Download
patenty uniwersytetu przyrodniczego we wroc awiu wycenione i wytypowane do wyceny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny

Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiuwycenione i wytypowane do wyceny w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju SPIN-TECH Wrocław 26/08/2014 UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 2. PLAN PREZENTACJI • Korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem. • Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu • Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazku poprzez zawarcie umowy licencyjnej • Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektu zrealizowanego na UPWr. • Przykład opracowania innowacyjnej technologii we współdziałaniuz przemysłem w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej • SPIN-TECH – Informacje o Programie • Zadania UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 3. PLAN PREZENTACJI Patenty UPWr komercjalizowane w ramach programu SPIN-TECH: Patenty wycenione: • Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego • Chrupki ziemniaczane • Ekstrudowane chrupki kukurydziane • Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła • Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego • Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022) • Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021) • Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych • Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych Patenty wytypowane do wyceny: • Preparat o właściwościach immunoregulatorowych • Sposób izolacji bakterii Legionella sp. • Sposób otrzymywania kwasu loganowego • Sposób otrzymywania biopreparatu z udziałem drożdży Yarrowialipolitica • Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych

 4. NAJPOWSZECHNIEJSZYM SPOSOBEM ZASTOSOWANIA PATENTÓW W PRAKTYCE JEST ICH KOMERCJALIZACJA,czyli udostępnianie praw do konkretnych wyników innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 5. Korzyści wynikające ze współpracynauki z biznesem: • Możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań; • Dostęp do najnowszej wiedzy; • Wzrost konkurencyjności; • Wyższa jakość produktu; • Wzrost prestiżu firmy; • Zdobycie nowych klientów i / lub rynków; • Zdobycie/zwiększenie możliwości eksportowych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 6. Potencjał komercjalizacyjnyUniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu • 3. miejsce w Polsce wśród akademickich szkół wyższych o największej liczbie przyznanych patentów (w 2012r. 81 decyzji Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentów na wynalazki) • 4. miejsce w Polsce w rankingu akademickich szkół wyższych pod względem innowacyjności; aktywny w procesie kreowania, wdrażania i stosowania innowacji na rynku • jako jeden z pierwszych w Polsce UPWr wdrożył do obrotu gospodarczego wyniki badań rozwojowych współfinansowanych przez UE w ramach POIG • jedna z najlepszych uczelni specjalistycznych w kraju pod względem współpracy sektora nauki i biznesu UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 7. Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazkupoprzez zawarcie umowy licencyjnej • Najbardziej spektakularną formą współpracy z biznesem jest zawieranie umów licencyjnych na sprzedaż opatentowanych wynalazków. • Przykładem historycznej, ale wciąż przynoszącej przychód uczelni, jest umowa z firmą Torf Corporation na sprzedaż knowhow produkcji preparatów torfowych prof. Stanisława Tołpy. • Na początku działalności, firma koncentrowała się na produkcji leku - Preparatu Torfowego Tołpa (PTT). Długoletnie badania Profesora Tołpy i jego współpracowników udowodniły immunoregulacyjne i immunostymulujące działanie ekstraktu torfowego na organizm człowieka. Z czasem Torf Corporation zaczęła wykorzystywać ekstrakt torfowy do produkcji kosmetyków i past do zębów. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 8. Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektu zrealizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu • Tytuł Projektu: Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin • Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • Projekt dotyczy sposobu regulacji stosunkówwodnych w glebie przy zastosowaniu innowacyjnychform geokompozytów, zawierających superabsorbenty, zatrzymujących wodę, co wspomaga wegetację i prawidłowy rozwój roślin. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 9. Geosap • Rezultatem prowadzonych podczas projektu badań jest opracowanie innowacyjnego produktu w postaci geokompozytów sorbujących wodę wraz z instrukcją technologiczną aplikacji i użytkowania w zależności od ich docelowego przeznaczenia • W 2012 r. umowa licencyjna z firmą Geotabo sp. z o.o. Firma kupiła prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku „Element geokompozytowy, zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin” na podstawie patentu nr PL 211198 wytworzonego w ramach projektu. • Rynkowa nazwa geokompozytów to HYDROBox. Są one już dostępne w sprzedaży. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 10. Przykład opracowania innowacyjnej technologii we współdziałaniu z przemysłem, w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej: • Tytuł projektu: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA) • Beneficjenci: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (lider konsorcjum), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych  przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych  w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.  UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 11. OVOCURA W wyniku realizacji projektu powstała: • technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje, • kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji, • technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych, • technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein, • metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych, • technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesów technologicznych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 12. SPIN-TECHInformacje o Programie Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze PJB, w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 13. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt „UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 14. Zadania UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu • Zadaniem utworzonej spółki celowej będzieaktywne, biznesowe zarządzanie powierzonymi prawami własności przemysłowej w celu wdrożenia ich do przemysłu. • Działania spółki będą prowadzić do współpracy przedsiębiorstw z UPWr, w szczególności poprzez tworzenie spinowych spółek kapitałowych, licencjonowanie i sprzedaż praw, zwłaszcza patentów . UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 15. Patenty UPWr komercjalizowanew ramach programu SPIN-TECH • Do wyceny wytypowano 15 wynalazków chronionych patentami, których właścicielem jest UPWr. w celu komercjalizacji pośredniej (tworzenie spinów) • Po dokonaniu wyceny część zostanie wniesiona aportem do Spółki, a pozostałe przekazane Spółce Celowej w zarząd powierniczy. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 16. Wycenione Patenty UPWr komercjalizowanew ramach programu SPIN-TECH • Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego • Chrupki ziemniaczane • Ekstrudowane chrupki kukurydziane • Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła • Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego • Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022) • Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021) • Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych • Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

