Download
wst pny projekt regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005

 2. Czym jest RPO ? • Śląska wersja „Strategii Lizbońskiej”, • Koncepcja modernizacji śląskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE, • Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych, • Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządowi województwaw zakresie programowaniaistymulowania rozwoju regionu, • Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, • Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i regionu.

 3. Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013 zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływają na RPO

 4. Nowa struktura dokumentu • Wstęp • Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa • Spójność RPO z dokumentami strategicznymi • Priorytety i działania • Tabele finansowe • System wdrażania • Analiza • Strategia • Priorytety • System wdrażania • Tabele finansowe

 5. Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

 6. Rozwój to: • Gospodarka: wzrost, zwiększenie zatrudnienia, innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja, • Społeczeństwo: jakość życia, tożsamość kulturowa i integracja, mobilność, • Środowisko: ochrona, • Infrastruktura: jakość, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

 7. Przygotowanie RPO • Zespół Zadaniowy • Konsultanci • badanie ankietowe, • warsztaty strategiczne, • konsultacje społeczne.

 8. Układ RPO 2007-2013Priorytety • Ochrona środowiska i przestrzeń, • Infrastruktura transportowa, • Infrastruktura społeczna, • Gospodarka i innowacje, • Zasoby ludzkie, • Pomoc techniczna.

 9. Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

 10. Priorytet II Infrastruktura transportowa 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych 2.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 2.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

 11. Priorytet III Infrastruktura społeczna 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej 3.1.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia 3.2.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 3.2.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 3.2.3. Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

 12. Priorytet IV Gospodarka i innowacje 4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 4.1.2. Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu 4.2.1. Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury 4.2.2. Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP 4.3.1. Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach 4.3.2. Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP 4.3.3. Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 13. Priorytet V Zasoby ludzkie 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Promocja przedsiębiorczości 5.5. Transfer wiedzy

 14. Środki na realizację RPO Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej. 2 876, 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

 15. Monitoring i ewaluacja RPO • Realizacja programów operacyjnych będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o NPR z dnia 20.04.2004 r. • Punktem odniesienie dla tych procesów będą wskaźniki określone w RPO w dwóch podstawowych sferach: • strategicznej – odnoszące się do celów i priorytetów strategicznych RPO, • europejskiej – odnoszące się do tych samych zagadnień, które uznano za najistotniejsze dla śledzenia postępu realizacji Strategii Lizbońskiej (uzupełnionej o zapisy z Goeteborga).

 16. Harmonogram prac (1)

 17. Harmonogram prac (2)

 18. Konsultacje RPO (1)działania • Przebieg konsultacji reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.01.2005 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 74) w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

 19. Konsultacje RPO (2) działania

 20. Konsultacje RPO (3)działania Konsultacje RPO będą realizowane ponadto poprzez: • spotkania z radnymi, • spotkania z wydziałami merytorycznymi – Zespół Zadaniowy, • opinie ekspertów zewnętrznych – krajowych i zagranicznych, • spotkania z potencjalnymi instytucjami wdrażającymi, • stronę internetową.

 21. Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 rop@silesia-region.pl