els nous mitjans de comunicació (pac1) - PowerPoint PPT Presentation

tonibr
el lenguaje de los nuevos medios de comunicaci n l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
els nous mitjans de comunicació (pac1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
els nous mitjans de comunicació (pac1)

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
els nous mitjans de comunicació (pac1)
881 Views
Download Presentation

els nous mitjans de comunicació (pac1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL LENGUAJE DE LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Què son els nous mitjans segons Manovich Lev Manovich Antoni Bolet i Ruiz Fonaments i Evolució de la Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya

 2. Quèson elsnousmitjans? • La traducció de tots els mitjans actuals en dades numèriques a les quals s’accedeix mitjançant l’ordinador, originen els nous mitjans: gràfics, imatges en moviment, sons, formes, espais i textos, que s’han tornat computables. Els nous mitjans poden entendre’s a partir de 5 principis: 1 2 Representació numèrica Modularitat 3 4 5 Automatització Variabilitat Transcodificació Aquests tres principis depenen dels dos primers

 3. 1- Representaciónumèrica Tots els objectes dels nous mitjans es composen d’un codi digital o numèric. • Poden ser descrits en termes matemàtics. • Poden estar sotmesos a una manipulació algorítmica. Els nous mitjans es tornen programables. • DIGITALITZACIÓ Presa de mostres de les dades Quantificació

 4. Exemples de Representaciónumèrica EL SOFTWARE Programes com el Photoshop, mitjançant eines com els balanços de color, els nivells, els filtres, etc., que no son més que l’aplicació d’algoritmes matemàtics que permeten variar la imatge respecte la original. El fet que aquesta aplicació algorítmica funcioni, es basa en que l’objecte digital, és en realitat un objecte numèric.

 5. 2- Modularitat “estructura fractal dels nous medis” Els elements mediàticsson representats com a col·leccions de mostres discretes i s’agrupen en objectes amb identitat pròpia en objectes a major escala, creant-ne de nous per separat, sense perdre la seva identitat. • ELEMENTS MEDIÀTICS • MOSTRES DISCRETES Imatges, sons, formes o comportaments Píxels, polígons, vòxels, caràcters o scripts

 6. Exemples de Modularitat La World Wide Web: en el seu conjunt, és completament modular. Es composa d’un gran nombre de pàgines web amb els seus elements mediàtics, als quals hi podem accedir per separat. Com a exemple tenim enciclopèdies a la xarxa com la Wikipedia.

 7. 3- Automatització Sorgeix de la codificació numèrica dels mitjans i del modulatge dels seus objectes (primera conseqüència dels dos primers principis). Operacions per a creacions, modificacions, manipulacions o accés als nous medis, poden automatitzar-se. • AUTOMATITZACIÓ • DE BAIX NIVELL • AUTOMATITZACIÓ • D’ALT NIVELL • AUTOMATITZACIÓ • D’ACCÈS A L’INFORMACIÓ Objectes 3D Intel·ligència artificial Indexació de documents Autocorreció Word Generador de noveles Cerca d’imatges semblants Plantilles Web Simulació conversa humana Filtres de cerca

 8. Exemplesd’Automatització Hi ha Software que disposa d’accions per modificar arxius que son executades de manera automàtica, com el Photoshop, quan li apliquem un contrast automàtic a una imatge. Hi ha jocs, siguin esportius o d’estratègia, que depenent de les nostres accions, els seus personatges poden prendre automàticament les seves decisions, com en els Sims. • AUTOMATITZACIÓ • DE BAIX NIVELL • AUTOMATITZACIÓ • D’ALT NIVELL

 9. 4- Variabilitat Segona conseqüència dels dos primers principis dels nous mitjans. Un objecte dels nous mitjans, no es alguna cosa que s’ha fixat algun cop i per sempre, sinó que es troba en un procés de contínues variacions, existint-hi una infinitat de versions. Base de dades mediàtica Separació de la forma del contingut • CASOS PARTICULARS La informació de l’usuari personalitza la composició del mitjà Interactivitat de tipus arbori o jeràrquic Navegació Hipermèdia Actualitzacions periòdiques del contingut Escalabilitat, objecte en diferents mides

 10. Exemples de Variabilitat L’escriptori de Windows: podem canviar la seva aparença o podem crear-ne de noves. També regularment surten noves versions i actualitzacions.

 11. 5- Transcodificació Darrera conseqüència dels dos primers principis dels nous mitjans, i el principi de la informatització dels mitjans més important segons Manovich. Transcodificar és convertir alguna cosa a un altre format. La informatització converteix els mitjans en dades d’ordinador que presenten una estructura que té sentit per nosaltres. • CAPA CULTURAL • CAPA INFORMÀTICA • NOVA CULTURA DE L’ORDINADOR Enciclopèdia i conte Procés i paquet Història i trama Classificació i concordança Composició i punt de vista Funció i variable Mimesi i catarsi Comèdia i tragèdia Llenguatge informàtic i estructura de dades

 12. Exemples de Transcodificació Llenguatges informàtics: HTML, SQL, ActionScript, ... La informació introduïda a l’ordinador és codificada i traduïda a un format més comprensible per l’usuari.

 13. El que no son elsnousmitjans 1 2 Els nous mitjans son mitjans analògics que han sofert un procés de digitalització. Tots els suports digitals, poden estar en una sola màquina, la qual actua com a dispositiu de presentació multimèdia. Els nous mitjans permeten un accés aleatori a les dades. La digitalització comporta una pèrdua d’informació. Els nous mitjans poden copiar-se de manera il·limitada sense pèrdua de qualitat. Els nous mitjans son interactius. 3 4 5 6

 14. Antoni Bolet i Ruiz Fonaments i Evolució de la Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya