Download
erasmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERASMUS+ PowerPoint Presentation

ERASMUS+

461 Views Download Presentation
Download Presentation

ERASMUS+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERASMUS+ GENEL SUNUM

 2. Günlük Program

 3. Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 4. Niçin Yeni Bir Program? 7 yıllık bütçe dönemi Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe Daha bütünleşmiş, tek bir program

 5. Neden Erasmus+ Adı? En bilinen program + süreklilik

 6. Erasmus+ Rakamsal Hedefleri • Toplam bütçe: 14,7 Milyar € %40 artış • 4 milyon Avrupalı için yurtdışında • eğitim alma, • iş deneyimi kazanma ve • gönüllü olma fırsatı

 7. Erasmus+ Hedef Kitlesi Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Gençler Gençlik çalışanları

 8. Hangi Ülkelerde Uygulanacak? 28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesitoplam 34 ülke

 9. Hangi Ülkelerde Uygulanacak? DünyaÜlkeleri DiğerÜlkeler • Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Moldova, Gürcistan, Ukrayna • Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus, Filistin, Libya, Suriye, İsrail, Fas • Arnavutluk, BosnaHersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan • RusyaFederasyonu Program Ortağı KomşuÜlkeler Program Ülkeleri 28 AB ÜyesiÜlke, 6 AB ÜyesiOlmayanÜlke (Türkiye, Makedonya, İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn, Norveç )

 10. Başvuru Şekilleri 1-Ülke Merkezli Ulusal Ajanslara Başvurulur 2-Merkezi Başvurular Brüksel Yürütme Ajansına Başvurulur

 11. Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi • https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üyelikhttp://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf(ECAS Kullanıcı Kılavuzu) • Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) • Dokuz (9) haneli • Elektronik başvuru formlarına ulaşım • Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim • PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)

 12. Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi Başvuru öncesi kayıt işlemi TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun indirilmesi Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler: a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılması Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

 13. Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı ERASMUS + Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus,Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program • 3 Ana Eylem Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo da Vinci Comenius 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 1. Bireysel Hareketlilikler 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi • Spor • Jean Monnet Faaliyetleri Gençlik Programı 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi

 14. YüksekÖğrenimDestekleri YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi MeslekiEğitimDestekleri MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi OkulEğitimiDestekleri OkulEğitimiPersoneliİçinHareketlilikProjesi • Yetişkin Eğitimi Destekleri GençlikDestekleri • Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi GençlerveGençlikÇalışanlarıİçinHareketlilikProjesi ÜlkeMerkezliBaşvurular

 15. Ana Eylem1: BireyselHareketlilikler EğitimveGençlikAlanındaki HareketlilikProjeleri

 16. YüksekÖğrenimDestekleri YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi MeslekiEğitimDestekleri MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi OkulEğitimiDestekleri OkulEğitimiPersoneliİçinHareketlilikProjesi • Yetişkin Eğitimi Destekleri GençlikDestekleri • Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi GençlerveGençlikÇalışanlarıİçinHareketlilikProjesi ÜlkeMerkezliBaşvurular

 17. Puanlama Kriterleri Hibe Ölçütleri: • Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan) • Projetasarımınınveuygulamasınınkalitesi (en fazla 40 puan) • Etkiveyaygınlaştırma (en fazla 30 puan)

 18. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi PERSONEL HAREKETLİLİĞİÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

 19. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Personel Hareketliliği: • Ders verme (öğretim) • Eğitim alma

 20. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Hedef • Öğretmede ve öğrenmede artan kalite için daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmak

 21. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Kimler Başvurabilir? • ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ • ( Kabul eden kuruluş olarak) EÜB sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu • (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, iş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

 22. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Örneğin, • Kamu veya idare, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler (sosyal işletmeler de dahil) • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyedeki kamu organları • Ticaret odaları, esnaf sanaatkar odaları, ve sendikaların da içinde bulunduğu, iş yaşamının temsilcileri ve sosyal ortaklar • Araştırma enstitüleri • Vakıflar • Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden yüksekokul eğitimine kadar ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) • Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

 23. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • STAJ HAREKETLİLİĞİ • (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu • (Kabul eden kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, iş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

 24. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Ne kadar süreyle? • 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç)- haftada en az 8 saat ders verme zorunluluğu • Ne tür faaliyetler? • Ders verme ve kurs görme faaliyetleri

 25. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Başvuru formunun ana başlıkları • İçerik bilgileri, • Ortak Kurumlar, • Proje Tanımı, • Bütçe, • Kontrol Listesi/ Veri Koruma Bildirisi/ Sadakat Beyanı, • Ekler, • Başvuru • Son başvuru tarihi • 17 Mart 2014

 26. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Öğrenci Hareketliliği: • Ortak kurumlarda öğrenim görme • İşletmelerde/iş yerlerinde staj

 27. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Hedef • Öğrencilerin beceri ve istihdamını geliştirmek ve Avrupa ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak • Öğretme ve öğrenmede kaliteyi arttırmak • Program ülkelerinde Yükseköğrenim Modernizasyonu stratejisini uygulamak ve Ortak Ülkelerin kapasitesini arttırmak • Erasmus+ ın uluslararası boyutuna biçim vermek • Stratejik ortak ülkelerle politika diyaloğunu ve Bologna sürecini desteklemek

 28. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Kimler? ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ • Yükseköğrenim öğrencileri bireysel olarak (Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) • Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları (setifika sahibi konsorsiyumlar) STAJ HAREKETLİLİĞİ Yükseköğrenim öğrencileri bireysel olarak (Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve mezuniyetten sonraki max 1 yıl)

