1 / 7

Kapittel H

Salter. Salter kan v

liam
Download Presentation

Kapittel H

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kapittel H Salter, bufferlsninger og titrerkurver

  3. Salter med anioner som er korresponderende baser til sterke syrer er nytrale. Salter med anioner som er korresponderende baser til svake syrer er basiske.

  4. Oksider Sure oksider er oksider som lses i vann og danner en syre eller som lses i sterke baser. Disse er for det meste ikke-metalloksider (SO3, NO2, CO2). Basiske oksider er oksider som lses i vann og danner en base eller som lses i sterke syrer. Disse er for det meste metalloksider (CaO, Na2O, CuO).

  5. En titrerkurve sier oss hvordan pH varierer nr en syre og en base reagerer. Titrerkurven er alltid svrt bratt ved ekvivalenspunktet.

  6. Syre-baseindikatorer En syre-baseindikator er en svak organisk syre der syra og den korresponderende basen har ulik farge. En indikator behver ikke sl om ved pH = 7.

  7. Bufferlsninger En bufferlsning er en blanding av en svak syre og den korresponderende basen. En buffer har flgende to egenskaper: 1) pH endres lite nr vi tilsetter moderate mengder sterk syre eller base. 2) pH endres ikke nr vi tilsetter moderate mengder med vann.

More Related