Download
marcin twardokus g wny punkt informacyjny funduszy europejskich w gda sku gda sk stycze 2013 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r.

Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r.

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konkursy w 2013 r. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r.

 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 Harmonogram naborów: 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa14.01.2013-29.03.2013 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej 28.02.2013-05.04.2013 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego15.05.2013-28.06.2013

 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa Typ projektów: 1) budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsię-biorstwa; 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do pro-wadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;

 4. Typ projektów (cd.): 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzy-jających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; 6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębior-stwem; 7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług);

 5. Typ beneficjentów: Małe i średnie przedsiębiorstwa Maksymalna wartość dofinansowania projektu: do 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach oraz 40 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniesie 400 tys. PLN. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5.001.972,50 PLN

 6. Nabór wniosków: 14.01.2013-29.03.2013 Szczegółowe informacje: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 236 Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: ewa.czaja@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 230 Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl tel. (58) 32 33 227

 7. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej Typ projektów: 1) budowa, rozbudowa i przebudowa dróg szynowych szlakowych i sta-cyjnych; 2) przebudowa przejazdów kolejowych dla podniesienia kategorii prze-jazdu, budowa/przebudowa skrzyżowań dwupoziomowych z drogami publicznymi, budowa/przebudowa bezkolizyjnych przejść dla pie-szych;

 8. Typ projektów (cd.): 3) modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej możliwa będzie: − budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa kolejowych obiektów inżynierskich, w tym mosty, wiadukty; − budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów obsługi podróżnych na sta-cjach i przystankach osobowych, w tym perony, wiaty, bezkolizyjne przejścia przez tory, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, urządzenia informacji pasażerskich, urządzenia monitorowania bezpieczeństwa pasażerów.

 9. Typy beneficjentów: 1) Jst, ich związki i stowarzyszenia; 2) PKP PLK i inne podmioty budujące lub zarządzające regionalną infrastrukturą kolejową; 3) Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 75%. Maksymalna wartość projektów, co do zasady, wynosi 8 000 000 PLN.

 10. Nabór wniosków: 28.02.2013-05.04.2013 Szczegółowe informacje: Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.pomorskie.eu Tomasz Grybek, tel. 58 32 68 125 e-mail: t.grybek@pomorskie.eu

 11. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Typ projektów: 1) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju), w tym układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach; 2) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych;

 12. Typ projektów (cd.): 3) budowa, rozbudowa i przebudowa trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych; 4) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej infrastruk-tury transportu zbiorowego (np. stacje kolejowe, integracyjne węzły przesiadkowe, systemy parkingowe typu „park&ride” oraz „bike&ride”, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów) w obszarach regionalnych węzłów integracyjnych; 5) budowa, rozbudowa i przebudowa zaplecza technicznego transportu zbio-rowego, w tym zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu;

 13. Typ projektów (cd.): 6) budowa zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi;

 14. Typ projektów (cd.): 7) przebudowa skrzyżowań w kierunku uprzywilejowania lub lepszego dostosowania do potrzeb transportu zbiorowego, warunkująca efektywne funkcjonowanie systemu sterowania ruchem transportu zbiorowego (np. wyposażenie w wydzielone pasy dla trolejbusów/autobusów na wlotach skrzyżowań); 8) budowa dróg rowerowych o charakterze transportowym stanowiących powiązania do przystanków i urządzeń „bike&ride”;

 15. Typ projektów (cd.): 9) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury służącej rozwojowi transportu wodnego wspierającego transport zbiorowy, w tym budowa, rozbudowa lub przebudowa nabrzeży, bezpośrednich dojazdów, dojść i parkingów związanych z tym transportem; 10) zakup lub modernizacja taboru regularnego transportu zbiorowego (drogowego, szynowego oraz wodnego).

 16. Typy beneficjentów: 1) Jst, ich związki, stowarzyszenia; 2) Jednostki organizacyjne utworzone przez jst/związek komunalny posiada-jące osobowość prawną; 3) Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst, związkiem komunalnym, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, miasto na prawach powiatu, związek komunalny lub Skarb Państwa; 4) Podmioty wybrane w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na pod-stawie umowy zawartej z jst, związkiem komunalnym na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego; 5) Przewoźnicy kolejowi; 6) Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 17. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 70% Minimalna wartość projektu, co do zasady, wynosi 8 000 000 PLN Nabór wniosków: 15.05.2013 r. - 28.06.2013 r. Szczegółowe informacje: Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.pomorskie.eu Tomasz Grybek, tel. 58 32 68 125 e-mail: t.grybek@pomorskie.eu

 18. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program VENTURES Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: • studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia; • absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych; • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

 19. W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Finansowaniu podlegają: • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów); • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

 20. Nabór wniosków: od 15 lutego do 15 kwietnia 2013 r. Szczegółowych informacji o programie udziela koordynator programu: dr inż. Aneta Michałkiewicz: tel. 22 423 14 06 e-mail: aneta.michalkiewicz@fnp.org.pl

 21. Program HOMING PLUS • Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych ze stopniem doktora do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy). • Program jest adresowany do osób, które: • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie); • przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (prowadząc badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską); • zamierzają przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą; • pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu.

 22. Podstawę oceny kandydata stanowią dorobek naukowy z ostatnich 4 lat, projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium oraz informacje o zespole, w którym projekt będzie realizowany.

