osoby upoważnione nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu • Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Komitetu pokrywa instytucja delegująca. • Deklaracja uczestnictwa jest jednocześnie oświadczeniem koniecznym do rozliczenia kosztów organizacyjnych posiedzenia Komitetu, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 20. Dziękuję za uwagę Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Zarządzania RPO