barn och elevh lsa i lycksele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barn och elevhälsa i Lycksele PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barn och elevhälsa i Lycksele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Barn och elevhälsa i Lycksele - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Barn och elevhälsa i Lycksele. - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland. 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn i förskolan 828 elever i gymnasieskolan 5 skolor i tätorten 5 byaskolor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Barn och elevhälsa i Lycksele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barn och elevh lsa i lycksele
Christina Bergman

Barn och elevhälsa i Lycksele

- en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund.

lycksele staden i lappland
Lycksele - staden i Lappland
 • 12426 inv
 • 1260 elever i år F-9
 • 27 elever i särskolan
 • 604 barn i förskolan
 • 828 elever i gymnasieskolan
 • 5 skolor i tätorten
 • 5 byaskolor

Christina Bergman

slide3

KULTUR- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011/2012

BARN – ELEVER- FÖRÄLDRAR - MEDARBETARE

 • Rektorer /förskolechefer
 • förskola
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola

KULTUR

MÅLTIDER

KANSLI

 • VERKSAMHETSCHEFER
 • förskola – elevhälsa
 • grundskola – särskola
 • gymnasieskola

FÖRVALTNINGSCHEF

Christina Bergman

utmaningar
Utmaningar
 • Förbättra resultaten
 • Växande förskola
 • Sjunkande elevantal på gymnasiet
 • Organisationsanpassning utifrån nya lagar och förordningar
 • Metoder för utvärdering av elevhälsans arbete
 • Budget i balans

Christina Bergman

fr n dubbla sp r till elevh lsa h lsa l rande trygghet prop 2001 2002 14
Från dubbla spår till elevhälsaHälsa Lärande Trygghet prop 2001:2002:14
 • Att våra barn/elever mår bra, trivs i förskolan/skolan, har goda relationer med barn och vuxna och kan ta till sig kunskaper, reflektera över sitt lärande och känna växandets glädje.
 • Arbetsmiljöfråga för barn/elever och personal

Christina Bergman

barn och elevh lsan i lycksele
Barn och elevhälsan i Lycksele

Mål

Att alla barn och elever når, de sociala

målen och kunskaps målen.

Elevhälsans uppdrag är att utifrån ett

förebyggande och stödjande arbete verka för

att ALLA barn/elever lyckas i sitt lärande.

Christina Bergman

utg ngspunkter
Utgångspunkter
 • Tidiga insatser
 • Nära verksamheten
 • Salutogent förhållningssätt
 • Nära föräldrasamarbete
 • Relationskompetens
 • Elevhälsa – personalhälsa
 • Stöd kopplat mot måluppfyllelse

Christina Bergman

organisation barn och elevh lsa
Organisation barn- och elevhälsa
 • Elevhälsan finns nära den pedagogiska verksamheten
 • Kommunen ett behovsområde
 • Flexibla resurser
 • Basplacering
 • Periodiska insatser

Christina Bergman

slide9
Verksamhetschef

Rektor

 • Kuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Logoped
 • Psykolog
 • Språk- och talpedagoger
 • Specialpedagoger
 • Specialpedagoger
 • Socialpedagog

Rektor har alltid utförandeansvar på sin förskola/skola

Christina Bergman

lokala h lsor det
Lokala hälsorådet
 • Mötesplats för rektor, spec/talpedagog, kurator, skolsköterska och pedagoger, med fokus på samverkan kring barn/elever utifrån olika perspektiv
 • Träffas en gång/vecka
 • Utgör ett brett beslutsunderlag för rektor
 • Rektor ansvarig

Christina Bergman

centrala h lsor det
Centrala hälsorådet
 • Mötesplats för rektorer och elevhälsa där vi lyfter övergripande frågor och belyser aktuella behov inom förskola/skola, i syfte att stödja lärandeprocesser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
 • Träffas en em 2 ggr/termin
 • Verksamhetschef ansvarig

Fokus på uppföljning – samordning - lärande

Christina Bergman

gemensam struktur verktyg som bidrar till barnens elevernas l rande och m luppfyllelse
Gemensam struktur- verktyg som bidrar till barnens/elevernas lärande och måluppfyllelse
 • IUP/skriftliga omdömen
 • Utvecklingssamtal
 • Gruppkonferens
 • PEK - Utredning av stödbehov
 • Åtgärdsprogram
 • Föräldrasamtal
 • Arbetslaget
 • Kollegial handledning
 • Lokala hälsorådet
 • Skolkartläggning
 • Konsultation Bup
 • LSU-gruppen
 • Konsultation Logoped
 • Konsultation Psykolog

Christina Bergman

sammanh llen barn och elevh lsa
Sammanhållen barn– och elevhälsa
 • Politiskt fastställda riktlinjer för Barn- och

elevhälsan.

 • Handlingsplaner:
  • Hot och våld,
  • Övergångar,
  • Språket – dörren till världen förskola - åk9
  • Från oro till anmälan

Christina Bergman

sammanh llen barn och elevh lsa1
Sammanhållen barn- och elevhälsa
 • Centrala hälsoråd
 • Verksamhetsträffar yrkesgrupper 2-3ggr/termin
 • Återkoppling till rektorsträffen
 • Gemensam kompetensutveckling 1gång/år tillsammans med socialtjänsten, habiliteringen och Bup.