 23. Finansowaniu podlegają: • subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie (przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego, m.in.: wynagrodzenia personelu, zakupy aparatury, materiałów niezbęd-nych do prowadzenia badań, publikacji naukowych, sprzętu i opro-gramowania komputerowego, finansowanie współpracy z partnera-mi zagranicznymi); • stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Na wniosek laureata programu (kierownika projektu): stypendia naukowe w wys. 1 tys. zł miesięcznie dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem, wyłonionych w trybie konkursowym.

 24. Nabór wniosków: od 15 stycznia do 29 marca 2013 r. Szczegółowych informacji o programie udzielają koordynatorzy programu: Kinga Słomińska: tel. (022) 424 02 52 e-mail: kinga.slominska@fnp.org.pl Małgorzata Świtalska-Bury, tel. (22) 845 95 37 e-mail: malgorzata.bury@fnp.org.pl

 25. Program POMOST Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej.

 26. Program przewiduje wsparcie w postaci: GRANTU POWROTOWEGO - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce pro-wadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

 27. Finansowaniu podlega: • grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany między-narodowej); • stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypen-diów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł. • Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi: 140 000 zł rocznie

 28. Nabór wniosków: od 15 stycznia do 29 marca 2013 r. Szczegółowych informacji o programie udzielają: dr Joanna Rutkowska tel. 22 498 16 29 e-mail: joanna.rutkowska@fnp.org.pl Małgorzata Świtalska Bury tel. 22 845 95 37 e-mail: malgorzata.bury@fnp.org.pl

 29. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Dofinansowanie będzie udzielane na projekty w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

 30. Beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Grupy docelowe: nowo powstali przedsiębiorcy, których działalność związana jest z wdrażaniem nowych technologii. Data ogłoszenia naboru: 15 kwietnia 2013 r. Termin naboru wniosków: od 29 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs

 31. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Typ projektu: wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem że rozwiązania te spełniają następujące warunki: • są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub • 2) wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi.

 32. Beneficjenci: mali i średni przedsiębiorcy Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwe-stycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyj-nym wynosi 2,4 miliona złotych. Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z  2012 r., poz. 438)

 33. Intensywność wsparcia zależna od kategorii wydatków Dato ogłoszenia konkursu: 24 kwietnia 2013 r. Termin naboru wniosków: 15 maja 2013 r. – 5 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Informatorium PARP: 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

 34. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Dofinansowanie będzie udzielane na: 1) wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technolo-gicznym lub przemysłowym w celu: - stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiąza-nia kooperacyjnego, - opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu Dofinansowanie może zostać przyznane na koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, usług o charakterze szkolenio-wym i doradczym oraz koszty osobowe i administracyjne.

 35. 2) fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowane może zostać przyznane na koszty inwestycyjne, zakupu usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. Typ beneficjentów Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne

 36. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych na wydatki inwestycyjne oraz od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków w fazie rozwoju i do 70% (z wyłączeniem doradztwa technicznego - 80%) we wczesnej fazie rozwoju. • Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: • na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR (100 000 EUR w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sekto-rze transportu drogowego), • na fazę rozwoju powiązania 27 000 000 zł Data ogłoszenia konkursu: 11 marca 2013 r. Termin naboru wniosków: 25 marca – 26 kwietnia 2013 r.

 37. Szczegółowe informacje na temat konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Informatorium PARP: 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

 38. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony wła-sności przemysłowej Typy projektów Dofinansowanie udzielane będzie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Typ beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Konkurs ciągły od 4 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. lub do wy-czerpania alokacji na konkurs

 39. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia jest zależna od typu beneficjenta i typu wydatków kwalifikowalnych Szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu o konkursie opubliko-wanym na: www.parp.gov.pl Informatorium PARP:0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

 40. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. Paszport do eksportu Typy projektów: Przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Typy beneficjentów:mikro, mali i średni przedsiębiorcy

 41. Wsparcie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu jest udzielane na realizację co najmniej dwóch z poniższych działań: a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produk-tów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wy-branych rynkach docelowych

 42. Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu to 50 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 200 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekro-czyć 24 miesięcy.

 43. Szczegołowe informacje: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) Informatorium PARP: 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl Regionalna Instytucja Finansująca: Agencja Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6/A3 80-387 Gdańsk Punkt konsultacyjny: (58) 32 33 218 e-mail: sekretariat@arp.gda.plwww.arp.gda.pl

 44. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Celem poddziałania 6.5.2 jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospo-darki poprzez poprawę jej wizerunku wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Termin naboru wniosków: od 18 stycznia 2013 r. do 7 lutego 2013 r.

 45. W zbliżającym się konkursie, wsparcie udziału przedsiębiorców w progra-mach promocji przewidziane jest obecnie dla 5 branż: • - jubilersko-bursztynniczej, • produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, • kosmetycznej, • stolarki okiennej i drzwiowej • polskich specjalności żywnościowych • Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

 46. Szczegółowe informacje: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl Departament Funduszy Europejskich Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa tel. (22) 693 45 50, (22) 693 51 09 faks (22) 693 40 26

 47. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospo-darki elektronicznej Terminy składania wniosków: 18.02.2013 r. – 01.03.2013 r. 06.05.2013 r. – 17.05.2013 r. 08.07.2013 r. – 19.07.2013 r.

 48. Typy projektów W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Typ beneficjentów Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem dwóch lat, licząc od dnia tego wpisu.

 49. Poziom i wysokość wsparcia Wielkość dofinansowania może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifiku-jących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

 50. Więcej informacji na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) Informatorium PARP: 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl Regionalna Instytucja Finansująca: Agencja Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6/A3 80-387 Gdańsk Punkt konsultacyjny: (58) 32 33 218 e-mail: sekretariat@arp.gda.plwww.arp.gda.pl