Download
kapittel a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel A PowerPoint Presentation

Kapittel A

245 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kapittel A Atomer, elementærpartikler, molekyler og ioner. Det periodiske systemet

  2. Atomet er bygd opp av elementærpartiklene • Nøytroner • Protoner • som til sammen danner atomkjerna • Elektroner • som befinner seg utenfor atomkjerna Atomnummereter det samme som antall protoner i kjerna

  3. Grunnstoffer og isotoper • Et grunnstoffbestår av atomer med like mange protoner i kjerna • Isotoper er atomslag med like mange protoner og ulikt antall nøytroner i kjerna

  4. Elektronene • Niels Bohr antok at elektronene beveger seg rundt kjerna i ulike baner eller skall. • Selv om vi i dag vet at dette ikke er helt riktig, kan vi komme ganske langt med denne modellen. • Oktettregelen sier oss at alle atomer prøver å oppnå åtte elektroner i det ytre elektronskallet når de reagerermed andre atomer.

  5. Atomer kan reagere • Noen atomer kan reagere med hverandre og lage molekyler. • Andre atomer kan reagere og lage salter, som er bygd opp av positive og negative ioner. I slike reaksjoner går det elektroner over fra et atom til et annet. • En formelenhet er den minste enheten som bygger opp et salt.

  6. Det periodiske systemet • Grunnstoffene plasseres i det periodiske systemet. • I dette systemet finner vi vannrette perioder og loddrette grupper. • Grunnstoffer som står i samme gruppe har like mange elektroner i ytre elektronskall.