 29. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Ne kadar süreyle? • Öğrenme Hareketliliği: 3 aydan 12 aya kadar • Staj Hareketliliği: 2 aydan 12 aya kadar • Ne tür faaliyetler? • Öğrenci Hareketliliği • Öğrenme • Staj

 30. YüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiYüksekÖğrenimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi • Başvuru Formunun Ana Başlıkları • İçerik bilgileri, • Ortak Kurumlar, • Proje Tanımı, • Bütçe, • Kontrol Listesi/ Veri Koruma Bildirisi/ Sadakat Beyanı, • Ekler, • Başvuru • Son başvuru tarihi • 17 Mart 2014

 31. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi PERSONEL HAREKETLİLİĞİÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

 32. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Hareketlilik Faaliyetinin Amacı Temelmeslekieğitim almakta olanöğrencilerin yurtdışıeğitimfırsatlarınıartırmakveeğitimden işhayatınageçişyapabilmeleriiçinihtiyaçduyduklarıbecerilerikazandırmak; Meslekieğitimpersonelininişpratiğibilgisieldeetmelerinivegüncellemelerini sağlamakveya pedagojikbecerileriniartırmak

 33. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Başvuru Sahibi Kurumlar: • Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları • Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar

 34. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiÖğrenciHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiÖğrenciHareketliliği • Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında 2 haftadan 12 aya kadar süreyle staj yapmalarıdır. • Ayrıcatemelmeslekieğitimkurumlarındanyenimezunolanlar, mezuniyetlerindensonraen geç biryıliçindehareketlilikfaaliyetinekatılabilirler. • Meslek lisesi öğrencisi ve çıraklara, işletme veya Mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun işletme veya benzer bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme süreçlerinin olması gerekir.

 35. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiÖğrenciHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiÖğrenciHareketliliği Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı gönderen ve alan kuruluşlar tarafından önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olan «Öğrenme Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde bir kalite çerçevesi düzenlenir.

 36. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliği Bu faaliyet, mesleki eğitim kurumu personeline yurtdışında bir mesleki eğitim okulunda öğretmenlik deneyimi gerçekleştirme ve işletmelerin personeline ise yurt dışında bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitim verme imkanı sunar. Ayrıca yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda iş deneyimi yaşaması, iş süreçlerini yerinde görme ve gözlem yapabilme yoluyla mesleki eğitim personelinin mesleki gelişimine destek verir.

 37. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliği Yurtdışında 2 günden 2 aya kadar öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi ile personel eğitimi şeklinde gerçekleşen bir faaliyettir.

 38. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliği Öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi; mesleki eğitim kurumundaki personelin yurtdışında bir meslek okulunda öğretmenlik (teaching) veya işletmelerde görevli personelin bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik (training) yapmasıdır.

 39. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliğiMeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesiPersonelHareketliliği Mesleki eğitim personelinin eğitimi; bir işletme veya mesleki eğitim kuruluşunda işe yerleşmek, işbaşı eğitimi veya gözlem yapmaktır.

 40. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi 2014 Hareketlilik Hibe Kalemleri (Bir katılımcı için)

 41. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Proje Ortakları • Başvuran kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetmek ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuran kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyetlere göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir Konsorsiyumu yönetir. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte Gönderen Kuruluş görevini de yapabilmektedir. Ancak bu zorunlu değildir • Gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. • Ev sahibi kuruluş: Mesleki eğitim öğrencilerini veya personelini kabul etmekten ve onlara bir faaliyet programı sunmaktan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanmaktan sorumlu olan program üyesi ülkedeki kuruluştur. • Aracı kuruluş: İşgücü piyasasında veya eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyet kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

 42. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Proje Ortaklarının Sayısı Uluslararası nitelikte olan bir Hareketlilik faaliyetinde, her biri farklı ülkeden olmak üzere en az gönderen ve ev sahibi iki katılımcı kurum yer almalıdır. Projenin ulusal mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması halinde; bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalı ve bunlar başvuru aşamasında belirlenmelidir. Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır

 43. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Başvuru zamanı Aynı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak projeler için başvurular en geç 17 Mart öğlen 12:00’a kadar (Brüksel saati) sunulmalıdır.

 44. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Başvuru Kriteri Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörü bir seçim döneminde yalnız bir kere başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir.

 45. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Mesleki Eğitim Öğrencilerine Özel Uygunluk Kriterleri Proje Katılımcıları Gönderen kuruluşun bulunduğu ülkede eğitim almakta olan çıraklar ve  mesleki eğitim öğrencileri. (Bu kişilerin eğitimleri çalışma temelli bir öğrenmeyi içermelidir.) Engelli olanlar ile dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler. 

 46. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi Mesleki Eğitim Personeline Özel Uygunluk Kriterleri Proje Katılımcıları Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

 47. MeslekiEğitimÖğrencivePersoneliİçinHareketlilikProjesi

 48. Seyahat Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat harcamalarına katkı 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 Avro 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 Avro 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 Avro 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 Avro 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 Avro 8000 ila 19999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 Avro

 49. OkulEğitimiPersoneliİçinHareketlilikProjesi PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

 50. OkulEğitimiPersoneliİçinHareketlilikProjesi Hedef • Okul personelinin yeterliklerini (yabancı dil, BİT, vb.) geliştirmek • Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak