1 / 38

Kapittel 12

Kapittel 12. Monopolistisk konkurranse og oligopol. Emner i kapittel 12. Monopolistisk konkurranse Oligopol Priskonkurranse Fangens dilemma. Monopolistisk konkurranse. Svært vanlig markedsform som er karakterisert ved: 1) Mange bedrifter 2) Fri adgang og avgang

peony
Download Presentation

Kapittel 12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol

 2. Emner i kapittel 12 • Monopolistisk konkurranse • Oligopol • Priskonkurranse • Fangens dilemma Kapittel 12

 3. Monopolistisk konkurranse • Svært vanlig markedsform som er karakterisert ved: 1) Mange bedrifter 2) Fri adgang og avgang 3) Differensierte produkter Kapittel 12

 4. Monopolistisk konkurranse • Graden av monopolmakt avhenger av hvor differensiert produktet er. • Eksempler • Tannpasta • Såpe • Klær • Dagligvarer Kapittel 12

 5. MC MC AC AC PSR PLR DSR DLR MRSR MRLR QSR QLR Likevekt på kort og lang sikt Pris Pris Kort sikt Lang sikt Kvantum Kvantum

 6. Velferdstap MC AC MC AC P PC D = MR DLR MRLR QC QMC Sammenligning med frikonkurranse Monopolistisk konkurranse Frikonkurranse Pris Pris Kvantum Kvantum

 7. Oligopol • Markedsformen kan karakteriseres ved • Lite antall bedrifter • Produktet kan være differensiert eller udiffererensiert • Det er adgangsbegrensninger Kapittel 12

 8. Oligopol - eksempler • Eksempler: • Biler • Stål • Aluminum • Bensin • Elektrisk utstyr • Datamaskiner Kapittel 12

 9. Oligopol • Likevekt i oligopolmarked: • Ved frikonkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse trenger man ikke ta hensyn til andres reaksjoner ved fastsettelse av pris og kvantum. • Ved oligopol må produsentene hele tiden ta hensyn til hvordan andre produsenter vil reagere Kapittel 12

 10. John F Nash – nobelpris 1994 Kapittel 12

 11. Oligopol • Nash likevekt • Hver produsent gjør så godt man kan avhengig av hva konkurrentene gjør • Ulike oligopolmodeller: • Cournot modellen • Bertrand modellen • Stackelberg modellen Kapittel 12

 12. Oligopol – Cournot modellen • Cournot – modellen (kvantum) • Duopol • To produsenter konkurrerer med hverandre • Homogent gode • Den ene bedriften tar den andres produksjon for gitt Kapittel 12

 13. Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 ikke vil tilby noenting, blir etterspørselskurven D1(0) lik markedets etterspørselskurve D1(0) Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 50 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 50 enh Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 75 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 75 enh MR1(0) D1(75) MR1(75) MC1 MR1(50) D1(50) 12.5 25 50 Bedrift 1s tilbud P1 Hva vil bedrift 1 tilby hvis bedrift 2 produserer 100 enh? Q1 Kapittel 12

 14. Bedrift 1s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 2 vil tilby Bedrift 2s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 1 vil tilby. Bedrift 2s reaksjons- kurve Q2*(Q1) Ved Cournot likevekt, vil hver bedrift korrekt anslå hvor mye konkurrenten vil produsere og derfor maksimere egen profitt. x Cournot Equilibrium x Bedrift 1s reaksjons- kurve Q*1(Q2) x x Reaksjonskurver og Cournot likevekt Q1 100 75 50 25 Q2 25 50 75 100 Kapittel 12

 15. Oligopol - eksempel Lineær etterspørselskurve • Markedets etterspørsel er P = 30 – Q, hvor Q = Q1 + Q2 • Antar at MC1 = MC2 = 0 Kapittel 12

 16. Oligopol Lineær etterspørselskurve • Bedrift 1s reaksjonskurve Kapittel 12

 17. Oligopol Lineær etterspørselskurve Kapittel 12

 18. Oligopol Lineær etterspørselskurve Kapittel 12

 19. 30 Bedrift 2s reaksjonskurve Cournot likevekt 15 10 Bedrift 1s Reaksjonskurve 10 15 30 Duopol eksempel Q1 Etterspørselen er P = 30 - Q og MC = 0 for begge Q2 Kapittel 12

 20. Oligopol Profittmaksimering med samarbeid Kapittel 12

 21. Oligopol Profittmaksimering med samarbeid • Kontraktkurven • Q1 + Q2 = 15 • Viser alle kombinasjoner av Q1 og Q2 som makimierer total profitt • Q1 = Q2 = 7,5 • Mindre produksjon og høyere pris enn ved Cournot likevekt Kapittel 12

 22. bedrift 2s reaksjonskurve Sett fra bedriftens side, ermonopol best, fulgt av Cournot og sist frikonkurranse Likevekt ved konkurranse (P = MC; Profit = 0) 15 Cournot likevekt Likevekt ved samarbeid 10 7.5 Bedrift 1s reaksjonskurve Sam-arbeid 7.5 10 15 Duopol eksempel Q1 30 Q2 30 Kapittel 12

 23. Stackelberg modellen – tidlig ute • En bedrift kan bestemme produksjon først • MC = 0 • Markedets etterspørsel erP = 30 – Q, hvor Q = total produksjon • Bedrift 1 bestemmer først egen produksjon, og bedrift 2 bestemmer så sin egen Kapittel 12

 24. Stackelberg modellen – tidlig ute • Bedrift 1 • Må ta hensyn til reaksjonen til bedrift 2 • Bedrift 2 • Tar bedrift 1s produksjon som gitt og produksjon bestemmes med reaksjonskurven: Q2 = 15 - 1/2Q1 Kapittel 12

 25. Stackelberg modellen – tidlig ute • Bedrift 1 • Bestemmer Q1slik at: Kapittel 12

 26. Stackelberg modellen – tidlig ute • Setter inn reaksjonskurven: Kapittel 12

 27. Priskonkurranse • Bertrand modellen tar for seg bedrifter som konkurrerer på pris, og ikke kvantum, som i Cournot • Kan ta for seg både homogene og differensierte produkter Kapittel 12

 28. Priskonkurranse Bertrand modellen • Homogenous good • Markedsetterspørsel er P = 30 - Q hvor Q = Q1 + Q2 • MC = 3 for begge (MC1 = MC2 = 3) • Hva blir løsningen hvis vi antar at bedriftene konkurrerer på kvantum, og ikke pris (Cournot)? • Hva blir markedsløsningen hvis produktet er homogent og bedriftene ikke samarbeider? Kapittel 12

 29. Priskonkurranse Differensierte produkter • Anta at vi har følgende • Duopol • FC = 20 • VC = 0 Kapittel 12

 30. Priskonkurranse Differensierte produkter • Bedrift 1 og 2s etterspørselskurver • Q1= 12 - 2P1 + P2 • Q2 = 12 - 2P2 + P1 • P1 og P2 er prisene til bedrift 1 og 2, og Q1 og Q2 er kvantumet de selger Kapittel 12

 31. Priskonkurranse Differensierte produkter • Prisene bestemmes samtidig: Kapittel 12

 32. Priskonkurranse Differensierte produkter • Bedrift 1: Hvis P2er gitt: Kapittel 12

 33. Bedrift 2s reaksjonskurve Likevekt med samarbeid 6 4 Bedrift 1s reaksjonskurve Nash likevekt 4 6 Nash likevekt P1 P2 Kapittel 12

 34. Fangens dilemma – ikke stol på noen • Mulige utfall: Kapittel 12

 35. 12, 12 20, 4 4, 20 16, 16 Payoff matrise – fangens dilemma Bedrift 2 Tar p = 4 Tar p = 6 Tar p = 4 Bedrift 1 Tar p = 6 Kapittel 12

 36. -5, -5 -1, -10 -10, -1 -2, -2 Payoff matrise – fangens dilemma Fange B Tilstå Ikke tilstå Tilstå Fange A Hvorfor velger du å tilstå ? Ikke tilstå Kapittel 12

 37. Hvis en produsent øker prisene slår de andre ikke følge, og etterspørselen er elastisk Hvis en produsent senker prisene slår de andre følge, og etterspørselen blir uelastisk D MR Knekket etterspørselskurve Pris Kvantum Kapittel 12

 38. Så lenge MC er i den vertikale delen av MR kurven, blir pris og kvantum konstant MC’ P* MC D Q* Knekket etterspørselskurve Pris Kvantum Kapittel 12 MR

More Related