Christina Bergman

relationskompetens
Relationskompetens

Utvecklingsarbete i tre delar under 2004 – 2009

 • Relationskompetens
 • Kollegial handledning
 • Professionellt föräldrasamarbete

Helle Jensen Danmark

Christina Bergman

relationskompetens1
Relationskompetens

Christina Bergman

relationskompetens i lycksele
Relationskompetens i Lycksele
 • Ökad kvalitetsutveckling i våra förskolor och skolor.
 • En ny kollegial kultur som bygger på god självinsikt

och tillvaratagande av personliga resurser.

 • Främja den personliga utvecklingen.
 • Utifrån ett medvetet reflekterande förhållningssätt

utveckla det kollegiala samspelet.

 • Höja de olika yrkesgruppernas professionella status.
 • Ökad samverkan med Soc och Bup kring barn som far illa.
 • Professionellt föräldrasamarbete.

Christina Bergman

relationskompetens2
Relationskompetens
 • ”förmågan att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan att därmed frånsäga sig ledarskapet” (Helle Jensen)
 • Yrkespersonlig utveckling
 • Respekt
 • Ödmjukhet
 • Ansvar

Christina Bergman

pilotutbildning
Pilotutbildning
 • Kollegial handledning - 2007
  • 8 dagars utbildning
  • 22 pedagoger förskola/skola
  • Fortsatt handledning till 100 pedagoger på 3 år

Fokus på den handledde som yrkesperson

som är ansvarig för relationen med

barn/elever och föräldrar

Christina Bergman

pilotutbildning1
Pilotutbildning
 • Professionellt föräldrasamarbete - 2008
  • 12 dagars utbildning
  • 22 piloter – förskola/skola socialtjänst och Bup

Fokus på att möta föräldrar på ett

respektfullt och likvärdigt sätt

Christina Bergman

utbildningens inneh ll
Utbildningens innehåll

Fyra moduler

 • Professionell samarbetspartner
 • Det problemorienterade föräldrasamtalet
 • Föräldrasamarbete vid sorg och kris
 • Samarbete med grupper av föräldrar

Christina Bergman

utg ngspunkter1
Utgångspunkter
 • Alla Barn/elevers rätt att lyckas i sitt lärande,

sociala mål- kunskapsmål

 • Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners
 • Om vi inte når fram till föräldrarna är våra

utsikter att nå fram till barnet begränsade

 • Pedagogen är den viktigaste personen för barnet/eleven i förskolan/skolan

Christina Bergman

yrkesprofessionellt perspektiv
Yrkesprofessionellt perspektiv
 • När man har makt i en relation följer ansvaret för relationens kvalitet!

Pedagogen har ansvaret för relationen och samarbetets kvalitet

 • Svår balansgång
 • Processen, hur vi genomför vi samtalet är det vi behöver träna på för att lyckas i samarbetet med föräldrarna
 • Pedagogerna behöver stöd

Christina Bergman

litteratur
Litteratur
 • Studiecirklar i samtliga förskolor/skolor för all personal under läsåret 2009/2010
 • PF-piloter kursledare
 • Föräldramöten

Christina Bergman

har studiecirkelns inneh ll p verkat ditt s tt att f rh lla dig i m tet med f r ldrarna om ja hur
Har studiecirkelns innehåll påverkat ditt sätt att förhålla dig i mötet med föräldrarna. Om ja hur?
 • ”Denna studiecirkel har absolut påverkat mitt tänk, att förhålla sig. Och genom att man tänker, diskuterar så börjar man ju med små steg ändra sitt sätt.”
 • ”Genom att tänka mig in i deras situation. Att tänka mig för hur och varför jag säger olika saker. Att det är viktigt att lyssna! Att inte döma på förhand! Man kan ”ångra” det man sagt genom att ta upp det igen…”
 • ”Man tänker efter på ett annat sätt nu och kan ta boken till hjälp/tips.”

Christina Bergman

finns det n gonting i studiecirkelns inneh ll som du kan anv nda dig av i ditt arbete om ja hur
Finns det någonting i studiecirkelns innehåll som du kan använda dig av i ditt arbete? Om ja hur?

”Det allra mesta har man användning för. T.ex. nu idag, hur formulerar jag mig?”

”Ja, allt! Hur får jag ett professionellt föräldrasamarbete”

”Jag kommer att använda mej av nästan allt innehåll, i varje fall försöka hålla det levande genom att plocka dom bitarna som man i vardagen har användning av.”

”Barn har olika problematik och det vilar på mej att anpassa verksamheten så alla mår så bra som möjligt.”

