Els nous mitjans - PowerPoint PPT Presentation

povedar
els nous mitjans l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els nous mitjans PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els nous mitjans

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Els nous mitjans
381 Views
Download Presentation

Els nous mitjans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELS NOUS MITJANS Rubén Poveda Manzano

  2. Què son elsnousmitjans? • S’acostuma a relacionar el concepte de nou mitjà amb aquells mitjans que es distribueixen i exhibeixen en un ordinador. • Però realment, el conjunt dels nous mitjans és més ampli, ja que l’ús de l’ordinador es troba present en altres àmbits, com: • Producció • Distribució • Comunicació • El nous mitjans estan suposant una revolució més profunda que l’aparició de la impremta o la fotografia en el seu dia.

  3. Com van esdevenir nous els mitjans Els nous mitjans son fruit de la convergència de dos línies d’evolució tecnològica.

  4. Els principis dels nous mitjans Primer principi: REPRESENTACIÓ NUMÈRICA • Un objecte dels nous mitjans: • Pot ser descrit en termes numèrics • Exemple: Una imatge pot ser descrita per una funció matemàtica • Pot ser sotmès a una manipulació algorítmica • Exemple: Es pot millorar el contrast d’una imatge mitjançant un algorisme • S’origina de forma numèrica al crear-se en l’ordinador • Exemple: Al crear un document de text directament en Word, aquest és generat com un conjunt de dígits • Si prové d’un antic mitjà, vol dir que s’ha digitalitzat • Exemple: Escanejar una foto analògica suposa el pas de les dades contínues a una representació numèrica

  5. Els principis dels nous mitjans Segon principi: MODULARITAT • Un objecte dels nous mitjans: • És una sèrie de mostres discretes amb idèntitats pròpies • Exemple: El píxel, el polígon o el caràcter son elements amb identitat pròpia dels quals pot estar format un objecte • Es pot combinar amb un altre sense perdre la seva identitat • Exemple: Un full de càlcul insertat en un document de text, manté la seva independència i és possible modificar-lo en el programa amb el que es va crear. • Ofereix la possibilitat d’accedir, modificar, substituir i eliminar els seus components sense afectar a la seva estructura global • Exemple: Podem eliminar una imatge insertada en una pàgina web, o fins i tot sustituir-la per una altre sense modificar l’estructura de la pàgina.

  6. Els principis dels nous mitjans Tercer principi: AUTOMATITZACIÓ • Un objecte dels nous mitjans: • Permet l’automatització de moltes de les operacions que intervenen en la seva creació, manipulació i accés. • Aquesta automatització pot ser: • De baix nivell: • Tasques bàsiques • Es poden trobar a molts programes bàsics • Exemple: L’eliminació automàtica de soroll que es fa al obtenir una fotografia digital • D’alt nivell: • Tasques que requereixen d’intel·ligència artificial • Actualment en fase d’estudi, només disponible en programes específics • Exemple: El sistema de comportament dels personatges de videojocs

  7. Els principis dels nous mitjans Quart principi: VARIABILITAT • Un objecte dels nous mitjans: • Pot existir en infinites versions, ja que es poden variar els seus components • Casos particulars d’aquest principi: • 1) Es guarden en una base de dades que permet la generació d’objectes d’usuari final • 2) Es possible separar-li el nivell de contingut de la interfície • 3) Es pot fer servir la informació de l’usuari per tal d’adequar-ne la composició • 4) Pot fer ús de l’estrucutura d’arbre, a la qual l’usuari pot accedir i manipular • 5) Fent ús de l’hipermedia, amb els hipervincles els components es mantenen independents de l’estructura • 6) Pot tenir actualitzacions periòdiques, amb més o menys freqüencia • 7) Ofereixen escalabilitat, permetent-los crear versions diferents a molts nivells distints. • Exemple: Una pàgina web que ofereixi informació bursàtil varia constantment. El seu contingut s’actualitza constantment, oferint noves versions d’ell mateix a cada moment. L’estructura no varia, però al variar els seus components (informació dels valors), la versió de l’objecte canvia.

  8. Els principis dels nous mitjans • Exemple: En una pel·lícula guardada en un ordinador, la capa cultural és la pel·lícula en sí, i la capa informàtica és la forma en la que esta emmagatzemada en l’ordinador. Cinquè principi: TRANSCODIFICACIÓ • Un objecte dels nous mitjans: • Consta de dues capes que tenen influència mútua:

  9. El que no son els nous mitjans • Diferències entre nous i antics mitjans: • Els nous mitjans son mitjans analògics convertits a una representació visual. Els mitjans analògics son continus i els nous son discrets. • Tot element digital té el mateix codi. Això permet que una sola màquina (l’ordinador) sigui dispositiu de presentació multimèdia. • Els nous mitjans permeten accés aleatori. Els antics mitjans només permetíen accés secuencial. • La digitalització comporta una pèrdua de l’informació, donada la naturalesa discreta del món digital. • La copia d’un objecte dels nous mitjans no implica una pèrdua de qualitat. En els nous mitjans es produiacerta degradació. • Els nous mitjans poden ser interactius, podent participar com a coautor de l’objecte.