Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski

play fullscreen
1 / 95
Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski
175 Views
Download Presentation
Download Presentation

Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie informacyjnepoświęcone Działaniu 8.2w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski Tomasz Berchiet Warszawa, 25 października 2012 r.

 2. Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), • Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG.

 3. Jakie projekty dofinansowuje Działanie 8.2 PO IG? • polegające na wdrożeniu elektronicznego biznesu typu B2B, • projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, • prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

 4. Co to jest B2B? Poprzez B2B należy rozumieć: relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

 5. Kto może otrzymać dofinansowanie? • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, • realizujące umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, • planujące rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, • prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; • dokonujące inwestycji; • złoży wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu; • zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

 6. Wysokość dofinansowania • dofinansowanie od 20 tys. do 2 mln zł na projekt; • max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna); • 50% - usługi doradcze i eksperckie; • 85% - informacja o udziale finansowym środków UE, zabezpieczenie realizacji umowy, rachunek bankowy/subkonto (pomoc de minimis); • max 55% - szkolenia specjalistyczne pracowników. Budżet Działania w latach 2007 r. - 2013 r: ok. 400 mln EUR Budżet dla III rundy w 2012 r: 364 636 800,00 PLN

 7. Zasady naboru wniosków Nabór prowadzony jest w trybie konkursu zamkniętego od 15 października do 9 listopada 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

 8. Złożenie wniosku o dofinansowanie obejmuje: • Wypełnienie wniosku o dofinansowanie, • Rejestracja wniosku o dofinansowanie, • Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu wraz ze złożeniem wymaganych załączników do wniosku – w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku

 9. Do właściwej RIF należy dostarczyć: • podpisany wydruk wniosku o dofinansowanie, • podpisany i zaparafowany na każdej stronie Biznes Plan przygotowany na wzorze i w formacie zatwierdzonym dla danego konkursu, • kopie dwóch lub trzech umów o współpracy Wnioskodawcy z dwoma lub trzema innymi przedsiębiorcami potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym zeskanowane umowy o współpracy, • kopię dokumentu rejestrowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do właściwego rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w CEIDG). • jeśli dotyczy - oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT.

 10. Zasady dokonywania oceny. Etapy oceny wniosków Metoda „zero-jedynkowa” System punktowy

 11. OCENA FORMALNA • przebiega w oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, • poszczególne kryteria omówione są szczegółowo w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

 12. Kryteria oceny formalnej I. Wymogi formalne – wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, - złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)‏ III. Wymogi formalne - projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)‏ IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), - wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku, - okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, - projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, - wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu

 13. Uchybienia formalne podlegające i nie podlegające możliwości poprawy • Zgodnie z §7 Regulaminu przeprowadzania konkursu nie podlegają możliwości poprawy uchybienia, które mają „zasadniczy charakter”. • Regulamin w §7 ust. 5 definiuje otwarty katalog uchybień o zasadniczym charakterze (poprzez sformułowanie „w szczególności”). • Dodatkowo informacje na temat uchybień podlegających i nie podlegających możliwości poprawy zawarte zostały w „Przewodniku po kryteriach”.

 14. Uchybienia formalne podlegające poprawie Kryterium „Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania” • do wniosku załączono wymagane załączniki (WYJĄTEK STANOWI BŁĘDNY BIZNES PLAN załączony za pomocą Generatora Wniosków); • załączniki mają wszystkie strony; • tam gdzie to wymagane, dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem; • załączone umowy o współpracy dotyczą przedsiębiorców, z którymi wnioskodawca współpracuje najdłużej (spośród przedsiębiorców współpracujących na podst. zawartych umów o współpracy). • W przypadku współpracy z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami zagranicznymi, załączono stosowną umowę o współpracy oraz (jeśli sporządzona jest w języku obcym) jej tłumaczenie; nie załączenie do wniosku o dofinansowanie takiej umowy lub jej właściwego tłumaczenia podlega możliwości poprawy, a zarazem, w przypadku spełnienia warunku opisanego w poprzednim tire, ma charakter fakultatywny (finalnie brak takiego uzupełnienia nie skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych natomiast prowadzi do nieprzyznania punktów za współpracę o charakterze międzynarodowym na ocenie merytorycznej fakultatywnej); • załączniki w formie elektronicznej są czytelne, zapisane w jednym z akceptowalnych formatów i nazwy plików umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację.

 15. Kryterium „Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją” Wymogi odnośnie formalnego potwierdzenie złożenia wniosku i Biznes Planu: • zostało dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy; • podana jest data złożenia podpisu; • w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika Wnioskodawcy, podpunkt 10.i wniosku zawiera wymagane informacje o udzielonym pełnomocnictwie; • w przypadku dokonania formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w sposób tradycyjny wydruk obrazu wniosku jest tożsamy z wnioskiem, zaś wydruk Biznes Planu - z Biznes Planem złożonym wraz z wnioskiem za pomocą Generatora Wniosków; • wydruk Biznes Planu jest parafowany na każdej stronie i podpisany.

 16. W częściach A, B i C wniosku sprawdzeniu podlega, czy: • wszystkie wymagane pola są wypełnione zgodnie z Instrukcją, w tym podane wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotacja „nie dotyczy”; • podane dane są zgodne z załączonymi dokumentami; • zgodność części A, B i C wniosku z informacjami z Biznes Planu sprawdzana jest na etapie oceny merytorycznej. Wykrycie niezgodności prowadzić będzie do cofnięcia wniosku do ponownej oceny formalnej.

 17. CZĘŚĆ A • Punkt 1 a) – Tytuł projektu, b) – Krótki opis projektu • Punkt 3 – Klasyfikacja projektu a) Temat priorytetowy Należy wybrać jedną z dwóch możliwych, wskazanych w Instrukcji, opcji (kod oraz nazwę tematu) w zależności od celu i zakresu tematycznego projektu. d) Dział gospodarki Należy wypełnić rubrykę dotyczącą działu gospodarki zwracając uwagę aby wybór był zgodny z kodem PKD którego dotyczy projekt. • Punkt 4 – Typ projektu Należy podać, czy projekt stanowi „duży projekt” w rozumieniu Art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 lub „duży projekt inwestycyjny” w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

 18. CZĘŚĆ A • Punkt 5 – Planowany cross-financing Wybór powinien być zgodny z punktem 18 wniosku (wydatki kwalifikowane o kodzie kategorii SZK) oraz punktem 22 wniosku. • Punkt 7 – Projekt stanowi inwestycję Należy zaznaczyć przez wybór opcji tak lub nie czy projekt stanowi inwestycję. • Punkt 8 – Lokalizacja projektu W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach, Wnioskodawca wymienia wszystkie miejsca, w których planuje realizować projekt, podając na pierwszym miejscu główną lokalizację projektu. W rubryce - Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP - Wnioskodawca powinien (poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji TAK/NIE) wskazać, czy projekt zakłada współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, z których co najmniej jedno prowadzi działalność związaną z projektem poza granicami RP.

 19. CZĘŚĆ B • Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy Wpisane w tym punkcie dane dotyczące „Nazwy Wnioskodawcy”, „numeru NIP/REGON” powinny być aktualne i zgodne z dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy. „Nazwa formy prawnej” powinna być wybrana z dostępnej listy, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa przypisana do formy prawnej powinna być spójna z wyborem dokonanym w punkcie 10e – „Status Wnioskodawcy na dzień składania wniosku”.

 20. CZĘŚĆ B • Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy cd. W punktach dotyczących kodów PKD lub EKD działalności podstawowej, jak i tej której dotyczy projekt, należy wpisać właściwe kody PKD lub EKD. Podany kod PKD lub EKD powinien figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W rubryce „Krótki opis Wnioskodawcy” (punkt 10 i), Wnioskodawca oprócz krótkiego opisu dotychczasowej działalności, powinien zawrzeć podstawowe informacje identyfikujące pełnomocnika (jeśli jest przez niego reprezentowany w procesie aplikowania o dotację) oraz informacje o sytuacjach niestandardowych dotyczących kwestii formalno-prawnych (jak np. oczekiwanie na NIP/ REGON).

 21. CZĘŚĆ B • Punkt 11 - Dane Wnioskodawcy Wnioskodawca wypełnia punkt w wersji właściwej dla danej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wpisywane dane powinny być spójne z dokumentem rejestrowym. W przypadku, gdy któraś z pozycji nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać adnotację „nie dotyczy”. W przypadku wspólników spółki cywilnej wypełniane rubryki ulegają powieleniu w celu wprowadzenia informacji dotyczących każdego ze wspólników z osobna. • Punkt 12 – Dane do korespondencji Wnioskodawca wypełnia poszczególne rubryki lub wpisuje adnotację „nie dotyczy”. Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu zostanie wykorzystany w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 22. CZĘŚĆ B • Punkt 13 - Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę W przypadku zaznaczenia opcji „TAK”, Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić rubryki a, b, c. W rubryce właściwej dla otrzymanej pomocy należy wpisać kwotę uzyskanej pomocy mając na uwadze wskazaną w nazwie rubryki walutę pomocy. W przypadku wyboru opcji „NIE”, Wnioskodawca nie wypełnia rubryk a, b, c. • Punkt 14 - Kwalifikowalność VAT Zaznaczenie w punkcie 14 wniosku Opcji 1 lub Opcji 2 oznacza, że w punkcie 18, a także w innych punktach wniosku (szczególnie w punktach 19-22), nie należy uwzględniać podatku VAT. Analogicznie wybór Opcji 3 w punkcie 14 wniosku oznacza konieczność konsekwentnego posługiwania się w całym wniosku kwotami uwzględniającymi wartość podatku VAT.

 23. CZĘŚĆ C • Punkt 15 - Dane współpracujących przedsiębiorstw W punkcie tym Wnioskodawca wpisuje dane identyfikujące współpracujące z nim przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi dla wpisywania danych dotyczących Wnioskodawcy (punkt 10 wniosku). Uwaga: - Data rozpoczęcia współpracy nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o współpracy, gdyż dotyczy ona zdarzenia gospodarczego potwierdzającego realizację tej umowy; - Podpunkt „Forma i zakres współpracy” – oprócz formy i zakresu współpracy dotychczasowej i planowanej należy krótko opisać na czym polegało pierwsze udokumentowane zdarzenie gospodarcze o którym mowa w podpunkcie f); - Jeżeli przedsiębiorca współpracujący z Wnioskodawcą jest osobą fizyczną należy obligatoryjnie podać adres poczty elektronicznej; - Informacje (m.in. dot. daty podpisania umowy) powinny być zgodne z załączonymi umowami.

 24. W części D wniosku sprawdzeniu podlega czy: • wyliczenia arytmetyczne są poprawne, szczególnie w zakresie budżetu projektu i kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kryterium: „Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania” • Poprawie podlegają błędy dotyczące wnioskowanej intensywności wsparcia (czyli procentowego udziału wsparcia). Zmianie podlegać mogą również wartości rubryk powiązanych z poprawianymi wartościami (poprawa może dotyczyć jedynie wybranych punktów części D wniosku o dofinansowanie, nie może prowadzić do zmiany treści Biznes Planu).

 25. Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne (kategorie: TRW, WNP, LSG i INS) wynosi: Maksymalna intensywność dofinansowania na pozostałe kategorie wydatków wynosi: EKS: 50% SZK: 35% (+10 pkt procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz +10 pkt procentowych w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy) IUE oraz ZRB: 85%.

 26. Kryterium: „Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy)” • Obligatoryjne jest wskazanie że projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne. W zakres polityk horyzontalnych UE wchodzą: • Polityka zrównoważonego rozwoju, • Polityka równości szans. • W punkcie 6 wniosku możliwość poprawy obejmuje: − niewłaściwe zaznaczenie pola wyboru dotyczącego polityk horyzontalnych we wniosku o dofinansowanie wynika jedynie z pomyłki, podczas gdy z towarzyszącego opisu wynika, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, − uzupełnienie opisu nie zawierającego pełnego odniesienia do omawianego tematu. • Nie podlega możliwości poprawy opis wskazujący na oczywistą niezgodność z politykami horyzontalnymi.

 27. Błędy formalne nie podlegające możliwości poprawy Kryterium: „Złożenie wniosku we właściwej instytucji” • Wskazanie we wniosku o dofinansowanie błędnej głównej lokalizacji projektu, która skutkujące zarejestrowaniem wniosku o dofinansowanie w niewłaściwej instytucji (RIF) skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania. • Kryterium uznaje się za niespełnione bez możliwości poprawy w przypadku gdy wniosku o dofinansowanie został złożony w ramach niewłaściwego działania/poddziałania. Kryterium: „Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów”. • Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru oraz nie później niż w terminie zamknięcia naboru wniosków.

 28. Kryterium: „Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”. Odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej bez możliwości usunięcia uchybień następuje w przypadku: • załączenia do wniosku o dofinansowanie, za pomocą Generatora Wniosków, innego załącznika w miejsce wymaganego Biznes Planu; • przygotowania Biznes Planu na wzorze nieobowiązującym w danym konkursie; • przygotowania Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom.

 29. Kryterium: „Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją” W szczególności uchybieniami skutkującymi negatywną oceną powyższego kryterium są: • wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu innego przedsiębiorcy; • całkowite niewypełnienie punktu 2, któregokolwiek z punktów części II i III lub wypełnienie któregokolwiek z tych punktów w całości w sposób ewidentnie, bez konieczności dokonania analizy merytorycznej, nie odpowiadający instrukcji; • całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel w punkcie 19 w części IV Biznes Planu.

 30. CZĘŚĆ D Punkt 17 wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”-najczęstsze błędy niepodlegające możliwości poprawy (analizowane w trakcie oceny merytorycznej)‏ • wpisanie danych dotyczących wskaźników produktu w nieprawidłowych kolumnach (np. poza okresem realizacji projektu) • wskaźnik produktu „Liczba współpracujących przedsiębiorstw objętych wdrożonymi rozwiązaniami B2B” – nie uwzględnienie wszystkich przedsiębiorstw objętych systemem (należy wskazać przedsiębiorstwo Wnioskodawcy + partnerów biznesowych),

 31. CZĘŚĆ D Punkt 17 wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”-najczęstsze błędy niepodlegające możliwości poprawy cd. • niezgodność z informacjami podanymi w Biznes Planie, • błędnie określone obligatoryjne wskaźniki rezultatu – wartości bazowe powinny być średnimi arytmetycznymi opartymi o dane historyczne lub prognozy 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia projektu i być podane na ostatni dzień tego okresu (rok bazowy - rok ostatniego dnia tego okresu), wartości docelowe – należy osiągnąć w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca zakończenia projektu (rok docelowy - rok ostatniego dnia tego okresu). Należy pamiętać o wskazaniu konkretnych lat w kolumnach „Rok”. • błędnie wskazany rok dla wartości bazowej i docelowej fakultatywnychwskaźników rezultatu – należy wskazać odpowiednio rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

 32. Kryterium: „Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania”. • Status MSP: - mikroprzedsiębiorstwo: <10 pracowników i roczny obrót lub całkowity bilans ≤ 2 mln EUR; - małe przedsiębiorstwo: <50 pracowników i roczny obrót lub całkowity bilans ≤ 10 mln EUR; - średnie przedsiębiorstwo: <250 pracowników i roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny ≤ 43 mln EUR. Kryterium: „Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. • Negatywna ocena powyższego kryterium bez możliwości poprawy ma miejsce, gdy: - Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej), - Wskazana we wniosku siedziba/miejsce zamieszkania Wnioskodawcy nie znajduje się na terytorium RP.

 33. Kryterium: „Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)” oraz Kryterium: „Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm.)” Uchybieniem o zasadniczym charakterze jest: • modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy w części F wniosku, lub: • złożenie fałszywego oświadczenia dokonane poprzez podpisanie Deklaracji.

 34. Kryterium: „Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG”. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy: • „Przebieg rzeczowo-finansowy” projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji PO IG, tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r. • Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego okres realizacji jednoznacznie wykracza poza ramy czasowe działania, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy)”. Wniosek jest odrzucany bez możliwości poprawy przypadku oczywistej niezgodności opisu zawartego w punkcie 6 wnioskuz politykami horyzontalnymi.

 35. Kryterium: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG”. • Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego przedmiot dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 8.2 PO IG, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Możliwa jest poprawa w zakresie błędnie podanego kodu PKD lub wyjaśnienie w sytuacji, gdy podany kod PKD nie rozstrzyga jednoznacznie o występowaniu działalności wykluczonej. • Działalności wykluczone zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 r.).

 36. Kryterium: „Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego lokalizacja wykracza poza terytorium RP, skutkują negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku” Warunkiem koniecznym dla udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.2 PO IG jest już realizowana współpraca z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt nie dotyczący współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, z którymi do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca podpisał umowy cywilno-prawne, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia lub występowanie informacji wskazujących, że przed udzieleniem wsparcia nie nastąpi rozpoczęcie realizacji co najmniej dwóch ww. umów skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.

 37. Kryterium: „Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące”. W przypadku, gdy okres realizacji projektu jednoznacznie przekracza 24 miesiące, wniosek zostaje uzyskuje negatywną oceną w ramach przedmiotowego kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia Kryterium: „Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie”. Złożenie wniosku o dofinansowanie (tj. rejestracja w Generatorze) po dniu albo w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.” Uchybieniami o zasadniczym charakterze są: • modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy części F wniosku, lub • złożenie fałszywego oświadczenia dokonane poprzez podpisanie Deklaracji.

 38. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej: • Brak uzupełnienia wniosku w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do usunięcia uchybień formalnych podlegających możliwości poprawy; • Złożenie Biznes Planu na wzorze niewłaściwym dla danej rundy (kompletność dokumentacji); • Przygotowanie Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom (niezgodność z instrukcją); • Rozpoczęcie realizacji umów o współpracy uzależniono od uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie; • Nie wszyscy partnerzy Wnioskodawcy wskazani we wniosku posiadają status przedsiębiorstwa; • Przedmiot projektu dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.2 PO IG (np. produkcja lub wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych).

 39. Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów

 40. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy Opis Priorytetów POIG , 2007 - 2013 Celem PO IG jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie znaczenia innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych) w działalności przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym.

 41. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Cel działania 8.2 PO IG Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG 2007 - 2013 Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

 42. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Zgodnie z Rozporządzeniem poprzez „B2B” należy rozumieć relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

 43. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Poprzez systemy teleinformatyczne należy rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

 44. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Kwalifikowany do wsparcia projekt musi polegać na przeprowadzeniu inwestycji. Poprzez inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegającej na zakupie samego oprogramowania pod warunkiem, iż Wnioskodawca zapewni odpowiednie środowisko do jego funkcjonowania na posianych zasobach sprzętowych.

 45. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Procesy biznesowe objęte systemem B2B po realizacji projektu nadal są obsługiwane „manualnie” w sposób niezautomatyzowany. Zgodnie z Rozporządzeniem, w wyniku realizacji projektu, procesy biznesowe powinny przebiegać w sposób zautomatyzowany.

 46. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego systemu, który będzie otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu. System B2B wdrożony w ramach projektu, ma automatyzować wymianę informacji między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami i w efekcie usprawnić realizację wspólnych procesów biznesowych. Projekt zakładający stworzenie systemu, który obejmie nie tylko relacje Wnioskodawcy z partnerami ale także będzie zakładać dostępność do niego dla innych podmiotów (użytkowników Internetu), nie jest zgodny z celem Działania.

 47. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium W ramach systemu integrowane będą przedsiębiorstwa niewymienione w dokumentacji projektowej. Wnioskodawca, poza współpracą z przedstawionymi w dokumentacji partnerami, będzie współpracować i integrować system B2B, w ramach projektu, z przedsiębiorstwem niezapisanym m.in. w punkcie 15 wniosku czy też w punkcie 10 Biznes Planu. Projekt obejmujący inne przedsiębiorstwa niż zapisane w dokumentacji aplikacyjnej jest niezgodny z celem Działania.

 48. Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak informacji, jakie dane i w jaki sposób będą przesyłane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Brak wskazania powiązań funkcji zakupywanego w ramach projektu systemu (jego modułów) z opisem obustronnego mechanizmu przepływu danych.

 49. Kryterium 2. Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz współpracujących przedsiębiorstw • Identyfikacja i analiza potrzeb własnych Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych objętych projektem. • Uzasadnienie konieczności realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku.

 50. Kryterium 2. Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz współpracujących przedsiębiorstw Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Zdefiniowane potrzeby Wnioskodawcy są sprzeczne ze stanem faktycznym przedstawionym w dokumentacji projektowej, np. procesy biznesowe realizowane przez planowany system B2B nie korespondują z potrzebami przedsiębiorstw wskazanych we wniosku wynikających z realizowanej przez nich współpracy. Brak określenia lub niepełny opis potrzeb Wnioskodawcy lub jego partnerów biznesowych (samo stwierdzenie, że „wdrożenie systemu jest niezbędne” nie jest wystarczającym uzasadnieniem konieczności realizacji projektu).