Nous Mitjans - Lev Manovich - PowerPoint PPT Presentation

mahelbcn
nous mitjans segons lev manovich l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nous Mitjans - Lev Manovich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nous Mitjans - Lev Manovich

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Nous Mitjans - Lev Manovich
417 Views
Download Presentation

Nous Mitjans - Lev Manovich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Nousmitjans” segonsLevManovich

  2. “Nousmitjans” segonsLevManovich Els mitjans són el mateixos de sempre

  3. “Nousmitjans” segonsLevManovich Què canvia? Les noves tècniques que ofereix el software i les noves tecnologies per treballar i reproduir els mitjans aporten una quantitat d’innovacions tan extensa com la imaginació.

  4. “Nousmitjans” segonsLevManovich “Nous mitjans” Els seus principis segons Manovich són els seguents

  5. “Nousmitjans” segonsLevManovich Representació Numérica Poden ser manipulats amb operacions algorítmiques per tractar-los segons les nostres necessitats.

  6. “Nousmitjans” segonsLevManovich Modularitat Podem dividir el mitjans i convinar-los per facilitar la edició i a la escala que ens interessi.

  7. “Nousmitjans” segonsLevManovich Automatització Els dos principis anteriors permeten aplicar processos automàtics per tal de crear, modificar o accedir als mitjans.

  8. “Nousmitjans” segonsLevManovich L’exemple podria ser la llista “lo més vist” del youtube. Els videos mes reproduits.

  9. “Nousmitjans” segonsLevManovich Variabilitat Els medis poden ser modificats per ajustar-se mes a les necessitats puntuals Escala Emmagatzematge (Base de dades) Separar el contingut de la interfície Presentar el medi segons les característiques de l’equip que el reprodueix

  10. “Nousmitjans” segonsLevManovich Transcodificació Els nous mitjans estan formats per dos llenguatges: El llenguatge informàtic que el composa, iel llenguatge cultural. Amb les interfícies podem usar el llenguatge de l’ordinador per crear mitjans en llenguatges que podem interpretar els humans com imatges, pel·lícules, etc...