 17. Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonuz materiału roślinnego • Twórcy: Radosław Gniłka Antoni Szumny Czesław Wawrzeńczyk • Nr patentu PL215848 • Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 25.03.2010r.

 18. Opis wynalazku:Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonuz materiału roślinnego Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego, który poddaje się destylacji z parą wodną, w celu uzyskania olejku eterycznego zawierającego mieszaninę tujonów, którą poddaje się izomeryzacji 5% roztworem NaOHw alkoholu. Do tak otrzymanej mieszaniny dodaje się nasycony roztwór wodorosiarczanu (IV) sodu i pozostawia się, w temperaturze pokojowej, na wytrząsarce do momentu wytrącenia się adduktu. Otrzymany addukt odsącza się i suszy, a następnie hydrolizuje się poprzez destylację z parą wodną.

 19. Zalety wynalazku: Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego • otrzymanie czystego (+)-β-tujonu, bez użycia rozpuszczalników organicznych, a otrzymany produkt cechuje się bardzo wysoką czystością, powyżej 99,8% według chromatografii gazowej (GC). • warunki prowadzenia procesu, które nie zanieczyszczają środowiska.

 20. Zastosowanie wynalazku: Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonuz materiału roślinnego • w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym; • jako synton w syntezach organicznych • jako wzorzec chromatograficzny i sensoryczny. • do produkcji środków ochrony roślin.

 21. Tytuł wynalazku: Chrupki ziemniaczane • Twórcy: Agnieszka Kita Anna Pęksa Artur Gryszkin • Nr patentu PL212326 • Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r. • Opis wynalazku: Przedmiotem wynalazku są chrupki ziemniaczane, których mieszanka wyjściowa zawiera skrobię ziemniaczaną, grys ziemniaczany, kaszkę kukurydzianą, a dodatkiem są wytłoki z siemienia lnianego o prawie identycznym składzie do siemienia lnianego, jednakże o obniżonej zawartości tłuszczu.

 22. Zalety wynalazku: Chrupki ziemniaczane • Źródło cennych żywieniowo składników: olej lniany, błonnik pokarmowy, lignany (prekursory estrogenów), witaminy z grupy B oraz liczne mikroelementy. • Zastosowanie wytłoków lnianych wywiera korzystny wpływ na cechy organoleptyczne i funkcjonalne chrupek. • Otrzymane chrupki charakteryzują się typowym ziemniaczanym smakiem i aromatem, kruchą i delikatną teksturą, a także nieznacznie zmniejszonym stopniem ekspansji, w stosunku do chrupek bez dodatku wytłoków z siemienia lnianego.

 23. Zastosowanie wynalazku: Chrupki ziemniaczane • Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym. Chrupkie wyroby przekąskowe, otrzymywane w wyniku smażenia lub pieczenia ekstrudowanych półproduktów zwanych peletami (ang. pellets), stanowią stale zwiększającą się grupę produktów. Rosnące wymagania i oczekiwania konsumentów sprawiają, że producenci żywności zwracają coraz większą uwagę na jakość produkowanych wyrobów, w tym na ich cechy organoleptyczne i wartość odżywczą. Na szczególną uwagę zasługuje siemię lniane, które nadaje, produktom z jego udziałem, unikalne cechy smakowo-zapachowe, wzbogacając je jednocześnie w cenne żywieniowo składniki.

 24. Tytuł wynalazku:Ekstrudowane chrupki kukurydziane • Twórcy: Agnieszka Kita Anna Pęksa Tomasz Zięba • Nr patentu PL212325 • Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r. • Opis wynalazku: Przedmiotem wynalazku są ekstrudowane chrupki kukurydziane zawierające kaszkę kukurydzianą z dodatkiem wytłoków lnianych charakteryzujących się prawie takim samym składem chemicznym co surowiec wyjściowy, jedynie ma obniżoną zawartość oleju. Odpad ten może być cennym dodatkiem do wielu produktów spożywczych, np. chrupek. Wynalazek dotyczy chrupek typu „collet”, które bezpośrednio po procesie ekstruzji są gotowe do spożycia.

 25. Zalety wynalazku:Ekstrudowane chrupki kukurydziane • Siemię lniane, od lat stosowane w piekarstwie jako dodatek do pieczywa, jest źródłem wielu cennych żywieniowo składników. • Zastosowanie wytłoków z siemienia lnianego, uzyskanych jako produkt odpadowy przy produkcji oleju lnianego tłoczonego na zimno, wzbogaciło chrupki w cenny żywieniowo błonnik, białko, lignany, kwas α-linolenowy oraz witaminy i składniki mineralne. • Otrzymane chrupki charakteryzują się typowym kukurydzianym smakiem i zapachem z delikatnie wyczuwalnym aromatem orzechowym. • Produkcja chrupek typu „collet” z dodatkiem wytłoków lnianych istotnie polepszyła ich konsystencję i wygląd w porównaniu z chrupkami bez dodatków.

 26. Zastosowanie wynalazku:Ekstrudowane chrupki kukurydziane Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym. W ostatnich latach rynek żywnościowy szybko dostosowuje się do zróżnicowanych wymagań i potrzeb współczesnego konsumenta. Obecnie poszukuje się żywności wysokiej jakości, nie tylko pod względem smaku, zapachu, barwy czy tekstury, ale również pod względem wartości odżywczej. Wprowadzając różnego rodzaju dodatki do żywności, np. preparaty błonnikowe, można poprawić ich jakość organoleptyczną i wartość odżywczą. Na szczególną uwagę zasługuje siemię lniane, które nadaje, produktom z jego udziałem, unikalne cechy smakowo-zapachowe, wzbogacając je jednocześnie w cenne żywieniowo składniki.

 27. Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła • Twórca: Jarosław Dąbrowski • Nr patentu PL215453 • Datazgłoszenia:30-06-2010

 28. Opis wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Urządzenie to zbudowane jest z jednowężownicowego wymiennika ciepła (1), do którego podłączona jest instalacja doprowadzająca (2) i odprowadzająca (3) wodę wodociągową (ujęcia głębinowe). Do wężownicy wymiennika ciepła podłączona jest instalacja zasilająca (4) i powrotna (5) prowadząca glikol. Pomiędzy zasilaniem i powrotem glikolu umieszczono obejście wymiennika (6). Na zasilaniu glikolem znajduje się elektrozawór 3-drogowy (7), którym steruje regulator (8) na podstawie zmierzonych temperatur przez czujnik glikolu (9) i czujnik temperatury wody w wymienniku (10), który jest zainstalowany w tulei zanurzeniowej (11). Przewód sygnałowy (12 i 13) przesyła dane temperaturowe do regulatora, który steruje pracą elektrozaworu poprzez przewód sygnałowy (14). Wszystkie elementy urządzenia są umieszczone w jednej obudowie izolowanej cieplnie (15). Istotą wynalazku jest także sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Polega on na tym, że po przejściu glikolu przez kolektor poziomy, dodatkowo pozyskuje się ciepło niskotemperaturowe z wody do celów bytowo - gospodarczych, z ujęć głębinowych w wymienniku ciepła.

