1 / 69

Kapittel 1

Kapittel 1. Dei største oljeprodusentane og eksportørane i 2005 (inkl. NGL og kondensat). Kjelde: Petroleum Economics Ltd. Makroøkonomiske indikatorar for petroleumssektoren. Kjelde: Statistics Norway, Ministry of Finance. Storleiken på pensjonsfondet per 31.12.2005 og som del av BNP.

saki
Download Presentation

Kapittel 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kapittel 1

 2. Dei største oljeprodusentane og eksportørane i 2005 (inkl. NGL og kondensat) Kjelde: Petroleum Economics Ltd.

 3. Makroøkonomiske indikatorar for petroleumssektoren Kjelde: Statistics Norway, Ministry of Finance

 4. Storleiken på pensjonsfondet per 31.12.2005 og som del av BNP Kjelde: Statsrekneskapen, Statistisk sentralbyrå

 5. Produksjonsprognose Kjelde: OD/OED

 6. Historiske investeringar og prognose for framtidige investeringar (investeringar i leiting er ikkje inkludert) Kjelde: OD/OED

 7. Kapittel 2

 8. Statleg organisering av petroleumsverksemda

 9. Kapittel 3

 10. Igangsette leitebrønnar på den norske kontinentalsokkelen 1966-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

 11. Uoppdaga ressursar Kjelde: Oljedirektoratet

 12. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysingNordsjøen 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 13. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysingNorskehavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 14. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysing Barentshavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 15. Norsk og russisk del av Barentshavet Kjelde: Oljedirektoratet

 16. Prekvalifiserte/nye selskap sidan 2000(per 1. kvartal 2006) Kjelde: Olje- og energidepartementet

 17. Leitekostnadar i utvinningsløyve tildelt i NST og TFO etter storleiken på selskapa Kjelde: Oljedirektoratet

 18. Kapittel 4

 19. Brutto reservetilvekst for olje 1981-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

 20. Ressursfordeling – felt i produksjon Kjelde: Oljedirektoratet

 21. Produksjonsutvikling for felta Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula Kjelde: Oljedirektoratet

 22. Levetida for nokre felt Kjelde: Oljedirektoratet

 23. Fiberkabelnettet på norsk kontinentalsokkel Kjelde: Oljedirektoratet

 24. Kapittel 5

 25. Gassrørleidningar Kjelde: Oljedirektoratet

 26. Historisk og venta norsk gasstransport Kjelde: OD/OED

 27. Sal av NGL/kondensat 2005, fordelt på første mottakarland. Totalt 22.7 mill. Sm3 oe Kjelde: Oljedirektoratet

 28. Eksport av naturgass 2005 Totalt 82.5 mrd. Sm3 Kjelde: Oljedirektoratet

 29. Kapittel 7

 30. Interaktivt kart over norske olje- og gassklynger Kjelde: www.intsok.no

 31. Olje- og energidepartementet si involvering i petroleumsforskinga Kjelde: OED

 32. OG21 sitt teknologikart for verdiskaping på norsk kontinentalsokkel Kjelde: OG21

 33. Kapittel 8

 34. Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

 35. Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda 2005 Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

 36. Utrekning av petroleumsskatt Kjelde: OED

 37. Kapittel 9

 38. Kjelder til norske utslepp av CO22004 Kjelde: Statistisk sentralbyrå

 39. CO2–utslepp frå petroleumsverksemda 2004,fordelt på kjelder Kjelde: OD

 40. Utslepp av avgiftspliktig CO2per produsert eining Kjelde: OD

 41. Utslepp av CO2 frå norsk petroleumssektor Kjelde: OED/OD

 42. Fakla gass per produsert eining i Danmark, Storbritannia og Noreg, 1994-2003 Kjelde: OD

 43. Kjelder til NOx utslepp i Noreg, 2004 Kjelde: Statistics Norway

 44. NOx-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

 45. Utslepp av NOx frå petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

 46. Kjeldes of Norwegian emissions of nmVOC, 2004 Kjelde: Statistics Norway

 47. Kjelder til norske nmVOC-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

 48. Utslepp av nmVOC fra petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

 49. Utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd fordelt på kjelder, 2004 Kjelde: EnvironmentWeb

 50. Totale utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd Kjelde: EnvironmentWeb

More Related