PAC1 - Llenguatge dels nous mitjans - PowerPoint PPT Presentation

bigdoor
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAC1 - Llenguatge dels nous mitjans PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAC1 - Llenguatge dels nous mitjans

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
PAC1 - Llenguatge dels nous mitjans
502 Views
Download Presentation

PAC1 - Llenguatge dels nous mitjans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Què són els nous mitjans? Lev ManovichEl llenguatge dels nousmitjans de comunicació Víctor Roca Escoda

 2. Què són els nous mitjans? És difícil diferenciar-los dels antics, és per això que Manovich decideix definir-los enumerant cinc principis que compleixen majoritàriament: Representació numèrica Modularitat Automatització Variabilitat Transcodificació Vegem-los més en detall...

 3. Representació numèrica Tots els objectes dels nous mitjans estan compostos de codi digital, de manera que amb un algorisme matemàtic se’ls pot alterar a conveniència de l’autor. Això és possible perquè són discrets, estan formats per unitats bàsiques indivisibles. Exemple: una imatge és un conjunt de píxels ordenats en una matriu.

 4. Representació numèrica

 5. Modularitat Un objecte dels nous mitjans pot estar format per diferents mòduls integrats per unitats discretes diferents. Exemple: una pàgina web pot contenir gràfics, imatges en moviment, text, etc.

 6. Modularitat

 7. Automatització Automatització de baix nivell Gràcies als principis de representació numèrica i modularitat, podem realitzar de forma automàtica processos de creació i edició. Automatització d'alt nivell Simulació d'intel·ligència artificial de l'ordinador. Automatització de l'accés Capacitat d’obtenir informació de forma eficient, a través de criteris de cerca. Exemple: degut a l'automatització de l'accés sovint és més fàcil trobar un gràfic que ens interessa abans que crear-lo nosaltres mateixos.

 8. Automatització

 9. Variabilitat Una altra conseqüència dels anteriors principis és que se'ns permet variar la informació a oferir a l'usuari de forma personalitzada, segons el nostre criteri o els seus requisits. Exemple: gràcies a la escalabilitat podem representar el mateix objecte en diferents mides i formes.

 10. Variabilitat

 11. Transcodificació La “capa informàtica” i la “capa cultural” dels nous mitjans s'influeixen mútuament fins a l'extrem de formar una composició que dóna lloc a una nova cultura de l'ordinador. Exemple: les bases de dades, que consistien en una eina informàtica per organitzar i accedir a dades, s’han convertit en un objecte mediàtic.

 12. Transcodificació