 29. Zalety wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła • Dolne źródło pompy ciepła, dodatkowo odbiera energię cieplną z wody wodociągowej, z ujęć głębinowych. Dopiero po odebraniu dodatkowej energii cieplnej, czynnik, którym jest glikol, transportowany jest do parownika pompy ciepła, powodując odparowanie czynnika w układzie sprężarkowym. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed zniszczeniem wymiennika i pompy ciepła. Przede wszystkim uniemożliwia zamarznięcie glikolu w parowniku pompy ciepła, a także kieruje przepływ glikolu na obejście wymiennika w sytuacji, kiedy na wejściu do wymiennika, czujnik glikolu zmierzy temperaturę powodującą ryzyko zamarznięcia wody w wymienniku (≤1°C). • Dzięki podwyższeniu temperatury dolnego źródła pompy ciepła będzie ona zużywała mniej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki przy takiej samej ilości wytworzonej energii cieplnej (większa efektywność).

 30. Zastosowanie wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła W technice cieplnej, związanej z ogrzewaniem budynków mieszkalnych wyposażonych w pompę ciepłą typu glikol - woda z kolektorem poziomym.

 31. Tytuł wynalazku: Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego • Twórcy: Anna Rodziewicz Wojciech Łaba Justyna Sobolczyk • Nr patentu PL216731 • Datazgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 13.06.2011r.

 32. Opis wynalazku: Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego Przedmiotem wynalazku jest sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego, polegający na tym, że pierze o wilgotności 20-30% miesza się z dodatkami roślinnymi i pyłem węgla brunatnego o podobnej wilgotności jak pierze, w proporcji 0,8-1,2:1. Całość okresowo miesza się i napowietrza. Szczepionkę bakteryjną stosuje się w ilości 1012-1014jtk na 100 kg masy pierza z dodatkami. Szczepionkę wprowadza się jednokrotnie, a po zakończeniu fazy termicznej, do masy kompostowej wprowadza się szczepionkę grzybów strzępkowych Trichoderma sp. o uzdolnieniach keratynolitycznych i lignocelulolitycznych w ilości 108-1011jtk na 100 kg masy kompostowej. Całość okresowo miesza się, zaś wilgotność masy kompostowej utrzymuje się na poziomie 40-60%. Proces utylizacji prowadzi się do momentu wizualnego zaniku struktury pierza, a odczyn masy kompostowej wynosi pH 6,5-7,5.

 33. Zalety wynalazku: Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego • Sposób według wynalazku w porównaniu ze znanymi sposobami charakteryzuje się znacznym skróceniem czasu uzyskania produktu, gdyż aktywna faza kompostowania trwa 30-40 dób, podczas gdy w podanych przykładach kilka miesięcy. Ponadto, pióra ulegają tu całkowitej biodegradacji, co powoduje, że w produkcie końcowym nie są one wizualnie obecne. Uzyskany produkt charakteryzuje się wysokim stopniem dojrzałości i jest mikrobiologicznie bezpieczny. • Sposób, przebiegający z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów keratynolitycznych oraz odpowiednio dobranych komponentów umożliwia skuteczną biodegradację pierza w sposób szybszy, tańszy i bezpieczny ekologicznie, przy wysokiej zawartości pierza w kompoście, wynoszącej 50% w/w.

 34. Zastosowanie wynalazku: Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego • Odpady keratynowe w postaci pierza, w Polsce generowane są w ilościach około 50 - 70 tys. ton rocznie. Z powodu wysokiej oporności pierza na degradację, odpad ten nie jest racjonalnie zagospodarowywany, a jego biodegradacja na składowisku trwa około dwóch lat. • Znane metody utylizacji są kosztowne i stanowią obciążenie dla środowiska. Tradycyjne metody kompostowania, wykorzystywane do zagospodarowania odpadów komunalnych lub roślinnych, mają ograniczone możliwości w odniesieniu do pierza. • Wynalazek może znaleźć zastosowanie jako metoda utylizacji pierza odpadowego, stosowana przy ubojniach drobiu i w kompostowniach.

 35. Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • Nr zgłoszenia patentowego: 399338. • Twórcy: Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak, Monika Siepka, Zbigniew Dobrzański, Stanisław Tronina, Wojciech Tronina. • Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 28.05.2012r. Numer prawa wyłącznego: brak informacji – decyzja o przyznaniu patentu z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak sprawy DP/P.399338/10/bcha).

 36. Opis wynalazku: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy super lecytyna, będący mieszaniną fosfatydylocholiny i fosfatydyloetanoloaminy zestryfikowanych n-3 długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi. • Istotą wynalazku jest to, że materiałem wyjściowym są jaja specjalnie projektowane, pozyskane od niosek karmionych ad libitum standardowymi mieszankami paszowymi wzbogaconymi w olej lniany w ilości od 1 do 6%, olej rybny w ilości od 1 do 6%, suszone algi w ilości od 0,5 do 1,5%, preparat Humokarbowit w ilości od 0,5 do 2%, preparat Humobentofet w ilości od 0,5 do 2% oraz witaminę E w ilości 0,01%. • Otrzymany preparat fosfolipidowy zawiera od 90 do 97% fosfolipidów, zestryfikowanych kwasami tłuszczowymi z grupy omega 3, w tym: ALA w ilości do 5%, EPA w ilości do 1,5%, DHA w ilości do 10%.

 37. Zalety wynalazku: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • Fosfolipidy żółtka jaja kurzego są istotnym źródłem choliny. Według licznych badań naukowych, poprzez zwiększenie stężenia acetylocholiny pełniącej funkcję neuroprzekaźnika odgrywają istotną rolę w profilaktyce niektórych schorzeń neuropsychiatrycznych, szczególnie depresji i demencji, włącznie z chorobą Alzheimera. • Fosfolipidy mają zdolności regeneracyjne skóry i przywracają jej funkcje po urazach. • Dieta wzbogacona fosfolipidami jaja kurzego może poprawiać zdolność uczenia się. • Fosfolipidy przyczyniają się do obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów. • Za stosowaniem fosfolipidów pozyskanych z żółtka jaj przemawia wysoka zawartość fosfatydylocholiny (PC) – lecytyny, dochodzącej nawet do 85%.

 38. Zastosowanie wynalazku: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy • w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, zwłaszcza do wytwarzania suplementów diety; • preparat może stanowić surowiec do kompozycji suplementów diety; • w przemyśle kosmetycznym jako emulgator i nawilżacz.

 39. Tytuł wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (PL217022) • Dorian Nowacki • Twórcy: Helena Martynowicz • Anna Wojakowska • Łukasz Bobak • Andrzej Szuba • Tadeusz Trziszka • Nr patentu: PL217022 • Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r.

 40. Opis wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (217022) Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja jako substancji czynnej do wytwarzania leków lub suplementów diety, lub jako składnik preparatów złożonych, do stosowania w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

 41. Zalety wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (217022) • Jaja kurze są cennym produktem pochodzenia zwierzęcego, ze względu na zawartość aminokwasów egzogennych, fosfatydylocholiny, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ksantofilu, Iuteiny i witamin B1, B12, ryboflawiny i kwasu foliowego. Dotychczas nie było znane działanie hipotensyjne preparatu fosfolipidowego pochodzącego z żółtka jaja. • Badany preparat fosfolipidowy wykazuje działanie hipotensyjne i może mieć zastosowanie jako uzupełnienie terapii hipotensyjnej u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz w profilaktyce nadciśnienia tętniczego. Ponadto uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania preparatu jako składnik leku albo jako substancji czynnej do wytwarzania leku w terapii wymienionych chorób.

 42. Zastosowanie wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (217022) • leczenie chorób nadciśnieniowych, takich jak samoistne nadciśnienie, choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek oraz nadciśnienie wtórne. • wytwarzanie suplementu diety, dodatku żywieniowego lub składnika preparatów złożonych do stosowania w profilaktyce nadciśnienia tętniczego i uzupełnieniu standardowej terapii chorób nadciśnieniowych.

 43. Opis wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (PL217021) • Twórcy: • Maria Rutkowska, • Joanna Rymaszewska, • Wojciech Słupski, • Marta Szandruk, • Małgorzata Trocha, • Tadeusz Trziszka, • Łukasz Bobak • Nr patentu: PL217021 • Datazgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r.

 44. Tytuł wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (PL217021) Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego pochodzącego z żółtka jaj, do wytwarzania środka farmaceutycznego, zwłaszcza produktu leczniczego oraz suplementu diety, do stosowania w profilaktyce i leczeniu lęku o różnym podłożu samodzielnie lub jako potencjalizacja standardowych leków, zwłaszcza u chorych z niezadowalającą odpowiedzią na konwencjonalną terapię.

 45. Zalety wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (PL217021) • Właściwości przeciwlękowe fosfolipidów z żółtka jaj kurzych są wynikiem skojarzonego działania głównych składników: kwasów omega-3 i choliny, które wpływają korzystnie na stany emocjonalne. Dodatkową zaletą tych fosfolipidów jest brak istotnych działań niepożądanych, co warunkuje duże bezpieczeństwo stosowania. • Cholina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Poza korzystnym wpływem na procesy poznawcze, uczestniczy również w kontroli emocji. • Kwasy omega-3 są składnikami fosfolipidów błonowych i uczestniczą w syntezie niektórych substancji biologicznie czynnych; • wykazano, że kwasy omega-3 działają leczniczo w wielu schorzeniach somatycznych, jak: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwnowotworow;. • mogą też działać korzystnie w zaburzeniach lękowych, ponieważ modulują aktywność wielu układów neuroprzekaźnikowych (noradrenergicznego, serotoninergicznego i GABA-ergicznego) zaangażowanych w kontrolę emocji i powstawanie zaburzeń lękowych;. • hamują oś stresu (oś podwzgórze-przysadka-nadnercza);. • zwiększają stężenie czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), który pobudza wzrost i naprawę neuronów, zwiększa ich przeżywalność i adaptację do bodźców stresowych.

 46. Zastosowanie wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowegoz żółtka jaj (PL217021) • w profilaktyce i leczeniu stanów lękowych, takich jak zaburzenia lękowe w postaci fobii, inne zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną oraz inne zaburzenia; • zastosowanie superlecytyny do wytwarzania suplementu diety lub składnika suplementu diety, łagodzącego stany napięcia nerwowego i niepokoju.

 47. Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych • Twórcy: • Antoni Polanowski, • Tadeusz Trziszka, • Agnieszka Sosnowska. • Nr patentu: PL 218076. • Datazgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 19.08.2011r.

 48. Opis wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania Yolkiny z frakcji plazmatycznej żółtka jaja, zwłaszcza kurzego, dwiema alternatywnymi metodami: • immunoglobulinę Y (IgY) poddaje się dializie wobec buforu fosforanowego, po czym dializat klaruje się i zagęszcza na membranie o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa, a otrzymany retentat poddaje się chromatografii sitowo-molekularnej, zbierając grupę niskocząsteczkowych białek oddzielonych od immunoglobuliny Y, zwaną Yolkiną. • alternatywnie dializat poddaje się ultrafiltracji przez membrany o przepuszczalności granicznej poniżej 50 kDa, po czym permeat zagęszcza się ultrafiltrując przez membrany o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa. Następnie frakcje białek zwolnione z kompleksu z IgY poddaje się dializie do wody przez błony o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa, w temperaturze w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej 24 godzin z kilkukrotną zmianą wody. Alternatywnie frakcje białek odsala się z użyciem modułów ultrafiltracyjnych o przepuszczalności granicznej 1 kDa i poddaje suszeniu, uzyskując preparat o właściwościach immunoregulatorowych.

 49. Zalety wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych • Frakcje białek, otrzymane sposobem według Wynalazku, wykazują właściwości immunoregulatorowe i są mocnym induktorem wydzielania kluczowych dla układu immunologicznego cytokin. • Dzięki właściwościom immunoregulatorowym, Yolkina może posiadać właściwości wspomagające procesy poznawcze, dzięki czemu może być używana jako surowiec farmaceutyczny do wytwarzania leków stosowanych przy zaburzeniach degeneracyjnych centralnego układu nerwowego, a także jako składnik suplementów diety wspomagających i/lub poprawiających funkcje poznawcze, stosowanych w profilaktyce zaburzeń tych funkcji o różnym podłożu i/lub wspomagających terapię tych zaburzeń. • W procesie produkcji Yolkiny powstaje immunoglobulina Y (IgY), która sama w sobie posiada znaczną wartość handlową.

 50. Zastosowanie wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, do produkcji nutraceutyków i produktów farmakologicznych.