Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

 2. \2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież • AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych • AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk • AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: • Jean Monnet • Sport

 3. cele programu • key competences • jakość • europejski obszar współpracy • międzynarodowy wymiar kształcenia • języki

 4. priorytety • umiejętności podstawowe i transwersalne - cyfrowe, przedsiębiorczość, wielojęzyczność, rezultaty kształcenia, skoncentrowanie na uczniu • ICT – open access • przejrzystość walidacji • poprawa finansowania edukacji

 5. KA 1 • EDUKACJA SZKOLNA - Mobilność kadry • SZKOLNICTWO WYŻSZE - Mobilność studentów, Mobilność pracowników uczelni • KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE -Mobilność uczniów i kadry • EDUKACJA DOROSŁYCH - Mobilność kadry dla edukacji dorosłych • MŁODZIEŻ - Mobilność młodzieży • mastery • pożyczki dla studentów

 6. podobieństwo do programu Comenius Mobilności i akcji VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 7. cele • wsparcie uczniów i nauczycieli • języki • kultura • szkoła • edukacja formalna – nieformalna • przejrzystość uznawania i walidacji

 8. priorytety - edukacja szkolna • edukacja małego dziecka, opieka • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczniowie o niskim poziomie opanowania umiejętności podstawowych oraz uzyskiwanie dyplomów • rozwijanie i wzmacnianie profilu zawodowego nauczycieli

 9. kwalifikowalność instytucjami uprawnionymi do składania wniosków są: szkoły i przedszkola wnioski składane są przez osoby prawne zarejestrowane w Polsce

 10. projekty roczne i dwuletnie • minimalny czas trwania mobilności: 2 dni • maksymalny czas trwania mobilności: 2 miesiące

 11. formy • nauczanie w szkole za granicą • doskonalenie – kursy lub inne formy lub job shadowing

 12. instytucja przyjmująca • szkoła partnerska lub organizator kursu • w ramach projektu można zaplanować mobilności do więcej niż jednego kraju

 13. termin • nabór wniosków : do 17 marca 2014 r. godz. 12.00 - czas w Brukseli • wnioski o dofinansowanie projektu należy sporządzić na aktualnym formularzu e-form który będzie dostępny na stronie FRSE – na razie drafty na stronie KE

 14. kraje docelowe mobilności mogą być realizowane do krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, tj.: • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej • państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia • kraje kandydujące: Turcja i Macedonia

 15. jak znaleźć instytucję partnerską • katalog wizyt studyjnych • katalog Kursów Comeniusa • szkoły partnerskie • eTwinning

 16. kroki • rejestracja na portalu uczestnika • sprawdzenie zgodności z kryteriami programu: • kryteria wybieralności – typ projektu, rodzaj działań, instytucji, czas działań, grupa docelowa, termin aplikowania, kompletność wniosku • kryteria wykluczenia • kryteria selekcji: zdolność finansowa, operacyjna, jakość • warunki finansowe • aplikacja – on-line

 17. istotne elementy • plan rozwoju europejskiego szkoły – unowocześnienie i umiędzynarodowienie • odpowiedź na jasno sformułowane potrzeby • właściwa selekcja, przygotowanie i ciąg dalszy • uznawanie kompetencji • upowszechnianie i wykorzystanie

 18. ocena - I element • istotność i adekwatność projektu - do 30 pkt • cele i priorytety akcji • potrzeby i cele nauczycieli • rezultaty o wysokiej jakości dla uczestników • podniesienie poziomu pracy szkoły i wymiar europejski

 19. ocena - II element • jakość planu projektu i wdrażania - do 40 pkt - jasność, kompletność, jakość faz projektu – przygotowanie, wdrażanie i ciąg dalszy • spójność - cele i działania • jakość planu europejskiego rozwoju • trafność naboru i sposobów zaangażowania uczestników • jakość zarządzania, aspektu praktycznego i wsparcia uczestników • jakość przygotowania uczestników • jakość walidacji

 20. sugestie • rekrutacja • ogłoszenie • list motywacyjny • komisja – skład i powołanie • kryteria oceny • protokół • ogłoszenie wyników • umowa

 21. sugestie - przygotowanie kulturowe • przed wyjazdem • eksperci – ambasady, instytuty kultury, uczelnie wyższe • warto zdobyć informacje o kulturze, historii, realiach • konieczność – inna mentalność, rozkład dnia, wyżywienie, zasady zachowania • przygotowanie kulturowe na miejscu • muzea, koncerty, przewodnicy

 22. sugestie - przygotowanie językowe • kurs nastawiony na kompetencje komunikacyjne • sprawdzenie relacji jakość / cena • +-20 godzin • słownik / podręcznik

 23. sugestie - pomoc organizacyjna • przejazd • hotel • wyżywienie • ubezpieczenie • opieka na miejscu

 24. sugestie - walidacja • certyfikat językowy • potwierdzenie udziału • Europass mobilność • stopień awansu zawodowego

 25. ocena - III element • upowszechnianie max 30 pkt • jakość ewaluacji • wpływ projektu • uczestnicy i szkoła • poza szkołą • trafność i jakość upowszechniania • minimum 60 pkt w każdej kategorii co najmniej połowa

 26. sugestie • przewodnik po programie

 27. grant • podróż - 6 poziomów finansowania - w zależności od odległości - 180-1100 euro • wsparcie organizacyjne min. przygotowanie, monitoring, wparcie, walidacja do 100 osób 350 euro/osobę • wsparcie indywidualne - w zależności od kraju - 4 grupy • koszt kursu - do 70 euro / dzień - do 700 euro • wypłata grantu – 80% + 20 %

 28. po złożeniu wniosku • decyzja i umowa - 4 miesiące • raporty indywidualne, raport z realizacji projektu

 29. kontakt Marta Affeltowicz tel. 22 4631 208, marta.affeltowicz@frse.org.pl Marta Majka-Biskup tel. 22 4631 209, marta.majka-biskup@frse.org.pl Iwona Morawicz tel. 22 4631 207, iwona.morawicz@frse.org.pl Dorota Wojciechowska tel. 22 4631 530, dorota.wojciechowska@frse.org.pl Michał Waszczuk tel. 22 4631 216, michal.waszczuk@frse.org.pl Grzegorz Żółcik tel. 22 4631 202, grzegorz.zolcik@frse.org.pl

 30. inne propozycje • Seminaria Rady Europy • PNWM • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – www.frse.org.pl • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - wnioski do końca lutego - dofinansowanie w konkursie - projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów http://www.cprdip.pl • nabór do działania Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - współpraca z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem przedłużony do 31.03.2014 - uprawnione - instytucje edukacyjne, szczegółowe informacje na stronie internetowej programu:http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013

 31. Dziękuję za uwagę Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32/2077981, j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl