Download
europejski fundusz spo eczny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Fundusz Społeczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Europejski Fundusz Społeczny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europejski Fundusz Społeczny Anna Mlost Kierownik Zespołu ds. Programowania, Monitoringu i Ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMWM w Krakowie

 2. Edukacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. • Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego. • Podstawy prawne PO KL. • Prezentacja PO KL: • Założenia • System wdrażania Programu • Finansowanie Programu • Informacje na temat Priorytetów i Działań ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją. • System realizacji projektów: • Wnioskowanie o dofinansowanie projektów • pomysł na projekt, • zarządzanie projektowe, • wypełnienie wniosku o dofinansowanie, • konstruowanie budżetu • Ocena wniosków w tym kryteria wyboru projektów, • Poszczególne etapy realizacji projektów.

 3. Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund): • pierwszy z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej • powołany do życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957r. • fundusz działa od 1960 roku • główny cel - walka z bezrobociem w krajach członkowskich • w szczególności wspiera działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych corocznie Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia

 4. Wprowadzenie do EFS Pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana poprzez: • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe, • dostosowywanie systemów kształcenia do potrzeb na rynku pracy, • kształcenie kadr, • wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową, • wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, • przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn, • wspieranie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych i uzależnionych),

 5. Podstawy prawne PO KL • Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” • Szczegółowy opis Priorytetów PO KL • Roczne Plany Działań

 6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

 7. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są: • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

 8. Prezentacja PO KL

 9. Cele Programu Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społecznego 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 5. Wzrost spójności terytorialnej

 10. I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstworaz poprawa stanu zdrowia osób pracujących IV III Szkolnictwo wyższe i nauka Wysoka jakość edukacji V Dobre rządzenie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” K. centralny K. regionalny

 11. Środki finansowe na realizację programu: ~ 11,50 mld. € Środki finansowe na realizację k. centralnego: ~ 3,86 mld. € Środki finansowe na realizację k. regionalnego: ~ 7,10 mld. € Środki finansowe dla Małopolski: ~ 0,59 mld. € co stanowi ~ 8,32% środków w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Środki finansowe

 12. System wdrażania PO KL Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Beneficjent

 13. System wyboru projektów Projekty: konkursowe systemowe Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce • beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów • Instytucje Pośredniczące • Instytucje Pośredniczące 2

 14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent Centralny

 15. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Cele szczegółowe: 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

 16. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania: Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

 17. Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe: 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

 18. Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Działanie 2.3Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

 19. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

 20. Priorytet III Działania: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

 21. Priorytet III Środki finansowe dla Polski Działania: Działanie 3.1 ~ 240 mln € Działanie 3.2 ~ 235 mln € Działanie 3.3 ~ 474 mln € Działanie 3.4 ~ 56 mln €

 22. Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe Typy projektów: Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, w tym: • Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego • Badania dotyczące efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją • Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania • Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m. in. Poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej

 23. Poddziałanie 3.1.1 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Grupy docelowe: Między innymi: • placówki oświatowe • Uczelnie i jednostki naukowe • Administracja oświatowa • Organy prowadzące szkoły i placówki • Kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 24. Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe Przykładowe typy projektów: • Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego • Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego

 25. Poddziałanie 3.1.2 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: Między innymi: • Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące • Administracja oświatowe • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Minister właściwy ds. Oświaty i wychowania

 26. Działanie 3.2Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe Przykładowe typy projektów: Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych, w tym: • Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych • Badania trafności narzędzi pomiarowych wykorzystywanych przez system • Badania jakości i kryteriów oceny zadań egzaminacyjnych • Badania uwarunkowań wyników egzaminów • Badania EWD (edukacyjnej wartości dodanej) • Programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia, w tym: pilotaż matury z matematyki oraz innych przedmiotów pilotaż egzaminu gimnazjalnego z języka obcego pilotaż nowej formuły sprawdzianu po klasie VI pilotaż egzaminów on-line

 27. Działanie 3.2 Przykładowe typy projektów cd.: Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), w tym: • szkolenia i staże pracowników i współpracowników komisji egzaminacyjnych w zakresie: m.in.: metodologii badań, diagnostyki edukacyjnej, zarządzania procesami podnoszenia jakości w edukacji • przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

 28. Działanie 3.2 Typ Beneficjentów: Centralna Komisja Egzaminacyjna Grupy docelowe: Między innymi: • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Szkoły i placówki oświatowe i ich organy prowadzące • minister właściwy ds. Oświaty i wychowania • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego • izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła

 29. Poddziałanie 3.3.1Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe Typ projektów: • Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (opracowanie koncepcji zmian systemowych w zakresie akredytacji, powołanie komórki organizacyjnej przeprowadzającej akredytację, uruchomienie systemu akredytacji)

 30. Poddziałanie 3.3.1 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: • szkoły i placówki oświatowe • administracja oświatowa • organy prowadzące szkoły i placówki • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 31. Poddziałanie 3.3.2Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Przykładowe typy projektów: • Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela • Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela

 32. Poddziałanie 3.3.2 Typ Beneficjentów: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: Między innymi: • szkoły i placówki oświatowe • administracja oświatowa • organy prowadzące szkoły i placówki • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 33. Poddziałanie 3.3.3Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Przykładowe typy projektów: • Doskonalenie postaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy • Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granica szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą)

 34. Poddziałanie 3.3.3 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą Grupy docelowe: • szkoły i placówki oświatowe • uczelnie i jednostki naukowe • administracja oświatowa • organy prowadzące szkoły i placówki • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli • dzieci i młodzież przebywające za granicą

 35. Poddziałanie 3.3.4Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Przykładowe typy projektów: • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in.. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości • Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych

 36. Poddziałanie 3.3.4 Typ Beneficjentów: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: • szkoły i placówki oświatowe • uczelnie i jednostki naukowe • administracja oświatowa • organy prowadzące szkoły i placówki • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny • Centralna Komisja Egzaminacyjna • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli • dzieci i młodzież przebywające za granicą

 37. Poddziałanie 3.4.1Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe Przykładowy typ projektów: Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji: • Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy, a także możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji • Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji – opis i usystematyzowania kompetencji i kwalifikacji według poziomu i zakresu kształcenia • Budowa Krajowego systemu Kwalifikacji – opracowanie i wdrożenie zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji nabywanych w trybie formalnym (w formach szkolnych i pozaszkolnych) pozaformalnym i nieformalnym, a także wsparcie rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych (tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Systemu)

 38. Poddziałanie 3.4.1 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Instytut badań Edukacyjnych Grupy docelowe: Między innymi: • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące • administracja oświatowa • pracodawcy • izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła • uczelnie • Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 39. Poddziałanie 3.4.2Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Typ projektów: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

 40. Poddziałanie 3.4.2 Typ Beneficjentów: Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: Między innymi: • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące • administracja oświatowa • pracodawcy • uczniowie, studenci, osoby pracujące i bezrobotne • uczelnie • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 41. Poddziałanie 3.4.3Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe Przykładowe typy projektów: • Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów • Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) • Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

 42. Poddziałanie 3.4.3 Typ Beneficjentów: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: • uczniowie • nauczyciele i doradcy zawodowi • instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące • kuratoria oświat • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne • uczelnie i jednostki naukowe • administracja oświatowa • organy prowadzące szkoły i placówki • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 43. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Cele szczegółowe: • Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki • i rynku pracy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych.

 44. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działania: Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarki

 45. Priorytet V Dobre rządzenie Cele szczegółowe: 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

 46. Priorytet V Dobre rządzenie Działania: Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

 47. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent Regionalny

 48. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

 49. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

 50. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich