1 / 25

Kapittel 18

Kapittel 18. Eksterne virkninger og offentlige goder. Emner i kapittel 18. Eksterne virkninger Hvordan korrigere markedssvikt Eksterne virkninger og eiendomsrett Offentlige goder. Eksterne virkninger. Negative Hva en part gjør påfører en annen part kostnader Positive

luther
Download Presentation

Kapittel 18

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder

 2. Emner i kapittel 18 • Eksterne virkninger • Hvordan korrigere markedssvikt • Eksterne virkninger og eiendomsrett • Offentlige goder Chapter 18

 3. Eksterne virkninger • Negative • Hva en part gjør påfører en annen part kostnader • Positive • Hva en part gjør påfører en annen part gevinst eller nytte Chapter 18

 4. Eksterne virkninger - negative • Et stålverk forurenser en elv - som for eksempel er til skade for fiskere • MEC - Marginal External Cost - er den kostnad som påføres andre • MSC - Marginal Social Cost - er privat kostnad (MC) + MEC Chapter 18

 5. Forskjellen ermarginal ekstern kostnad MEC. Profitt maks er ved q1 mens effektiv produksjon er q*. Når vi har negativ ekstern virkning, er MSC høyere enn MC MSC MSCI MC S = MCI Tilbud fra næringen er Q1mens effektiv prod er Q*. Sosial kostnad fra negativ ekstern virkning P* P1 P1 MECI MEC D q* q1 Q* Q1 Negativ ekstern virkning Price Pris Næringens tilbud Bedriftens prod

 6. Når vi har positive eksterne virkninger er MSB høyere enn D. MSB En boligeier reparerer q1 mens effektivt nivå q* er høyere. Prisen P1 er for høy. D P1 MC P* MEB q1 q* Positiv ekstern virkning Verdi Reparasjon Chapter 18

 7. Hvordan korrigere markedssvikt? • Vi antar at den eksterne virkningen er forurensning. Produksjonen må reduseres. Det kan skje ved • Miljøstandard • Avgift på ustlipp • Kvoter • Teknologisk utvikling Chapter 18

 8. MSC Ved Eo er MCA høyere enn MSC Ved E1 er MSC større enn MCA. Effektivt utslippsnivå er 12 (E*) hvor MCA = MSC. MCA E0 E1 E* Effektivt utslippsnivå Kr pr enhetutslipp 6 Hvorfor er dette mereffektivt enn null utslipp? 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Utslipp Chapter 18

 9. MSC Standard Avgift 3 MCA E* 12 Avgift på utslipp Kr pr enhetutslipp Utslipp Chapter 18

 10. MSC avgift 3 MCA Total avgift Total rensekostnad E* 12 Avgift Kr pr enhetutslipp Level of Emissions Chapter 18

 11. Det er ikke effektivt å labegge slippe ut 7 fordi MCA2 < MCA1. MCA1 MCA2 Med en avgift på 3 vil utslippfra bedrift 1 falle fra 14 til 8. Bedrift 2 reduserer fra 14 til 6. MCA1 = MCA2: effektiv løsning 3.75 Bedrift 1’s økning i rensekostnad 2.50 Bedrift 2’s reduserte rensekostnader Hvorfor avgift? Avgift pr enhetutslipp 6 Kostnadsminimum gir 6 for firma 1 og 8 for firma 2 og MCA1= MCA2 = 3. 5 4 3 2 1 Utslipp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chapter 18

 12. Basert på ufullstendiginformasjon er avgift 7. (12.5% reduksjon). Utslipp øker til 11. C MSC ABC er økningen i sosial kostnad minus reduksjonen i rensekostnad E A D B Basert på ufullstendig informasjon blir standard 9 (12.5% reduksjon). ADE < ABC MCA Miljøstandard kan være bra Avgift 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Utslipp Chapter 18

 13. Korreksjon av markedssvikt • Oppsummering - avgift eller standard • Miljøstandard er å foretrekke når MSC er bratt og MCA er flat. • Standarder kan gi mer sikkerhet dersom man ikke har fullstendig informasjon Chapter 18

 14. Eksterne virkninger og eiendomsrett • Eiendomsrett regulerer hva man kan og ikke kan gjøre med sin eiendom. • Har fiskerne rett til forurensningsfri elv eller har bedriftene lov til å forurense? • Hvis bedriften eier både produksjonsanlegg og elva blir de sosiale kostnadene internaliserte • Hvis ikke forhandlingskostnadene er for store, kan partene på egen hånd komme fram til en effektiv løsning uansett hvordan eiendomsretten er definert Chapter 18

 15. Profitt ved ulike utslipp (pr. dag) Ikke filter, ikke renseanlegg 500 100 600 Filter, ikke renseanlegg 300 500 800 Ikke filter, med renseanlegg 500 200 700 Filter og renseanlegg 300 300 600 Bedrift Fiskernes Total Profitt Profitt Profitt Chapter 18

 16. Eksterne virkninger og eiendomsrett • Anta at • Fabrikken betaler for filter • Fiskerne betaler for renseanlegg • Effektiv løsning • Kjøp filter og ikke bygg renseanlegg Chapter 18

 17. Forhandlinger og eiendomsrett Rett til utslipp Rett til rent vann Uten samarbeid Profitt for bedrift $500 $300 Profitt for fiskere $200 $500 Samarbeid Profitt for bedrift $550 $300 Profitt for fiskere $250 $500 Chapter 18

 18. Eksterne virkninger og eiendomsrett • Coase teoremet • Når to parter kostnadsfritt kan forhandle vil løsningen bli effektiv uansett hvem som har eiendomsrett i utgangspunktet Chapter 18

 19. Ronald Coase (Nobelpris 1991) Chapter 18

 20. Felles eiendomsrett • Felles eiendomsrett (almenning) • Alle har fri adgang. • Ressursen blir overutnyttet • Eksempler • Vanning • Fisk i havet og beiteressurser • Mineraler Chapter 18

 21. Uten kontroll er antall fiskere FC hvor PC = MB. Private kostnaderundervurderer totale kostnader. Effektivt uttak er F* hvor MSC = MB (D) Marginal sosial kostnad Privat kostnad Etterspørsel F* FC Felles eiendomsrett Kostnad/nytte Fisk Chapter 18

 22. Offentlige goder • Egenskaper ved offentlige goder • Ikke rivalisering • Grensekostnaden ved å tilby godet til en ny konsument er 0 • Ikke ekskluderende • Ingen kan ekskluderes fra å nyte godet hvis det blir tilbudt Chapter 18

 23. Uten rivalisering er MSB eller D summenav de indviduelle etterspørselskurvene Marginalkostnad D2 Effektiv produksjon hvor MC = MB ved 2 enheter. MB er 1.50 + 4.00 eller 5.50. D $1.50 D1 Offentlige goder Nytte $7.00 $5.50 $4.00 Produksjon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chapter 18

 24. Offentlige goder • Fripassasjerer (Free Riders) • Godet kan ikke tilbys uten at alle kan gjøre bruk av det • Konsumenter vil ikke avløre hva godet er verdt • Fripassasjerer underslår hva de er villig til å betale for et gode slik at de kan nyte det uten å måtte betale. Chapter 18

 25. Private preferanser for offentlige goder • Offentlige goder bør tilbys av offentlig sektor og finansieres gjennom skatter eller avgifter • Det er problematisk å bestemme hvor mye som skal produseres dersom det er mange fripassasjerer • Ofte ser vi “fiskal illusjon” - goder tilbydt av offentlig sektor er “gratis” Chapter 18

More Related