Christina Bergman

upplever du att du beh ver f rdjupa dig ytterligare i n gon av studiecirkelns delar om ja vad
Upplever du att du behöver fördjupa dig ytterligare i någon av studiecirkelns delar? Om ja vad?
 • ”Tycker ju det här är väldigt intressant och man kan alltid lära sig mer. Skulle gärna med glädje fördjupa mig mer, tycker det här är jätteviktigt”
 • ”Min egen samtalsteknik. Föräldrasamverkan. Hur kan vi skapa forum för, och ett tillåtande klimat så föräldrarna ”bjuds in”.
 • ”Svåra samtal. Kriser och sorg. Kritik och konflikter.”
 • ”Hur jobbar vi med barn som har en diagnos? Hur sprider vi förståelse för dessa mot andra föräldrar?”

Christina Bergman

vriga kommentarer
Övriga kommentarer
 • Mycket bra upplägg. Bra, duktiga handledare.
 • Tusen tack för att ni har velat hålla i detta, ni har varit super! Utan er tror jag aldrig att det här skulle ha blivit så bra som det blev. Tack!
 • Bra att alla vågade och ville dela med sig av egna erfarenheter. Det fanns tid till det.
 • TACK för att ni gjort detta!
 • Mycket bra studiecirkel.
 • Ni är bra!! Tack!
 • Det har varit mycket matnyttigt att ta till sig.
 • Svårt att få ner allt man tänker i ord, men det har varit en intressant och lärorik cirkel.
 • Mycket trevliga ”lärare”.
 • Bra och tydliga ledare

Christina Bergman

f r ldrarnas r ster
Föräldrarnas röster
 • Att läraren är insatt och engagerad i mitt barn
 • Mötas som jämlikar
 • Öppen dialog
 • Ömsesidig respekt
 • Vi vill veta…kontakta oss

Christina Bergman

processorienterat ledarskap 2008
Processorienterat ledarskap2008
 • 6 dagars utbildning
 • Rektorer från skola/förskola samt chefer från socialtjänst och Bup

Om kärnkompetenser i ledarskap och ansvar

för den konstruktiva grupprocessen

Christina Bergman

slide31

Professionellt föräldrasamarbete 2009

 • 5 dagars utbildning
 • för barn- och elevhälsan, Socialtjänsten och Bup 37 deltagare

Viktiga bärare av relationskompetens –

stöd i utvecklingsprocessen i alla

verksamheter

Christina Bergman

h lsa och l rande hand i hand
Hälsa och lärande -hand i hand

- en gemensam information om resurser för barns och ungdomars hälsa i Lycksele

Christina Bergman

utmaning
Utmaning

Att förvalta och utveckla den kompetens som finns i vår verksamhet!

Christina Bergman

fortsatt arbete
Fortsatt arbete
 • Föräldrasamverkan
 • Åtgärdsprogram
 • Resultat av våra insatser – uppföljing
 • Dokumentation PMO – elevakt
 • SALUT
 • Gör vi rätt saker?
  • ger vi rätt stöd, till rätt elev, vid rätt tidpunkt.

Christina Bergman

f rv ntansdokument
Förväntansdokument
 • Det här kan du som förälder förvänta dig av oss personal….
 • Våra förväntningar på dig som förälder
 • Våra förväntningar på barnen……
 • Föräldrarnas förväntningar på personalen….

Christina Bergman

f rv ntningar p rektor f rskolechef
Förväntningar på rektor/förskolechef
 • Som pedagogisk ledare ta ett övergripande ansvar för att verksamheterna når de nationella målen
 • Aktivt arbeta för verksamhetsutveckling
 • Hög förtrogenhet med det dagliga arbetet inom sina verksamhetsområden
 • Genomföra regelbundna verksamhetsbesök
 • Noggrann uppföljning och analys av verksamhetens mål och resultat
 • Som god förebild verka för en hög relationskompetens i organisationen

Christina Bergman

prioriterade omr den barn och elevh lsan i lycksele l s ret 2011 2012
Prioriterade områden Barn- och elevhälsan i Lycksele läsåret 2011/2012
 • Relationskompetens
  • Föräldraenkät
  • Elevenkät
  • Hälsosamtal
 • Frånvarande elever
 • Trygghet och studiero
 • Resultatuppföljning av stödinsatser
  • Åp utvärdering
 • Förbättrad måluppfyllelse kvarstår som ett förbättringsområde.

Dessa områden ska följas upp under året och tas

med i kvalitetsredovisningen.

Christina Bergman

p g ende utmaningar
Pågående utmaningar
 • Relationen mellan lärare och elev, lärare och föräldrar
 • Utveckla en samtalskultur som är inriktad på att beskriva och analysera problem /dilemman - undvika att kategorisera och klassificera direkt.
 • Utveckla en kritisk attityd till den information som presenteras -konstruktiv kritisk inställning
 • Kunskapsbildning – referenser till litteratur, utvecklingsarbeten, andra skolors erfarenheter
 • De olika professionernas förståelse av situationen måste komma fram tydligare
 • Motverka den starka tendensen som finns att förlägga problemen inuti barnen – belysa lärarens undervisning 
 • Dokumentation
     • Att platsa i en skola för alla. Säljö

Christina Bergman